SĮ "Vilniaus atliekų sistemos administratorius" Teisininkas (-ė) / viešųjų pirkimų specialistas (-ė)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 72292
Skelbimo data: 2021-07-20
Skelbimas galioja iki: 2021-08-03
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Savivaldybės įmonė "Vilniaus atliekų sistemos administratorius"
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: SĮ "Vilniaus atliekų sistemos administratorius" Teisininkas (-ė) / viešųjų pirkimų specialistas (-ė)
Pareiginės algos koeficientas: 2,200.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: -
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Darbo aprašymas:

• Įmonės viešųjų pirkimų plano rengimas, vykdymo kontrolė;
• Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimas ir teikimas Viešųjų pirkimų tarnybai teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
• Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas (konkurso sąlygos, protokolai, sutarčių ir jų pakeitimų projektai ir kt.) • Viešųjų pirkimų vykdymas Centrinės viešųjų pirkimų informacinėmis sistemos (CVP IS) priemonėmis;
• Sutarčių verčių sekimas;
• Viešųjų pirkimų teisinės bazės perkančiojoje organizacijoje priežiūra (pirkimo taisyklių, viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentų ir pan. atnaujinimas pasikeitus teisės aktams);
• Gautų pretenzijų iš Tiekėjų vertinimas, išvadų rengimas;
• Pirkimų iniciatorių konsultavimas, pagalba rengiant dokumentus, sprendimų ieškojimas viešųjų pirkimų procesui efektyvinti;
• Įmonės bendrųjų teisinių klausimų sprendimas;
• Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovo pavestų užduočių vykdymas. Reikalavimai:

• Aukštasis teisinis išsilavinimas;
• Ne mažiau, kaip vienerių metų Viešųjų pirkimų vykdymo patirtis perkančiojoje organizacijoje;
• Gebėjimas rengti dokumentų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, viešųjų pirkimų procedūrų išmanymas;
• Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, sutarčių teisę išmanymas;
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
• Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
• Anglų bei rusų kalbos žinios. Mes siūlome:

• Dinamišką darbą, įdomius projektus pokyčių laikotarpiu, kai atsiveria galimybės prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo;
• Naudingą patirtį, mokymus bei tobulėjimą kartu;
• Galimybę realizuoti idėjas, kuriant ir inicijuojant pokyčius;
• Profesionalų, motyvuotą ir draugišką kolektyvą;
• Konkurencingą, darbo rezultatus ir kompetenciją atitinkantį, atlyginimą. Darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) - nuo 2200 Eur.
Pareigybės aprašymas:
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) teisininko pareigybės (toliau – Pareigybės) nuostatai (toliau – Pareigybės nuostatai) yra SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (toliau – Įmonė) norminis vidaus teisės aktas, kurio paskirtis – apibrėžti Pareigybei nustatytus tikslus, priskirtas pareigas, pavaldumą, pamainumą, teises ir atsakomybę.
2. Teisininkas savo veikloje vadovaujasi Įmonės įstatais, Įmonės direktoriaus įsakymais ir (arba) kitais pavedimais, tiesioginio vadovo pavedimais, Įmonės savininko teises įgyvendinančios institucijos ir valdymo organų sprendimais, darbo ir konfidencialumo sutartimi, Įmonės vidaus taisyklėmis, šiais Pareigybės nuostatais ir kitais norminiais Lietuvos Respublikos, Europos sąjungos ir Įmonės vidaus teisės aktais.
3. Teisininkas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vadovui.
4. Teisininkui tiesiogiai pavaldžių darbuotojų nėra.

