Šiaulių skyriaus Vyriausiasis specialistas, pareiginės algos koeficientas - 7,1 (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42340
Skelbimo data: 2019-09-18
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba
Pareigos: Šiaulių skyriaus Vyriausiasis specialistas, pareiginės algos koeficientas - 7,1 (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
ŠIAULIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Šiaulių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) nuostatuose nustatytas funkcijas, užtikrinant antrinės teisinės pagalbos ir ginčų sprendimą mediacijos būdu organizavimą, procesinių dokumentų rengimą ir Tarnybos interesų atstovavimą teisme.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojas veikia specialiojoje veiklos srityje – antrinės teisinės pagalbos teikimo, ginčų sprendimo mediacijos būdu administravimo, smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro laipsnį arba vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.3. žinoti Lietuvos Respublikos institucinę ir teisinę sąrangą; žinoti ir gebėti analizuoti Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą, mediacijos teikimą, baudžiamuosius (materialinius ir procesinius), civilinius (materialinius ir procesinius) ir administracinius (materialinius ir procesinius) teisinius santykius, advokatų veiklą bei gebėti analizuoti faktinę medžiagą;
4.4. išmanyti teisės aktų, administracinių sprendimų rengimo, teismo procesinių dokumentų rengimo, raštvedybos taisykles, mokėti rengti dalykinius raštus, teisės aktų ir administracinių sprendimų projektus, procesinius ir kitus dokumentus;
4.5. mokėti gerai dirbti Microsoft Office paketu, interneto naršyklėmis;
4.6. gebėti bendrauti pagarbiai su klientais, tobulinti jų aptarnavimo kokybę.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. konsultuoja gyventojus, pirminę teisinę pagalbą teikiančius ir kitus asmenis apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo sąlygas, ginčų mediacijos būdu sprendimo ir vykdymo sąlygas; smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos atlyginimą;
5.2. tvarko ir apskaito asmenų prašymus suteikti teisinę pagalbą, dėl ginčų mediacijos būdu sprendimo ir kitų Šiaulių skyriaus kompetencijai priskirtų paslaugų teikimo, užtikrindamas asmenų duomenų apsaugą bei šių duomenų saugojimą;
5.3. nagrinėja asmenų pateikiamus prašymus ir su jais susijusius dokumentus suteikti antrinę teisinę pagalbą, nutraukti antrinę teisinę pagalbą, pakeisti advokatą, teikiantį antrinę teisinę pagalbą, ir kitais klausimais, spręsti ginčą mediacijos būdu ir kitas paslaugas dėl kurių Šiaulių skyrius rengia sprendimų (atsakymų) projektus bei priima dėl jų sprendimų ar kitų rašytinių dokumentų projektus;
5.4. registruoja sprendimus dėl teisinės pagalbos suteikimo (atsisakymo suteikti, nutraukimo, pakeitimo, baigimo ir pan.), dėl mediacijos vykdymo, jos nutraukimo, kitus rašytinius dokumentus, užtikrindamas tinkamą sprendimų priėmimą ir atsakymų parengimą bei šių dokumentų saugojimą iki perdavimo archyvui;
5.5. kontroliuoja ar antrinės teisinės pagalbos teikimo eigoje neatsirado aplinkybių sudarančių pagrindą nutraukti antrinės teisinės pagalbos teikimą, pakeisti pagalbos teikimo apimtis, pagrindą, atstovą ar gynėją, nutraukti mediacijos vykdymą ir kt., bei priima atitinkamus sprendimus, tuo užtikrindamas antrinės teisinės pagalbos teikimo ir kitų funkcijų teisėtumą;
5.6. nagrinėja institucijų ir asmenų prašymus bei skundus, susijusius su antrinės teisinės pagalbos ir mediacijos vykdymu ir rengia sprendimų dėl šių skundų projektus, užtikrinant savalaikį problemų išsprendimą;
5.7. nagrinėja prašymus dėl smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo, surenka reikalingą informaciją priimti sprendimams ir užtikrina persiuntimą institucijoms priimančioms sprendimus dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo;
5.8. rengia procesinius dokumentus, juos registruoja bei atstovauja Tarnybai visų instancijų ir rūšių teismuose;
5.9. fiksuoja, kaupia, analizuoja ir pateikia duomenis, reikalingus Tarnybos veiklos metinei ataskaitai parengti, išvadoms teikti, užtikrindamas galimybę Tarnybai disponuoti reikiama informacija bei sudaryti reikiamas ataskaitas;
5.10. dalyvauja Tarnybos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimu sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;
5.11. vykdo darbo plane numatytas užduotis;
5.12. laikinai vykdo kitų Šiaulių skyriaus darbuotojų funkcijas jiems nesant ar negalint eiti pareigų;
5.13. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio, Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, siekiant užtikrinti Tarnybos veiklos tikslų ir darbo plano įgyvendinimo.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Šiaulių skyriaus vedėjui.

___________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 26
El. paštas: Inga Bukaveckienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus specialistė, inga.rameikaite-bukaveckiene@vtd.lt