Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atlyginimas atskaičius mokesčius - 900-1300 Eur)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 71759
Skelbimo data: 2021-06-25
Skelbimas galioja iki: 2021-07-09
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Pareigos: Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (atlyginimas atskaičius mokesčius - 900-1300 Eur)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – nepriklausoma nacionalinė reguliavimo institucija Europos Sąjungos teisės prasme, reguliuojanti energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą ir atliekanti valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą. Tarybos misija – kurti VERT‘ę visuomenei energetikoje. Tarybos strateginis tikslas – užtikrinti vartotojams energetikos paslaugų kokybę ir prieinamumą efektyviai veikiančiose rinkose. Taryba strateginį tikslą įgyvendina vykdydama energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimo bei rinkos priežiūros programą.
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos pirmininko

2021 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. O1E-106

(2021 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. O1E-144

redakcija)

ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO

ŠILUMOS GAMINTOJŲ IR KONKURENCIJOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tikrinti bei analizuoti reguliuojamų šilumos gamybos kainų skaičiavimus, užtikrinti efektyvią konkurenciją šilumos gamybos srityje, taip pat rinkti, sisteminti ir analizuoti šilumos gamybai naudojamo kuro kainų, įsigyjamo bei suvartojamo kiekių duomenis, teikti išvadas.

4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį ekonomikos, arba vadybos, arba verslo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Tarybos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus;

5.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);

5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų rengimo taisykles.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. tikrina šilumą gaminančių ūkio subjektų pagal Tarybos patvirtintas metodikas pateiktus kainų skaičiavimus, sprendžia apie pateiktos medžiagos tinkamumą tolesniam jos nagrinėjimui, rengia gaminamos šilumos kainų skaičiavimų projektus, teikia medžiagą gaminamos šilumos kainų nustatymui ir derinimui tam, užtikrinant, atitikimą Šilumos ūkio įstatymo reikalavimams – nustatyti pagrįstas gaminamos šilumos kainas, įvertinus gamintojo būtinas sąnaudas ir nustatyti pagrįstas kainas;

6.2. nagrinėja šilumos gamybos sąnaudų mažinimo, vietinių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimo bei gamybos efektyvumo didinimo klausimus, tam, kad pateiktų siūlymus dėl efektyvesnio reguliuojamų įmonių veiklos reglamentavimo;

6.3. prižiūri Tarybos suderintų ar nustatytų šilumos kainų taikymą, tam, kad būtų nepažeidinėjamos vartotojų teisės ir apginti jų teisėti interesai;

6.4. prižiūri ar įmonės teisingai skaičiuoja šilumos gamybos kainos kintamosios dedamosios dydį ir kaip taikomos šilumos gamybos kainos, siekiant įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymo reikalavimus;

6.5. nagrinėja šilumos vartotojų prašymus dėl konkurencinio šilumos vartotojo statuso suteikimo, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymą;

6.6. nagrinėja ūkio subjektų paklausimus dėl prisijungimo ir naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų, siekiant visiems ūkio subjektams užtikrinti skaidrias ir nediskriminacines prisijungimo ir naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygas;

6.7. nagrinėja ūkio subjektų paklausimus dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų taikymo, siekiant užtikrinti veiksmingą konkurenciją šilumos gamyboje bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis;

6.8. rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus bei raštus šilumos kainodaros klausimais, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;

6.9. siekiant vykdyti teisės aktais Tarybai pavestas funkcijas, išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant ginčus tarp reguliuojamų ūkio subjektų dėl skundžiamos įmonės veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, šilumos supirkimo, kainų ir tarifų taikymo, ir teikia siūlymus rengiamoms Tarybos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams;

6.10. pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms gaminamos šilumos kainų taikymo ir kitais klausimais, siekiant užtikrinti Tarybos patvirtintų metodikų įgyvendinimą ir suteikti informaciją pagal kompetenciją;

6.11. dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant tobulinti Skyriaus veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

6.12. sistemina informaciją apie šilumos ūkio reguliavimą metinei veiklos ataskaitai parengti;

6.13. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius-ūkinius duomenis apie reguliuojamą šilumos ūkį; rengia apibendrintas apžvalgas apie šilumos ūkio reguliavimo tendencijas skyriaus vedėjui, kad būtų perimta ir taikoma geroji užsienio šalių patirtis šilumos gamybos sektoriaus kainodaroje;

6.14. prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą;

6.15. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

__________________________

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Data)

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 213 51 66
El. paštas: info@vert.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 25C-1
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.