Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 46659
Skelbimo data: 2021-03-18
Konkursą inicijuojanti įstaig: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Darbo vieta (miestas): Šiauliai
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
ŠIAULIŲ KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Užsieniečių įdarbinimo procedūrų vykdymas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
8. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
11. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Registruoja darbdavių pateiktus prašymus ir prie jų pridėtus dokumentus (toliau - Prašymai) dėl leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo/pratęsimo, dėl leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo/pratęsimo, dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo.
14. Nustatyta tvarka nagrinėja ir vertina Prašymų atitikimą teisės aktų reikalavimams, tikrina darbdavių, užsieniečių atitikimą teisės aktuose nustatytoms sąlygoms ir darbdavio užregistruotos laisvos darbo vietos ir jos užpildymo duomenis, vertina išduotas rekomendacijas įsidarbinti.
15. Parengia darbdaviui pažymą apie Prašymo gavimą, ją užregistruoja ir išsiunčia darbdaviui el. paštu.
16. Susirašinėja su kitomis institucijomis (jei yra abejonių dėl darbdavio veiklos, dėl galiojančių nuobaudų arba dėl darbdavio pateiktos informacijos apie užsieniečio kvalifikaciją ir darbo patirtį, taip pat kilus įtarimui, kad su Prašymu pateiktas (-i) dokumentas (-ai) yra suklastotas (-i)).
17. Prireikus, teisės aktuose nustatyta tvarka stabdo Prašymų nagrinėjimo terminą, iki bus gauta trūkstama reikalinga informacija ar dokumentai.
18. Parengia nustatytos formos Išvadą su siūlymu dėl atitinkamo sprendimo priėmimo pagal darbdavio pateiktą Prašymą, ją registruoja ir teikia klientų aptarnavimo departamento koordinatoriui.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – vadyba (arba);
19.3. studijų kryptis – verslas (arba);
19.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
19.5. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);
arba:
19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.7. darbo patirties sritis – užimtumo rėmimo politikos srities patirtis;
19.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
20.2. organizuotumas - 3 lygis;
20.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
20.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
20.5. komunikacija - 4 lygis.
21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. įžvalgumas - 3 lygis;
21.2. informacijos valdymas - 3 lygis;
21.3. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jolanta Gečienė
Telefonas: 8 5 2718906;8 672 86311
El. paštas: jolanta.geciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.