Ruklos seniūnijos seniūnas (koeficientas - 9) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42378
Skelbimo data: 2019-09-19
Konkursą organizuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Ruklos seniūnijos seniūnas (koeficientas - 9) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 1 d.
įsakymu Nr. 13B-990


RUKLOS SENIŪNIJOS SENIŪNO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Ruklos seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Ruklos seniūnijos seniūno pareigybė reikalinga užtikrinti savivaldybės administracijos filialo – Ruklos seniūnijos veiklą, tvarkyti seniūnijos reikalus, įgyvendinti savivaldos institucijų sprendimus seniūnijos veiklos klausimais.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – dokumentų valdymo, personalo valdymo, turto valdymo ir priežiūros, viešųjų pirkimų organizavimo ir kt. – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei personalo valdymą;
4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą;
4.4. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles;
4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. administruoja asignavimus, skirtus seniūnijai, siekiant užtikrinti teisingą ir efektyvų jų panaudojimą;
5.2. atlieka seniūnijos vidaus administravimą, paskirsto užduotis seniūnijos darbuotojams, organizuoja darbą ir kontroliuoja jo vykdymą, savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, nagrinėja gautus skundus ir prašymus, siekiant užtikrinti seniūnijai pavestų funkcijų įgyvendinimą;
5.3. su seniūnijos darbuotojais sudaro, pakeičia, nutraukia darbo sutartis, nustato tarnybinių atlyginimų koeficientus, skiria drausmines nuobaudas, suteikia kasmetines ir tikslines atostogas, siunčia į komandiruotes, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, įgyvendinant personalo valdymo funkcijas;
5.4. teikia pasiūlymus dėl prevencinių priemonių, seniūnijos gyventojų gelbėjimo nuo katastrofų, stichinių nelaimių, epidemijų, užkrečiamų ligų, kartu su kitomis tarnybomis organizuoja jų padarinių likvidavimą seniūnijoje, siekiant užtikrinti civilinę saugą;
5.5. vykdo darbdavio funkcijas, įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;
5.6. rengia bei teikia rajono mero potvarkių, administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo įsakymų, tarybos sprendimų projektus seniūnijos klausimais, organizuoja bei kontroliuoja jų vykdymą, dalyvauja savivaldybėje sudaromų komisijų darbe bei savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją, siekiant seniūnijos tikslų įgyvendinimo;
5.7. kontroliuoja ir kompetencijos ribose teikia savivaldybei informaciją apie tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje, kad būtų pasiekti seniūnijos strateginiai tikslai;
5.8. teikia merui, administracijos direktoriui pasiūlymus dėl seniūnijos dalyvavimo investicinėse programose, siekiant įgyvendinti seniūnijos strateginius tikslus;
5.9. seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu siekiant užtikrinti seniūnijai pavestų funkcijų įgyvendinimą;
5.10. išduoda gyventojams gyvenamosios vietos, šeimos sudėties ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais, siekiant užtikrinti seniūnijai pavestų funkcijų įgyvendinimą;
5.11. organizuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyvenamosios vietos deklaravimą, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, įgyvendinant LR gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą;
5.12. notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus, įgyvendinant LR Vietos savivaldos įstatymą, Notariato įstatymą ir LR civilinį kodeksą;
5.13. teikia pasiūlymus dėl savivaldybės saugomų teritorijų, kraštovaizdžio objektų priežiūros, dalyvauja komisijos darbe, išduodant leidimus želdinių kirtimui ir pertvarkymui, įgyvendinant LR saugomų teritorijų įstatymą;
5.14. organizuoja seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių tvarkymą bei valymą, gatvių apšvietimą, teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus, siekiant užtikrinti tinkamą viešųjų paslaugų tiekimą;
5.15. išduoda leidimus atlikti kasinėjimo darbus seniūnijos viešojo naudojimo teritorijoje, kontroliuoja darbų eigą, aplinkos sutvarkymą po darbų, siekiant užtikrinti LR rinkliavų įstatymą;
5.16. derina leidimus organizuoti koncertinius renginius seniūnijai priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose, siekiant užtikrinti LR rinkliavų įstatymą;
5.17. dalyvauja organizuojant darbus pagal Užimtumo rėmimo programą ir visuomenei naudingą veiklą;
5.18. organizuoja seniūnaičių išrinkimą seniūnaitijose;
5.19. rengia seniūnijos metinį veiklos planą;
5.20. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas, laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų dėl jų teikimo reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus, teikia savivaldybės administracijai bei kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojamiems subjektams pasiūlymus, siekiant viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
5.21. rengia perspektyvinius ir metinius seniūnijos sutvarkymo planų projektus, atsako už einamiesiems metams skirtų biudžetinių lėšų panaudojimą pagal paskirtį, vykdant kelių, gatvių, apšvietimo, inžinerinių komunikacijų remonto ir priežiūros darbus;
5.22. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas, apibendrina teikiamas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės direktoriui, pagal kompetenciją konsultuoja gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje, siekiant suteikti jiems reikiamą informaciją;
5.23. ne rečiau kaip vieną kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigoje ir administracijos direktoriui;
5.24. dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;
5.25. dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;
5.26. dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
5.27. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;
5.28. vykdo kitas teisės aktais, mero potvarkiais, Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais deleguotas funkcijas, pavedimus, nurodymus ir vienkartines užduotis, rajono mero, administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo reikalavimu atsiskaito už savo veiklą, siekiant užtikrinti efektyvų seniūnijos administravimą;
5.29. atstovauja seniūnijai savivaldybių, valstybinių institucijų rengiamuose įvairiuose renginiuose, santykiuose su įmonėmis ir įstaigomis, pagal įgaliojimą – teismuose, siekiant išspręsti seniūnijos gyventojų keliamas problemas bei uždavinius.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.
_____________________________________________


Susipažinau:


..................................................... .............................. ..............................
(Valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

.....................................................
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 (5) 219 68 26
El. paštas: Inga Bukaveckienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus specialistė, inga.rameikaite-bukaveckiene@vtd.lt