Ruzgų girininkijos girininkė (-as) Mažeikių regioniniame padalinyje

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 93798
Skelbimo data: 2024-02-09
Skelbimas galioja iki: 2024-02-26 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Ruzgų girininkijos girininkė (-as) Mažeikių regioniniame padalinyje
Pareiginės algos koeficientas: 0,00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0,00
Darbo vieta (miestas): Mažeikiai
Informacija apie įstaigą: DARBO UŽMOKESTIS:NUO 1815 EUR IKI 2360 EUR

Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties.
Pareigybės aprašymas:

Esame didžiausias, regioniškiausias miškininkystės srities darbdavys, aktyviai prisidedantis prie Lietuvos miškingumo didinimo, biologinės įvairovės ir miško ekosistemų išsaugojimo. Vertiname kiekvieną VMU bendruomenės narį ir jo indėlį į #DarbąKurįMylime ir šiuo metu

PRIE KOMANDOS KVIEČIAME PRISIJUNGTI:

GIRININKĘ (-Ą) RUZGŲ GIRININKIJOJE MAŽEIKIŲ REGIONINIAME PADALINYJE

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

1.planuoja girininkijos veiklą, vadovauja girininkijos darbuotojams, užtikrina, kad būtų pasiekti girininkijai keliami tikslai, įvykdyti uždaviniai;

2.užtikrina miškų tvarkymo sertifikavimo standartų reikalavimų laikymąsi vykdant darbus girininkijoje;

3.organizuoja privalomųjų, aplinkosauginių, rekreacinių objektų įrengimo, priežiūros, saugomų teritorijų tvarkymo ir kitų ūkinių darbų vykdymą;

4.pagal kompetenciją įgyvendina Miškų įstatyme ir su juo susijusiuose, taip pat kituose valstybinių miškų pareigūnų (nuo 2020-07-01 – valstybinių miškų apsaugos pareigūnų) veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir teises, planuoja, organizuoja ir vyk planuoja, derina ir įgyvendina prevencinio pobūdžio ar kontrolės priemones valstybinių miškų pareigūnų veiklos srityse, atlieka analizę, rengia ataskaitas ir teikia informaciją, susijusias su šių funkcijų, pareigų, prevencijos ar kontrolės priemonių įgyvendinimu;

5.vadovaudamasis Administracinių nusižengimų kodeksu, Miškų įstatymų ir kitais valstybinių miškų pareigūnų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, pagal kompetenciją nustato administracinius nusižengimus, pradeda administracinių nusižengimų teiseną, tiria administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus ar nutarimus, administracinius nurodymus ir kitus reikalingus dokumentus bei pagal kompetenciją taiko kitas administracinio poveikio priemones Miškų įstatymo ir kitų teisės aktų pažeidėjams, apskaičiuoja neteisėta veika miškui, įmonės turtui ar teisėtiems interesams padarytą žalą, rengia ieškinius dėl žalos atlyginimo, atlieka kitas pareigas ir funkcijas šioje srityje, pagal kompetenciją atstovauja įmonei teismuose ir kitose teisėsaugos ar valstybinę kontrolę atliekančiose institucijose ar įstaigose;

6.pavedus, vadovaudamasis Administracinių nusižengimų kodekso ir kitų valstybinių miškų pareigūnų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, nagrinėja administracinio nusižengimo bylas ir priima nutarimus administracinio nusižengimo byloje, rengia kitus reikalingus dokumentus*;

7.savo kompetencijos ribose organizuoja ir vykdo visas priemones neteisėtos veiklos sustabdymui ir pažeidimą padariusių asmenų nustatymui;

8.stebi girininkijos miškų sanitarinę būklę, informuoja, tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį apie kenkėjų ir ligų židinius;

9.organizuoja, vykdo profilaktines ir kitas sanitarinės ir priešgaisrinės miškų apsaugos priemones;

