Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyrius Skyriaus vedėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 83412
Skelbimo data: 2022-10-19
Skelbimas galioja iki: 2022-11-04
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Maironio lietuvių literatūros muziejus
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyrius Skyriaus vedėjas
Pareiginės algos koeficientas: 7.40
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,339.40
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Informacija apie įstaigą: SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį humanitarinių arba socialinių mokslų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo, susijusio su rinkinių apskaita ir saugojimu, patirtį;
5.3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (toliau – LIMIS);
5.4. mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu nei trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu (LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“), sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5.5. mokėti vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
5.6. mokėti dirbti Microsoft Office arba analogiškas funkcijas atliekančiomis programomis;
5.7. būti reiklus, komunikabilus, orientuotas į rezultatus ir kokybę, turintis analitinį mąstymą, darbo organizavimo pagrindus, išmanyti muziejų darbo specifiką, mokėti bendradarbiauti ir konsultuoti;
5.8. vadovautis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais muziejų sistemą, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) rekomendacijomis bei profesinės etikos kodeksu, Muziejaus nuostatais, Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus nuostatais, Muziejaus darbo tvarkos taisyklėmis, Muziejaus viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijomis, Muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.
Pareigybės aprašymas:

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS
RINKINIŲ APSKAITOS IR SAUGOJIMO SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį;
2. Pareigybės lygis – A2;
3. Pareigybės paskirtis – planuoti, organizuoti ir koordinuoti Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus darbą, atsakyti už rezultatus;
4. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui-vyriausiajam fondų saugotojui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį humanitarinių arba socialinių mokslų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo, susijusio su rinkinių apskaita ir saugojimu, patirtį;
5.3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (toliau – LIMIS);
5.4. mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu nei trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu (LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“), sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5.5. mokėti vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
5.6. mokėti dirbti Microsoft Office arba analogiškas funkcijas atliekančiomis programomis;
5.7. būti reiklus, komunikabilus, orientuotas į rezultatus ir kokybę, turintis analitinį mąstymą, darbo organizavimo pagrindus, išmanyti muziejų darbo specifiką, mokėti bendradarbiauti ir konsultuoti;
5.8. vadovautis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais muziejų sistemą, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) rekomendacijomis bei profesinės etikos kodeksu, Muziejaus nuostatais, Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus nuostatais, Muziejaus darbo tvarkos taisyklėmis, Muziejaus viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijomis, Muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. planuoja ir organizuoja Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus veiklą:
6.1.1. ruošia skyriaus planus ir ataskaitas;
6.1.2. kontroliuoja muziejaus rinkinių apskaitą;
6.1.3. kontroliuoja muziejinių vertybių tikrinimą;
6.1.4. kontroliuoja muziejinių vertybių skaitmeninimo darbus;
6.1.5. kontroliuoja muziejaus saugyklų plombavimą;
6.1.6. organizuoja muziejaus saugyklų valymo, vėdinimo ir tinkamo mikroklimato palaikymo darbus;
6.1.7. organizuoja ir vykdo muziejinių vertybių išdavimą;
6.1.8. organizuoja sukauptų ir suskaitmenintų muziejinių vertybių viešinimą per LIMIS, rengia ir vykdo skaitmeninimo projektus Lietuvoje ir užsienyje;
6.1.9. inicijuoja ir pateikia muziejaus Rinkinių komplektavimo komisijai pasiūlymus dėl muziejinių vertybių restauravimo;
6.1.10. sustabdo muziejininkų ar kitų specialistų, interesantų veiksmus, kurie gali pakenkti muziejinėms vertybėms;
6.1.11. organizuoja ir vykdo muziejinių vertybių evakavimą ekstremalių situacijų atveju.
6.2. vykdo muziejaus rinkinių apskaitos, tikrinimo, skaitmeninimo ir apsaugos darbus;
6.3. teikia muziejinių vertybių skaitmeninius vaizdus pagal juridinių ir fizinių asmenų prašymus, Muziejaus pasirašytas sutartis;
6.4. tyrinėja rinkinius ir rengia straipsnius, rinkinių ir muziejinių vertybių aprašymus, pranešimus, paskaitas, tyrinėjimus pristato renginiuose ir konferencijose, skelbia spaudoje, leidiniuose;
6.5. dalyvauja rengiant virtualias parodas, leidinius, katalogus;
6.6. bendradarbiauja ir teikia informaciją apie saugomas muziejines vertybes darbuotojams rengiant parodas, ekspozicijas, projektines paraiškas, vykdant projektus, mokslinę tiriamąją ir kitas veiklas;
6.7. kartu su mokslo ir studijų institucijomis, mokslinių tyrimų įstaigomis ir (ar) nepriklausomais mokslininkais vykdo Muziejaus rinkinių tyrimus;
6.8. atsako už skyriaus lankytojų aptarnavimo kokybę;
6.9. teikia direktoriaus pavaduotojui-vyriausiajam fondų saugotojui pasiūlymus dėl muziejinių vertybių apsaugos, apskaitos ir saugojimo sąlygų gerinimo, skyriaus lankytojų aptarnavimo kokybės gerinimo, rinkinių tyrinėjimo temų;
6.10. dalyvauja muziejaus direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;
6.11. vykdo kitus direktoriaus pavaduotojo-vyr. fondų saugotojo pavedimus.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 37 206842
El. paštas: info@maironiomuziejus.lt
Adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Rotušės a. 13
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.