Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 8,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43123
Skelbimo data: 2019-12-11
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 8,5) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.50
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos pirmininko

2019 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. O1E-179

ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO

VANDENS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tikrinti bei vertinti investicinių projektų vandens sektoriuje pagrįstumą bei analizuoti sąnaudų mažinimo bei efektyvumo didinimo klausimus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Skyriaus vyriausiojo specialisto veiklos sritis yra specialioji – geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo sektorius.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijų mokslų krypčių grupės arba socialinių mokslų krypčių grupės išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.3. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą;

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);

4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia, teikia pastabas ir pasiūlymus investicijų derinimo klausimais, siekiant tobulinti vandens sektoriaus reguliavimą;

5.2. nagrinėja geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų pateiktus investicinius projektus pagal Tarybos patvirtintą Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Taryboje tvarkos aprašą, atlieka finansinį investicinių projektų pagrindimą ir ekonominį projektų įvertinimą, siekiant nustatyti geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų efektyvumą, atsiperkamumą ir įtaką kainai;

5.3. rengia ir teikia Tarybos posėdžiams argumentuotas pažymas ir nutarimų projektus investicijų derinimui tam, kad būtų įgyvendinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reikalavimai;

5.4. tikrina ir atlieka geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų planinių sąmatų analizę. Kaupia, sistemina ir apibendrina gautus duomenis;

5.5. rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei raštus vandens sektoriaus investicijų derinimo klausimais, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;

5.6. pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms, siekiant užtikrinti Tarybos patvirtintų metodikų įgyvendinimą;

5.7. rengia, teikia pastabas ir pasiūlymus investicijų derinimo klausimais, siekiant tobulinti vandens sektoriaus ekonominį reguliavimą;

5.8. kontroliuoja Tarybos reguliuojamų įmonių veiklą, prireikus organizuoja ir atlieka patikrinimus Tarybos reguliuojamose įmonėse, siekiant užtikrinti licencijuojamos veiklos sąlygų vykdymą;

5.9. dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant tobulinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimo metodikas ir investicijų vertinimo ir derinimo tvarką;

5.10. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Aistė Viškelytė
Telefonas: 8 5 2196820
El. paštas: aiste.viskelyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.