Savivaldybės vyriausiasis architektas (PA koeficientas-10,0) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42349
Skelbimo data: 2019-09-18
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Savivaldybės vyriausiasis architektas (PA koeficientas-10,0) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. liepos 31 d.

įsakymu Nr. 10V-631

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIOJO ARCHITEKTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas (toliau – vyriausiasis architektas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo architekto pareigybė reikalinga dalyvauti įgyvendinant valstybės teritorijų planavimo politiką, rengiant savivaldybės bei vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus, organizuojant ir užtikrinant urbanistikos, architektūros, statybos, žemėtvarkos ir kraštotvarkos klausimų sprendimą savivaldybėje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse – užtikrina teisės aktų įgyvendinimą statybos, architektūros ir teritorijų planavimo srityse Lazdijų rajono savivaldybėje (toliau – savivaldybė).

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vykdant atestuoto architekto veiklą bent vienoje iš žemiau nurodytų sričių:

4.2.1. Statybos įstatyme nustatytais atvejais statinio projekto rengimo, vadovavimo statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų atlikimas);

4.2.2. Teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

4.2.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais veiklos, susijusios su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga, vykdymo: tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo tvarkybos darbų projektavimui, nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų vykdymo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

4.2.4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir vadovavimo saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

4.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, žemės reformą, saugomas teritorijas, kadastro ir registro funkcijas bei mokėti juos taikyti praktikoje;

4.4. Mokėti:

4.4.1. dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4.4.2. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.4.3. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos programa;

4.5. Gebėti:

4.5.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

4.6. Žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme;

5.2. dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų rengimo procese, naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS), organizuoja teritorijų planavimo komisijos darbą ir atlieka teritorijų planavimo komisijos pirmininko pareigas, vykdo teritorijų planavimo dokumentų stebėseną (monitoringą) bei teikia ir atnaujina duomenis Teritorijų planavimo dokumentų stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS);

5.3. tikrina IS ,,Infostatyba“ statinio projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams, nustato ir išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus, dalyvauja statybos užbaigimo komisijos darbe;

5.4. nagrinėja ir derina projektinių pasiūlymų užduotis;

5.5. teikia pasiūlymus, organizuoja dokumentų rengimą dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams;

5.6. rengia ir išduoda planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektams rengti Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS);

5.7. dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės strateginį veiklos planą ir savivaldybės administracijos metinius veiklos planus;

5.8. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su savo veiklos klausimais;

5.9. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

5.10. nagrinėja gyventojų prašymus, paklausimus bei skundus;

5.11. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;

5.12. dalyvauja savivaldybės administracijos komisijų, darbo grupių veikloje;

5.13. planuoja savo veiklą ir rengia savo veiklos ataskaitas;

5.14. vykdo savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus su vyriausiojo architekto funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

____________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6812
El. paštas: Eglė Karlonaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, egle.karlonaite@vtd.lt