Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 8) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42489
Skelbimo data: 2019-09-27
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Pareigos: Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 8) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos pirmininko

2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. O1E-37

(2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. O1E-144

redakcija)

ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO

ŠILUMOS BAZINIŲ KAINŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tikrinti bei analizuoti reguliuojamų šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimus bei rengti su šia veikla susijusius dokumentus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Skyriaus vyriausiojo specialisto veiklos sritis yra specialioji – šilumos ir karšto vandens sektorius.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (ekonomikos ar vadybos ar verslo studijų krypčių bakalauras);

4.2. turėti darbo patirties šilumos kainodaros srityje;

4.3. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Tarybos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus;

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);

4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų rengimo taisykles.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. tikrina šilumą ir karštą vandenį tiekiančių bendrovių pagal Tarybos patvirtintas metodikas pateiktus šilumos bazinių kainų ir karšto vandens kainų projektus, sprendžia apie pateiktos medžiagos tinkamumą tolesniam jos nagrinėjimui, teikia Tarybos posėdžiams argumentuotas pažymas ir nutarimų projektus tiekiamos šilumos bazinių kainų ir karšto vandens kainų nustatymui ir derinimui;

5.2. nagrinėja bei vertina valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus, pagal teisės aktų reikalavimus teikia pažymas ir nutarimų projektus dėl jų derinimo Tarybos posėdžiams;

5.3. rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus bei raštus šilumos kainodaros klausimais, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;

5.4. dalyvauja rengiant pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui dėl baudų licencijų turėtojams skyrimo, siekiant užtikrinti teisės aktų laikymąsi ir pažeidimų prevenciją;

5.5. pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų taikymo, šilumos apskaitos ir kitais klausimais;

5.6. dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant tobulinti šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimo metodiką;

5.7. išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant ginčus tarp šilumos tiekėjų dėl savivaldybių dėl nustatytų šilumos bazinių kainų atitikimo teisės aktų reikalavimams;

5.8. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, reikalingą šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimams;

5.9. prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;

5.10. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6820
El. paštas: Aistė Viškelytė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus specialistė, aiste.viskelyte@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.