Šilų seniūnijos seniūnas (pareiginės algos koeficientas-9) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41606
Skelbimo data: 2019-06-05
Konkursą organizuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Šilų seniūnijos seniūnas (pareiginės algos koeficientas-9) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 19 d.
įsakymu Nr. 13B-1643


ŠILŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Šilų seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Šilų seniūnijos seniūno pareigybė reikalinga užtikrinti savivaldybės administracijos struktūrinio teritorinio padalinio – filialo – seniūnijos veiklą, tvarkyti seniūnijos reikalus, įgyvendinti savivaldos institucijų sprendimus seniūnijos veiklos klausimais.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – dokumentų valdymo, personalo valdymo, turto valdymo ir priežiūros, viešųjų pirkimų organizavimo ir kt. – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei personalo valdymą;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą;
4.5. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;
4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
5.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
5.3. su seniūnijos darbuotojais sudaro, pakeičia, nutraukia darbo sutartis, nustato tarnybinių atlyginimų koeficientus, skiria drausmines nuobaudas, suteikia kasmetines ir tikslines atostogas, siunčia į komandiruotes, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;
5.4. savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų projektų, bei seniūnijos dalyvavimo investicinėse programose, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus;
5.5. seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
5.6. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
5.7. organizuoja raštvedybą pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus, ruošia ir perduoda seniūnijos dokumentų bylas į valstybinį archyvą, įgyvendinant LR dokumentų ir archyvų įstatymą;
5.8. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus;
5.9. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;
5.10. Kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
5.11. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
5.12. išduoda leidimus atlikti kasinėjimo darbus seniūnijos viešojo naudojimo teritorijoje, kontroliuoja darbų eigą, aplinkos sutvarkymą po darbų;
5.13. išduoda leidimus organizuoti koncertinius renginius seniūnijai priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose;
5.14. organizuoja ir kontroliuoja viešųjų darbų teikimą, teikia pasiūlymus rajono savivaldybės institucijoms ir darbo biržai, siekiant įgyvendinti LR gyventojų užimtumo rėmimo įstatymą;
5.15. rengia perspektyvinius ir metinius seniūnijos veiklos planų projektus, atsako už einamiesiems metams skirtų biudžetinių lėšų panaudojimą pagal paskirtį, vykdant seniūnijos kelių, gatvių, apšvietimo, inžinerinių komunikacijų remonto ir priežiūros darbus;
5.16. organizuoja seniūnijos teritorijoje esančių želdinių, parkų, vietinės reikšmės kelių, gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymą bei valymą, gatvių apšvietimą, kapinių, poilsiaviečių ir paminklų priežiūrą ir tvarkymą, teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus;
5.17. teikia pasiūlymus dėl prevencinių priemonių, seniūnijos gyventojų gelbėjimo nuo katastrofų, stichinių nelaimių, epidemijų, užkrečiamų ligų, kartu su kitomis tarnybomis organizuoja jų padarinių likvidavimą seniūnijoje;
5.18. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
5.19. rūpinasi bešeimininkio nekilnojamo turto tvarkymu ir teikia informaciją apie tai savivaldybei, siekiant įgyvendinti 2004-05-26 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 254;
5.20. Teikia pasiūlymus dėl savivaldybės saugomų teritorijų, kraštovaizdžio objektų priežiūros, dalyvauja komisijos darbe, išduodant leidimus želdinių kirtimui ir pertvarkymui, įgyvendinant LR saugomų teritorijų įstatymą;
5.21. pagal kompetenciją ruošia techninę ir sąmatinę dokumentaciją einamojo remonto darbams vykdyti, sudaro sutartis, rūpinasi statybos ir remonto darbų eiga ir kokybe, priima iš rangovinių ir kitų, patarnavimus vykdančių organizacijų atliktus darbus;
5.22. prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
5.23. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
5.24. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją;
5.25. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
5.26. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
5.27. atstovauja seniūnijai savivaldybių ir valstybinių institucijų rengiamuose renginiuose, įmonėse ir įstaigose, pagal įgaliojimą – teismuose;
5.28. kompetencijos ribose užtikrina kokybės vadybos sistemos reikalavimų vykdymą;
5.29. vykdo kitas su seniūnija susijusias nenuolatinio pobūdžio funkcijas ir pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.


Susipažinau:

____________________ ___________________ __________________
(data) (parašas) (vardas, pavardė)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2719293
El. paštas: Ingrida Čepėnienė, VTD prie VRM Atrankų sk. personalo atrankos spec., ingrida.cepeniene@vpgt.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.