II SKYRIUS
TIKSLAI IR PAREIGOS

5. Teisininko tikslai:
5.1. Siekti užtikrinti Įmonės veiklos teisėtumą ir jos rengiamų dokumentų atitikimą ES, LR teisės norminiams aktams;
5.2. Įgaliojus Įmonės direktoriui atstovauti ir teisinėmis priemonėmis ginti Įmonės interesus teisėsaugos institucijose, teismuose, santykiuose su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis, asociacijomis ir kitais trečiaisiais asmenimis.
6. Teisininko pareigos:
6.1. Tinkamai ir laiku įgyvendinti Skyriui ir Pareigybei keliamus tikslus ir pasiekti laukiamus rezultatus optimaliomis priemonėmis ir resursais;
6.2. Koordinuoti ir kontroliuoti pradėtas teismines procedūras, rengti teisinius dokumentus (ieškinius, priešieškinius, atsiliepimus į ieškinius, dublikus, triplikus, atskiruosius skundus, prašymus, reikalavimus, atsikirtimus ar paaiškinimus teismui bei kitoms teisinių ginčų nagrinėjimo institucijoms, kitoms valstybės ir savivaldybės bei visuomenės institucijoms);
6.3. Rengti Įmonės direktoriaus įsakymų ir kitų Įmonės vidaus teisės aktų projektus.
6.4. Kaupti, saugoti ir analizuoti informaciją, kurios reikia Skyriaus tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
6.5. Vykdyti Įmonės veiklos teisėtumo priežiūrą, teikiant išvadas ir pasiūlymus teisiniais klausimais Skyriaus vadovui, Įmonės vadovui bei kitiems Įmonės padaliniams;
6.6. Pagal kompetenciją analizuoti LR, ES teisės aktus bei rengiamus teisės aktų projektus, jų taikymo ir įgyvendinimo praktiką, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo atsižvelgiant į Įmonės interesus;
6.7. Analizuoti, pagal atsakomybių sritį vertinti viešai skelbiamus teisės aktų projektus, organizuoti pastabų iš atsakingų padalinių surinkimą bei teikti pastabas ir siūlymus dėl šių projektų nuostatų atsižvelgiant į Įmonės interesus;
6.8. Atstovauti Įmonės interesams santykiuose su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis Pareigybės kompetencijos ir įgaliojimų ribose;
6.9. Esant Įmonės direktoriaus pavedimui atstovauti Įmonės interesus LR Seime, Vyriausybėje, ar kituose valstybės, savivaldybių institucijose svarstant Įmonės veiklai svarbius klausimus;
6.10. Pagal kompetenciją, poreikį ir galiojančias vidaus procedūras dalyvauti derybose su trečiaisiais asmenimis sudarant sutartis, svarstant teisinius klausimus ar sudarant kitus Įmonės veiklai svarbius dokumentus;
6.11. Skyriaus vadovo pavedimu atstovauti Įmonės interesus teisėsaugos institucijose, teismuose, rengti ir Įmonės vardu teikti ieškinius, skundus, atsiliepimus, kitus procesinius dokumentus, teikti tyrimui skundų ar bylų nagrinėjimui reikalingą medžiagą, dalyvauti teismų posėdžiuose ar teisėsaugos institucijų vykdomuose tyrimo veiksmuose, atlikti kitus procesinius veiksmus;
6.12. Inicijuoti bei rengti pasiūlymus dėl Įmonės tikslų įgyvendinimui reikalingų teisės aktų pakeitimų;
6.13. Pagal kompetenciją atlikti raštų, prašymų, nurodymų, gaunamų iš valstybinių institucijų, fizinių ar juridinių asmenų, teisinį įvertinimą, derinti bei pagal kompetenciją ir atsakomybės sritį rengti atsakymus;
6.14. Skyriaus vadovo pavedimu rengti reikiamus viešųjų pirkimų dokumentus;
6.15. Užtikrinti Įmonės vardu sudaromų sandorių, siunčiamų raštų, Įmonės vidaus raštų bei dokumentų turinio teisingumą, teisėtumą ir jų atitikimą LR įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams.
6.16. Informuoti Skyriaus vadovą ar Įmonės vadovą, kai vykdant pareigas iškyla kliūtys, kurių šalinimas priskirtas kito padalinio ar darbuotojo kompetencijai, kai pastebima veika (veikimas arba neveikimas), prieštaraujanti LR įstatymams, kitiems teisės aktams, ar Įmonės vidaus teisės aktams, dėl kurių Įmonė gali patirti nuostolių;
6.17. Puoselėti Įmonės vertybes;
6.18. Teikti pasiūlymus dėl efektyvių inovatyvių Skyriaus ir Pareigybės veiklos srities darbų atlikimo būdų;
6.19. Pagal kompetenciją teikti informaciją ir konsultuoti Įmonės darbuotojus pagal priskirtą kuruojamą sritį;
6.20. Vykdant pavestas darbines pareigas ir siekiant bendrų rezultatų bendradarbiauti su kitais struktūriniais padaliniais, kitomis įmonėmis, institucijomis, įstaigomis Pareigybės kompetencijų ir įgaliojimų ribose;
6.21. Nepriimti dokumentų, jei dokumentai įforminti pažeidžiant LR ir Įmonės vidaus teisės aktuose nustatytą tvarką, ar tokie veiksmai akivaizdžiai kenktų Įmonės interesams;
6.22. Pavaduoti Įmonės vidaus teisės aktų nustatyta tvarka paskirtą darbuotoją;
6.23. Vykdyti kitus Skyriaus vadovo ir Įmonės vadovo sprendimus ir pavedimus, bei valdymo organų sprendimus, pavedimus ir kitas vidaus teisės aktais priskirtas pareigas.

