Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjas (pareiginės algos koeficientas 7,60) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41624
Skelbimo data: 2019-06-06
Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių apygardos teismas
Pareigos: Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjas (pareiginės algos koeficientas 7,60) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Šiaulių apygardos teismo pirmininko
2017 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-1
PAKEISTA
2017 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-26
PAKEISTA
Šiaulių apygardos teismo kanclerio
2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-14
Šiaulių apygardos teismo kanclerio
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-189


CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS TEISĖJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjo pareigybė yra reikalinga teikti teisėjui pagalbą pasirengti civilinių bylų nagrinėjimui, atlikti įstatymų ir kitų teisės aktų, teismų praktikos, kitų dokumentų, reikalingų paruošti bylą nagrinėti teismo posėdyje, analizę, analizuoti nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką bei ją sisteminti, ruošti teismo procesinių ir kitų dokumentų projektus, vykdyti teismo pirmininko bei teismo skyriaus pirmininko pavedimus, susijusius su teismo veikla.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teisėje ir dokumentų valdyme.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų studijų universitetinį teisinį išsilavinimą;
5. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, būti susipažinusiam su tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktais, nacionalinių ir tarptautinių teismų jurisprudencija;
6. Gebėti rengti teismo procesinių dokumentų, kitų dokumentų projektus, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. Išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų projektų rengimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo taisykles;
8. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
9. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

10. Teisėjo pavedimu vykdo teisėjo vienasmeniškai ir kolegialiai nagrinėjamų civilinių bylų parengimą nagrinėti teismo posėdžiuose, atlieka kitas teismo pirmininko teisės aktais patvirtintomis taisyklėmis teisėjo padėjėjui priskirtas funkcijas, susijusias su bylų parengimu nagrinėti, nagrinėjimu teismo posėdžiuose;
11. Analizuoja teismo posėdžiui rengiamų civilinių bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias problemas, teisėjui pavedus, teikia motyvuotas išvadas dėl jų sprendimo;
12. Susistemina ir pateikia teisėjui rengiantis bylos nagrinėjimui reikalingus Lietuvos Respublikos, tarptautinius, Europos Sąjungos teisės aktus, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką, kitą teisinę ir kitokią informaciją, reikalingą bylai nagrinėti;
13. Vykdo teisėjo pavedimus dėl įrodymų išreikalavimo ir kitus nurodymus, susijusius su pasiruošimu bylos nagrinėjimui;
14. Laikantis Teisėjų tarybos rekomenduojamų teismų procesinių sprendimų kokybės standartų rengia teisėjo vienasmeniškai ir kolegialiai priimamų teismo procesinių dokumentų projektus;
15. Vykdo teismo pirmininko patvirtintoje tvarkoje šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su darbu teismų informacinėje sistemoje (LITEKO);
16. Informuoja teismo pirmininką, skyriaus pirmininką, teisėjus apie nevienodos teismų praktikos atvejus;
17. Teismo pirmininko, skyriaus pirmininko ar teisėjo pavedimu nagrinėja teisme gaunamus asmenų skundus, pareiškimus ir prašymus, rengia atsakymų į juos projektus, teikia pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų;
18. Vykdo kitus teismo pirmininko, skyriaus pirmininko, teisėjo pavedimus, susijusius su teismo funkcijų vykdymu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

19. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra pavaldus Civilinių bylų skyriaus pirmininkui.


Susipažinau

____________________
(parašas)

________________________
(vardas ir pavardė)

________________________
(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 677 87764
El. paštas: Audrius Dabrovolskas, VTD prie VRM specialistas, el.p. audrius.dabrovolskas@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.