Šiaulių valdybos Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43465
Skelbimo data: 2020-01-20
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Šiaulių valdybos Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2019 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. AD1-228

ŠIAULIŲ VALDYBOS
ŠIAULIŲ GYVOSIOS GAMTOS APSAUGOS INSPEKCIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių valdybos Šiaulių gyvosios gamtos inspekcijos vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno – vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, pareigybės aprašyme numatytas funkcijas vykdančiam Šiauliuose) pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti valstybinę gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolę Šiaulių valdybos kontroliuojamoje teritorijoje.
III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - valstybinė gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolė.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą, administracinę teisę, viešąjį administravimą;
4.3. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, paviršinių vandenų, kraštovaizdžio, augalijos, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius, vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus Šiaulių valdybos kontroliuojamoje teritorijoje, siekiant užtikrinti Šiaulių valdybai pavestų funkcijų vykdymą;
5.2. nustato administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus, administracinius nurodymus bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams, apskaičiuoja aplinkai padarytą žalą, registruoja nustatytus aplinkos apsaugos administracinius nusižengimus, atstovauja inspekcijai teismuose;
5.3. organizuoja ir vykdo reidus, kitas inspekcines priemones, siekiant užtikrinti teisėtą gamtos išteklių naudojimą, medžioklės, mėgėjų žvejybos, verslinės žvejybos, specialiosios žvejybos vykdymą, aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis kontrolę, kitų gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą;
5.5. kontroliuoja leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius turinčių naudotojų veiklą, siekiant užtikrinti racionalų medžiojamųjų gyvūnų naudojimą;
5.6. kontroliuoja, ar juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi leidimuose naudoti žvejybos plotus nustatytų sąlygų;
5.7. kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėse nustatytų reikalavimų;
5.8. kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse nustatytų reikalavimų;
5.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia leidimus, išvadas, kitus dokumentus, susijusius su gyvosios gamtos išteklių naudojimu, vykdo tinklinių žvejybos įrankių plombavimą;
5.10. dalyvauja teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos darbe, vykdo medžiotojų bilietų išdavimą, Medžiotojų sąvado tvarkytojo funkcijas;
5.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir kt., rengia atsakymus;
5.12.vykdo Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininko darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai viršininko pareigybė laisva;
5.13. vykdo kitus su Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Aplinkos apsaugos departamento strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Šiaulių valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkui.


Susipažinau
_____________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________
(parašas)
_____________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Regina Filipovič-Jurgaitienė
Telefonas: 8 5 219 6821
El. paštas: regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.