Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44303
Skelbimo data: 2020-04-16
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 11.00
Pareigybės aprašymas:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. vasario 17 d. įsakymo

Nr. 40P-10 redakcija)

RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ryšių su visuomene skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti informacijos apie ministerijos veiklą viešinimą, organizuoti bei koordinuoti skyriaus darbą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) vidinės ir išorinės komunikacijos srityje, informuojant visuomenę apie ministerijos, jai pavaldžių įstaigų bei su tuo susijusių organizacijų veiklą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – ryšių su visuomene informacijos teikimo, vidinės komunikacijos srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Ministro Pirmininko potvarkius, kitus ministerijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

4.2. išmanyti ministerijos struktūrinių padalinių veiklą;

4.3. išmanyti ministerijai priskirtų funkcijų ir uždavinių specifiką, darbo organizavimo pagrindus kolektyve ir bendravimo psichologiją;

4.4. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį komunikacijos ar informacijos sklaidos srityje;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus veiklą;

4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

4.8. mokėti valdyti informaciją, ją teikti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas;

4.9. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.10. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Paint kompiuterinėmis programomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja Skyriaus darbą, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus tarnautojų ir darbuotojų (toliau - darbuotojai) veiklą, nustato skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo kryptis, perspektyvas, strategiją;

5.2. organizuoja ir koordinuoja ministerijos viešinimo strategijos bei metinių komunikacijos planų rengimą bei užtikrina jų įgyvendinimą;

5.3. pagal poreikį rengia ir teikia raštu ir žodžiu informaciją šalies ir užsienio viešosios informacijos rengėjams, platintojams ir vartotojams apie ministerijos veiklą;

5.4 pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja bei įgyvendina Europos Sąjungos fondų, kitos tarptautinės paramos lėšomis finansuojamus visuomenės informavimo ir viešinimo projektus, dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos viešinimo ir informavimo kampanijose;

5.5. organizuoja žiniasklaidos monitoringą, supažindina ministerijos vadovybę su žiniasklaidos platinama informacija;

5.6. organizuoja informacinių, reprezentacinių leidinių, videofilmų, televizijos, radijo laidų apie ministerijos veiklą kūrimą bei leidybą;

5.7. dalyvauja ministerijos vadovybės posėdžiuose, pasitarimuose, užtikrina informacijos sklaidą apie juos;

5.8. pagal savo kompetenciją teikia ministerijos darbuotojams, ministerijos reguliavimo sričiai priklausančioms įstaigoms informaciją apie ministerijos veiklą, užtikrina vidinę komunikaciją;

5.9. koordinuoja spaudos konferencijų, seminarų, pasitarimų, diskusijų, posėdžių, tarptautinių ir respublikinių parodų, skirtų formuoti šalies žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros sektoriaus teigiamą įvaizdį, pristatymų ir kitų ministerijos veiklos viešinimo programose numatytų renginių organizavimą;

5.10. koordinuoja reprezentacinių renginių ministerijos darbuotojams valstybinių švenčių bei kt. progomis organizavimą;

5.11. koordinuoja vadovybės darbo susitikimams ir kitiems reprezentaciniams tikslams prekių ir paslaugų pirkimą bei su jų pirkimu ir panaudojimu susijusių dokumentų tvarkymą;

5.12. organizuoja informacijos rengimą ir platinimą ministerijos interneto tinklapyje ir socialiniuose tinkluose;

5.13. koordinuoja informacijos pateikimą ministerijos vidaus informacijos tinkle – intranete;

5.14. organizuoja visuomenės nuomonės tyrimus bei apklausas ministerijai aktualiais klausimais;

5.15. inicijuoja sprendimus ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą, koordinuoja ir kontroliuoja einamosios ir paskesniosios finansų kontrolės atlikimą prekių, paslaugų ar darbų pirkimo inicijavimo atveju pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

5.16. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

5.17. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministrui.

Susipažinau

_____________________________

(parašas)

_____________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Agnė Šniukovienė
Telefonas: 8 5 219 6816
El. paštas: agne.sniukoviene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.