Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teisėjo padėjėjas (pareiginės algos koeficientas–6,4 baziniais dydžiais) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41762
Skelbimo data: 2019-06-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių apylinkės teismas
Pareigos: Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teisėjo padėjėjas (pareiginės algos koeficientas–6,4 baziniais dydžiais) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Šiaulių apylinkės teismo
pirmininko 2019 m. balandžio 2 d.
įsakymu Nr. P-52


ŠIAULIŲ APYLINKĖS TEISMO KELMĖS RŪMŲ TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teisėjo padėjėjas (toliau – teisėjo padėjėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmai (ne centriniai rūmai), Vytauto Didžiojo g. 60, Kelmė.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

3. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti parengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teisės aktų analizė ir taikymas, ruošiant teismo procesinių dokumentų projektus.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (dviejų pakopų nuosekliosios universitetinės teisės krypties studijų arba universitetinių vientisų studijų teisės magistro);
5.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą, ;
5.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
5.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
5.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
5.7. būti susipažinus su Rekomenduojamais teismų procesinių sprendimų kokybės standartais, patvirtintais Teisėjų tarybos nutarimu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo vykdo šias funkcijas:
6.1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas;
6.2. analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, teikia motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikia pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
6.3. rengia teismo procesinių sprendimų projektus, vadovaujantis Teisėjų tarybos nutarimu patvirtintais Rekomenduojamais teismų procesinių sprendimų kokybės standartais;
6.4. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
6.5. paruošia viešai skelbti internete (nuasmenina) teismo procesinius sprendimus, laikantis Teismo pirmininko nustatytos tvarkos dėl teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų ir nutarčių paruošimo viešai skelbti internete;
6.6. teisėjo pavedimu prisega LITEKO informacinėje sistemoje teismo procesinius sprendimus;
6.7. teismo pirmininko, teisėjų pavedimu nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų raštų projektus;
6.8. LITEKO informacinėje sistemoje paruošia ir siunčia informaciją į įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą;
6.9. teisėjų pavedimu jiems paskirtose nagrinėti bylose, atlieka žyminio mokesčio sumokėjimo patikrinimą LITEKO informacinėje sistemoje, žyminio mokesčio užduoties sukūrimą ir įskaitymą elektroninėse bylose, primokėtinos žyminio mokesčio dalies užduoties sukūrimą elektroninėse bylose;
6.10. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
6.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teisėtus Teismo pirmininko, Teismo pirmininko pavaduotojų ar teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Teismo pirmininkui.

_____________________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 271 7381
El. paštas: Gintarė Gužauskaitė, VTD prie VRM Vidaus administravimo sk. patarėja, gintare.guzauskaite@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.