10.organizuoja priemones kilusiems miško gaisrams lokalizuoti ir užgesinti, organizuoja gesinimo darbus, budėjimą gaisravietėje ir gaisrų stebėjimo vietose;

11.organizuoja, vykdo miško sėklinės bazės objektų priežiūrą ir naudojimą, sėklų, skirtų miškams įveisti ir atkurti, ruošą bei susijusių dokumentų tvarkymą;

12.organizuoja, vykdo biržių atrėžimą visų rūšių kirtimams, biržių atrėžimo dokumentų parengimą;

13.pagal veiklos sritį dalyvauja rengiant biržių eksploatavimo technologines korteles;

14.perduoda ir/ar nurodo miškų naudotojams bei medienos gamintojams kirstinus medžius ir biržes ar kitam miško naudojimui skirtus plotus, perduoda biržes miško kirtimams, supažindina su kirtimo technologija, priima kirtavietes baigus medienos ruošos darbus biržėje;

15.organizuoja girininkijoje atliekamus miško atkūrimo, apsaugos, priežiūros ir tvarkymo darbus, vykdo miško kirtimų ir kitų miškų ūkinių darbų kokybės ir gamtosauginių reikalavimų, atliekant juos, laikymosi kontrolę;

16.pagal veiklos sritį priima girininkijoje atliktus darbus;

17.organizuoja, vykdo nenukirsto valstybinio miško pardavimą ne aukciono būdu, medienos ruošos liekanų, kitos produkcijos pardavimą; įmonės patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų ir jų išteklių apsaugą nuo neteisėtų veiksmų,

18.organizuoja, vykdo miško atkūrimo ir miško įveisimo projektų parengimą, informacijos juose atnaujinimą;

19.organizuoja atkūrimo ir įveisiamų plotų sodinimo darbus, atlieka miško želdinių ir (arba) žėlinių apskaitą, kokybės vertinimus;

20.vertina ir informuoja, tiesioginį vadovą apie privalomųjų ir kitų ūkinių darbų poreikį;

21.organizuoja, vykdo vidines miškotvarkos projekte numatytas ir kitas priemones;

22.informuoja tiesioginį vadovą ir atsakingą asmenį apie naujas saugomas gamtos vertybes ir paukščių lizdavietes;

23.dalyvauja apskaitant laukinę miškų gyvūniją ir apžiūrose vertinant žvėrių padarytą žalą;

24.dalyvauja regioninio padalinio miškotvarkos projekto rengimo darbuose, teikia savo pastabas ir siūlymus;

25.organizuoja, vykdo pasikeitimų žymėjimą miškotvarkos dokumentuose.

REIKALAVIMAI:

1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį miškininkystės krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo miškininkystės krypties kvalifikaciją, arba turėti aukštąjį koleginį miškininkystės srities išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį) ir ne trumpesnę kaip 2 metų darbo patirtį miškininkystės srityje, arba turėti ne žemesnį kaip iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį miškininkystės krypties išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 10 metų darbo patirtį miškininkystės srityje;

2.turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį miškininkystės srityje;

3.atitikti teisės aktuose numatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus;

4.turėti darbo kompiuteriu įgūdžių, mokėti dirbti Microsoft Windows aplinkoje ir su Microsoft Office programiniu paketu;

5.mokėti valstybinę lietuvių kalbą žodžiu ir raštu.

MES SIŪLOME:

  • papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą;
  • skiepus nuo gripo ir erkinio encefalito;
  • įdomų, dinamišką, pilną iššūkių darbą;
  • galimybę realizuoti savo idėjas, kuriant ir inicijuojant pokyčius;
  • kolegų palaikymą bei pagalbą;
  • 5 papildomas atostogų dienas.

DARBO UŽMOKESTIS (bruto):NUO 1815 EUR IKI 2360 EUR

Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties.

DARBO VIETA: Ruzgų girininkija Mažeikių regioninis padalinys

TELEFONAS PASITEIRAUTI: 8 695 10160

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Buveinės adresas: Savanorių pr. 176 LT-03154 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.