Respublikinio priklausomybės ligų centro Personalo specialistas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento vidurkis 4,815

Skelbimo nr.: 61460
Skelbimo data: 2019-11-08
Konkursą organizuojanti įstaiga: Respublikinis priklausomybės ligų centras
Pareigos: Respublikinio priklausomybės ligų centro Personalo specialistas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento vidurkis 4,815
Pareigybės aprašymas:
RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
PERSONALO SPECIALISTO PAREIGINIAI NUOSTATAI

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Respublikinio priklausomybės ligų centro (toliau – RPLC) bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) personalo specialisto (toliau – Personalo specialistas) pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS IR KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PAREIGYBEI

3. Personalo specialistu gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
4. Personalo specialistas turi žinoti, išmanyti ir mokėti:
4.1. personalo valdymą reglamentuojančius valstybės teisės aktus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės norminius aktus, susijusius su jo atliekamu darbu;
4.2. teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles ;
4.3. įstaigos veiklos specifiką ir strateginės raidos perspektyvas;
4.4. saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos, apsaugos sistemos reikalavimus.
4.5. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.7. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.8. rengti vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
4.9. mokėti dirbti kompiuteriu ir RPLC naudojamomis informacinėmis sistemomis bei naudotis organizacine technika vykdant darbo funkcijas

III SKYRIUS
PERSONALO SPECIALISTO FUNKCIJOS

5. Personalo specialistas dirbdamas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais reguliuojančiais darbo ir socialinius santykius, įstaigos direktoriaus įsakymais, įstaigos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei pareiginiais nuostatais
6. Personalo specialistas vykdo RPLC direktoriaus nurodymus ir užduotis.
7. Personalo specialisto pagrindinis tikslas – užtikrinti tvarkingą ir teisingą personalo apskaitą.
8. Personalo specialistas taip pat vykdo šias funkcijas:
8.1. dalyvauja rengiant vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus, sudarančius efektyvios veiklos pagrindą;
8.2. atlieka personalo sudėties analizę;
8.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
8.4. padeda organizuoti darbuotojų atrankas į nekonkursines pareigas;
8.5. tikslina duomenis apie RPLC darbuotojus;
8.6. derina su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru (toliau – NBFC) RPLC darbuotojų kasmetinių atostogų apskaitą;
8.7. surenka ataskaitas (etatų užimtumo, tarifikacijos sąrašų, darbuotojų sąrašų ir kt.) iš filialų ir atlieka galutines suvestines ataskaitas;
8.8. priima iš NBFC atleistų RPLC darbuotojų asmens bylas ir teikia RPLC archyvui;
8.9. teikia duomenis NBFC apie RPLC darbuotojus pažymų parengimui;
8.10. kontroliuoja RPLC darbuotojų privačių interesų deklaracijų teikimą;
8.11. pagal dokumentacijos planą teikia Archyvui ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas;
8.12. dalyvauja komisijų, tarybų darbe personalo specialisto kompetencijos klausimais;
8.13. direktoriaus pavedimu ruošia atsakymų projektus į įvairių institucijų ir fizinių asmenų paklausimus;
8.14. atlieka įstatymais ir kitais teisės aktais pareigybei nustatytas funkcijas;
8.15. nuolat tobulina savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus.
8.16. ataskaitų rengimas (etatų užimtumo, tarifikacijos sąrašų, darbuotojų sąrašų ir kt.).
9. Personalo specialistas pavaldus Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vedėjui.
10. Personalo specialistą skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato jų pareiginius atlyginimus, sudaro rašytines darbo sutartis RPLC direktorius
11. Personalo specialistą pavaduoja RPLC direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, atitinkantis šiai pareigybei keliamus reikalavimus.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gerosios Vilties g. 3
Telefonas: (8 5) 213 0018
El. paštas: liepa.repeckiene@nbfcentras.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.