Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Viešosios tvarkos skyriaus Kontrolės ir prevencijos poskyrio Vyriausiasis specialistas (pareigybės koeficientas 7,1 baziniais dydžiais)

Skelbimo nr.: 8571
Skelbimo data: 2019-07-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Viešosios tvarkos skyriaus Kontrolės ir prevencijos poskyrio Vyriausiasis specialistas (pareigybės koeficientas 7,1 baziniais dydžiais)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019-06-03
įsakymu Nr. PAD-53

VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS
ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TYRIMO POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešosios tvarkos skyriaus (toliau – skyrius) Administracinių nusižengimų tyrimo poskyrio (toliau – poskyris) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga poskyrio kompetencijai priskirtų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kontrolei vykdyti, ne teismo tvarka nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, dalyvauti, bendradarbiauti užtikrinant viešąją tvarką Klaipėdos mieste.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – viešosios tvarkos užtikrinimo, administracinių nusižengimų teisenos – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir kitus Skyriaus kompetencijos klausimus reguliuojančius teisės aktus;
4.3. gerai žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą (toliau – ANK) ir kitus administracinių nusižengimų teiseną reglamentuojančius teisės aktus;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriui keliamus uždavinius, poskyriui numatytas funkcijas, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. atskiru Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suteikus įgaliojimus, vadovaudamasis ANK nustatyta tvarka, pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus;
5.2. pagal kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi teisės aktų reikalavimų, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, nustačius pažeidimus, nustatyta tvarka juos fiksuoja, renka įrodymus ir kitą medžiagą, surašo administracinių nusižengimų protokolus;
5.3. nagrinėja gautus pranešimus, informaciją ar kitą medžiagą apie administracinį nusižengimą, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą;
5.4. poskyrio kompetencijai priskirtais klausimais atskirai ar kartu su atitinkamomis institucijomis organizuoja ir dalyvauja patikrinimuose;
5.5. atskiru Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suteikus įgaliojimus, vadovaudamasis ANK nustatyta tvarka, ne teismo tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, rengia procesinius dokumentus ir užtikrina tinkamą administracinio proceso eigą;
5.6. pagal kompetenciją nagrinėja Savivaldybės administracijos padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus bei įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka rengia atsakymus;
5.7. analizuoja sąlygas, priežastis, dėl kurių padaryti užfiksuoti, tirti, nagrinėti administraciniai nusižengimai ir teikia poskyrio vedėjui pasiūlymus dėl prevencinių projektų, pavedus vykdo patvirtintus prevencinius projektus;
5.8. teikia poskyrio vedėjui siūlymus dėl su poskyrio veikla susijusių teisės aktų pakeitimo, papildymo;
5.9. pavedus pagal kompetenciją rengia Klaipėdos miesto savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
5.10. pavedus rengia skyriaus veiklos klausimais vidaus administravimo dokumentų projektus;
5.11. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
5.12. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis;
5.13. poskyrio kompetencijos klausimais priima ir konsultuoja interesantus;
5.14. atskiru Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suteikus įgaliojimus, pagal kompetenciją atstovauja skyriui ir gina Savivaldybės administracijos interesus teismuose, ikiteisminio skundų (prašymų) nagrinėjimo institucijose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, rengia ir teikia procesinius dokumentus;
5.15. įgyvendindamas veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas teises ar atlikdamas pavestas pareigas, turi teisę duoti asmenims teisėtus nurodymus ir reikalavimus (įleisti į tikrinamas teritorijas, patalpas (išskyrus žmogaus būstą) ar kitus objektus; pateikti informaciją, duomenis ar dokumentus; atvykti ir duoti paaiškinimus, vykdyti teisės aktuose nustatytas pareigas ir kt.);
5.16. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, skyriaus, poskyrio vedėjo ir skyriaus vyresniojo patarėjo pavedimus, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Rasa Krikščiūnienė, VTD Atrankų sk. personalo atrankos spec., rasa.kriksciuniene@vsat.vrm.lt, tel. (8 5) 2719390, Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: 846393228
El. paštas: personalas@klaipeda.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-07-18