Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus vyriausiasis specialistas (DU nuo 900 iki 1300 EUR atskaičius mokesčius)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64810
Skelbimo data: 2020-05-28
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus vyriausiasis specialistas (DU nuo 900 iki 1300 EUR atskaičius mokesčius)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos

reguliavimo tarybos pirmininko

2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. O1E-94

ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO

EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti pagal skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių finansinę ir ekonominę veiklos analizę, tikrinti bei vertinti reguliuojamų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo atitikimą Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nustatytiems reikalavimams, užtikrinti apskaitos atskyrimo bei sąnaudų paskirstymo vienodą ir teisingą taikymą, rengti su šia veikla susijusius dokumentus.

4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį ekonomikos, finansų, apskaitos, statistikos ar energijos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;

5.2. turėti darbo patirties buhalterinės apskaitos ar finansinės / ekonominės analizės srityje;

5.3. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių veiklą, valstybės tarnybą, reguliuojamų įmonių veiklą, jų apskaitos ir finansų sistemos reguliavimą;

5.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);

5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti didelės apimties informaciją, ją analizuoti ir rengti išvadas;

5.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų rengimo taisykles.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal Skyriaus kompetenciją tikrina reguliuojamų įmonių Tarybai teikiamų reguliuojamosios veiklos ataskaitų, reguliavimo apskaitos sistemos aprašų ir kitų teikiamų duomenų atitikimą Tarybos patvirtintiems apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimams;

6.2. pagal Skyriaus kompetenciją atlieka reguliuojamų įmonių finansinę ir ekonominę veiklos metinių rodiklių analizę;

6.3. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina reguliuojamų įmonių Tarybai teiktinos informacijos pateikimą nustatytais terminais;

6.4. pagal Skyriaus kompetenciją atlieka reguliuojamų įmonių veiklos efektyvumo lyginamąją analizę;

6.5. pagal Skyriaus kompetenciją atlieka licencijuojamų Tarybos reguliuojamų įmonių finansinio pajėgumo vertinimą, analizuoja ir vertina įmonių finansinius ir ekonominius veiklos metinius rodiklius, teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiui;

6.6. pagal Skyriaus kompetenciją kontroliuoja Tarybos reguliuojamų sektoriaus įmonių veiklą, prireikus dalyvauja ir atlieka patikrinimus Tarybos reguliuojamose įmonėse;

6.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarybos metinę veiklos ataskaitą ir rinkos apžvalgą, teikia reikiamą informaciją;

6.8. pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei raštus;

6.9. pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms;

6.10. dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose;

6.11. dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių apskaitos atskyrimu ir sąnaudų paskirstymu;

6.12. rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas;

6.13. prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;

6.14. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 213 51 66
El. paštas: info@vert.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 25C-1
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.