Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus vyriausiasis specialistas (DU nuo 900 iki 1300 EUR atskaičius mokesčius)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64809
Skelbimo data: 2020-05-28
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus vyriausiasis specialistas (DU nuo 900 iki 1300 EUR atskaičius mokesčius)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos pirmininko

2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. O1E-94

ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS BAZINIŲ KAINŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tikrinti bei analizuoti reguliuojamų šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimus, nustatyti būtinųjų sąnaudų šilumos energijos gamybai, pirkimui, perdavimui ir paskirstymui bei energetikos plėtrai pagrįstumą, rengti su šia veikla susijusius dokumentus.

4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį ekonomikos ar vadybos, ar verslo krypties išsilavinimą.

5.2. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą;

5.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);

5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. tikrina šilumą ir karštą vandenį tiekiančių bendrovių pagal Tarybos patvirtintas metodikas pateiktus šilumos bazinių kainų ir karšto vandens kainų projektus, sprendžia apie pateiktos medžiagos tinkamumą tolesniam jos nagrinėjimui, teikia Tarybos posėdžiams argumentuotas pažymas ir nutarimų projektus tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymui ir derinimui;

6.2. nagrinėja bei vertina valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus, pagal teisės aktų reikalavimus teikia pažymas ir nutarimų projektus dėl jų derinimo Tarybos posėdžiams;

6.3. kaupia ir sistemina šilumos ir karšto vandens tiekėjų pateiktus duomenis, juos apibendrina ir analizuoja, surašo išvadas;

6.4. rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus bei raštus šilumos kainodaros klausimais, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;

6.5. pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms gaminamos šilumos ir karšto vandens kainų taikymo ir kitais klausimais, siekiant užtikrinti Tarybos patvirtintų metodikų įgyvendinimą ir suteikti informaciją pagal kompetenciją;

6.6. dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose tam, kad pristatytų skyriaus išvadas bei nutarimų projektus;

6.7. dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant tobulinti Skyriaus veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

6.8. prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;

6.9. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 213 51 66
El. paštas: info@vert.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 25C-1
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.