III SKYRIUS
TEISĖS

7. Teisininkas turi teisę:
7.1. Gauti visą Pareigybei keliamiems tikslams įgyvendinti ir pareigoms atlikti reikalingą informaciją ir dokumentus iš kitų Įmonės struktūrinių padalinių darbuotojų;
7.2. Nustatyta tvarka susipažinti su Įmonės įstatais, Įmonės organų sprendimais, Įmonės komitetų, komisijų sprendimais, Įmonės direktoriaus įsakymais ir kitais Įmonės vidaus teisės aktais ir dokumentais, tiesiogiai susijusiais su Pareigybei keliamais tikslais, pareigomis, teisėmis ir atsakomybe;
7.3. Turėti saugią darbo vietą, gauti darbo veiklai reikalingas darbo priemones, naudotis visa Skyriuje esančia dokumentacija, profesine ir metodine literatūra, organizacine technika, informacinėmis technologijomis bei telekomunikacijomis, kitų Įmonės padalinių teikiamomis organizacinėmis paslaugomis Įmonės vidaus teisės aktais nustatyta tvarka;
7.4. Nuolat kaupti profesines žinias, tobulinti profesinius įgūdžius, kelti kvalifikaciją, nustatyta tvarka dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose ir kituose profesiniuose renginiuose;
7.5. Teikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui Pareigybės kuruojamos srities klausimais.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

8. Teisininkas atsako už:
8.1. Pareigybės nuostatuose, Įmonės vidaus teisės aktuose numatytų bei direktoriaus įsakymais priskirtų pareigų ar nustatytų užduočių vykdymą tinkamai ir laiku pagal Įmonėje nustatytą tvarką;
8.2. Tinkamą sutarčių, už kurias yra numatyta atsakomybė, remiantis LR ir Įmonės vidaus teisės aktais, vykdymą ir vykdymo kontrolę;
8.3. Įmonės raštų pagal atsakomybių sritį rengimą, parengtų ir vizuotų dokumentų pagrįstumą ir teisėtumą, tinkamą dokumentų saugojimą, bylų įforminimą ir perdavimą į archyvą;
8.4. Įmonėje nustatytų vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi;
8.5. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, Įmonėje patvirtintose ir galiojančiose darbų saugos ir sveikatos instrukcijose bei taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi;
8.6. Gero Įmonės įvaizdžio formavimą savo veiksmais ir darbais, taip pat Įmonės vertybių, visuotiniai priimtinų mandagumo ir etikos taisyklių, profesinės etikos reikalavimų laikymąsi;
8.7. Mandagų bendravimą su klientais, interesantais, partneriais ir kitų struktūrinių padalinių darbuotojais išsiaiškinant jų pageidavimus ir siekimą kvalifikuotai ir operatyviai išspręsti kilusius klausimus;
8.8. Įmonės turto tausojimą ir materialinių vertybių saugojimo reikalavimų laikymąsi;
8.9. Konfidencialumo savo darbinėje/profesinėje veikloje laikymąsi, Įmonės komercinės (gamybinės) paslaptis sudarančios ir kitos konfidencialios ir riboto naudojimo informacijos atskleidimą, praradimą, tokio pobūdžio informacijos perdavimą tretiesiems asmenims ar kitokį neteisėtą disponavimą;
8.10. Lojalumą Įmonei ir, vykdant savo pareigas veikimą išimtinai Įmonės interesais (jeigu vykdant darbinę veiklą kyla privačių ir Įmonės interesų konfliktas, darbuotojas privalo nedelsiant apie tai raštu informuoti Įmonės direktorių ir nusišalinti nuo konkrečios darbinės veiklos, susijusios su interesų konfliktu).
9. Už Pareigybės nuostatų netinkamą vykdymą, materialinės žalos Įmonei padarymą darbuotojas atsako LR, Įmonės vidaus teisės aktuose ir darbo sutartyje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Pareigybės nuostatai, jų pakeitimai ir papildymai yra tvirtinami Įmonės direktoriaus įsakymu.
11. Teisininkas su Pareigybės nuostatais yra supažindinamas ir įpareigojamas vykdyti pasirašytinai.
12. Pareigybės nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos, o teisininko atžvilgiu yra taikomi nuo susipažinimo su jais momento.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 865004949
El. paštas:
Adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 3
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.