Šeduvos miesto seniūnijos Seniūnas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43520
Skelbimo data: 2020-01-22
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Šeduvos miesto seniūnijos Seniūnas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.10
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-28 įsakymu Nr. PA-145-(10.1)

ŠEDUVOS MIESTO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II.PASKIRTIS

2. Ši pareigybė reikalinga seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje organizuoti ir kontroliuoti teisės aktų ir Savivaldybės institucijų priimtų dokumentų įgyvendinimą arba pačiam juos įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – vidaus administravimas, specialioji – vietos savivalda.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti 3 metų darbo patirtį;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, civilinę, darbo ir administracinę teisę, raštvedybos bei dokumentų rengimo taisykles;

4.4. mokėti dirbti su MS Word, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;

4.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;

4.7. turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą ir teisę vairuoti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą, siekdamas užtikrinti seniūnijos funkcionavimą ir tinkamą pavestų uždavinių įgyvendinimą;

5.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus, organizuoja seniūnijos buhalterinę apskaitą ir vykdo paskesniąją finansų kontrolę, kad būtų užtikrintas lėšų teisingas panaudojimas, apskaita ir atskaitomybė;

5.3. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus;

5.4. seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;

5.5. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;

5.6. registruoja seniūnijos teritorijos gyventojų mirtis, siekdamas kaupti statistinius duomenis ir įgyvendinti savivaldybės funkcijų vykdymą;

5.7. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

5.8. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, siekdamas užkirsti kelią administraciniams teisės pažeidimams;

5.9. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

5.10. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;

5.11. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;

5.12. prireikus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

5.13. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;

5.14. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją;

5.15. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

5.16. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;

5.17. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas, kaimo plėtros programas, organizuojant civilinę saugą, gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

5.18. organizuoja arba dalyvauja organizuojant gyventojų poilsį, organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus. Tvarko viešųjų darbų ir visuomenei naudingos veiklos atlikėjų apskaitą; 5.19. išduoda leidimus įrengti išorinę reklamą, išduoda leidimus prekybai viešose vietose ir juos registruoja;

5.20. tvarko namų ūkio knygas;

5.21. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu pavaduoja kitos seniūnijos seniūną jo atostogų, laikino nedarbingumo, stažuočių, komandiruočių laikotarpiu ir kitais atvejais;

5.22. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

5.23. organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

5.24. organizuoja socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą, sprendžiant seniūnijos gyventojų socialinius klausimus;

5.25. organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

5.26. rengia ir tvarko seniūnijos dokumentų apskaitą, siekdamas užtikrinti dokumentų saugumą iki perdavimo į valstybės ar savivaldybės archyvą;

5.27. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus vykdo seniūnijoje viešuosius pirkimus, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir sutarčių sudarymą;

5.28. vykdo Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti seniūnijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

_________________________

Susipažinau

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

(Data)


Informacija apie įstaigą: Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Šeduvos miesto seniūnija
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Gražina Čekolytė
Telefonas: 8 5 219 6830
El. paštas: grazina.cekolyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.