Resocializacijos skyrius Vyresnysis psichologas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 75229
Skelbimo data: 2021-11-24
Skelbimas galioja iki: 2021-12-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Alytaus pataisos namai
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Resocializacijos skyrius Vyresnysis psichologas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Alytus
Informacija apie įstaigą: Alytaus pataisos namai Ulonų g. 8 A, Alytus Resocializacijos skyrius, Vyresnysis psichologas Siūlomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,7 - 9,2 (pareiginės algos baziniais dydžiais)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Alytaus pataisos namų direktoriaus
2019 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1-30


RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS
VYRESNIOJO PSICHOLOGO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Resocializacijos skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis psichologas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis A (A2).
3. Skyriaus vyresniojo psichologo pareigybė reikalinga teikti psichologinę pagalbą suimtiesiems ir nuteistiesiems.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus patarėjui (psichologiniam darbui).

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį nei aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šią veiklą;
5.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. atlieka naujai atvykusių nuteistųjų pirminį psichologinį įvertinimą, siekiant nustatyti savęs žalojimo ar bandymo nusižudyti riziką bei pateikia pirmines rekomendacijas dėl individualių socialinės reabilitacijos priemonių, kurios įtraukiamos į Individualų nuteistojo socialinės reabilitacijos planą;
6.2. atlieka nuteistųjų asmenybės tyrimus bei pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimą naudojant adaptuotas ir aprobuotas rizikos vertinimo metodikas, kuriomis yra apmokytas dirbti, siekiant pateikti adekvačias rekomendacijas darbui su nuteistuoju bei vadovaujasi jomis taikant elgesio korekcijos priemones;
6.3. dalyvauja Individualaus nuteistojo socialinės reabilitacijos plano priemonių įgyvendinime bei jų korekcijoje, siekiant kontroliuoti kriminogeninius veiksnius ir įgyvendinti tinkamas prevencines ir intervencines priemones;
6.4. vykdo savižudybių ir savęs žalojimo prevencijos programą, siekiant mažinti savižudybių ir savęs žalojimo atvejų skaičių;
6.5. vykdo dokumentacijos tvarkymą bei saugojimą, užtikrinant darbo su nuteistaisiais konfidencialumą;
6.6. atlieka motyvacinį darbą su nuteistaisiais, skatinat juos dalyvauti vykdomose programose, projektuose;
6.7. vykdo individualias psichologines konsultacijas, siekiant padėti įveikti psichologines krizes, spręsti kylančias problemas, adaptuotis tiek pataisos namuose, tiek visuomenėje atlikus bausmę;
6.8. vykdo Kalėjimų departamento direktoriaus aprobuotas ir įsakymu patvirtintas arba Alytaus pataisos namų direktoriaus įsakymu patvirtintas nuteistųjų pataisos programas, užtikrinant veiksmingą ir tinkamą jų taikymą atsižvelgiant į nuteistojo kriminogeninius;
6.9. teikia rekomendacijas pataisos namų administracijai dėl elgesio su nuteistuoju ir jo priežiūros ypatumų, užtikrinant tai, kad būtų atsižvelgta į nuteistojo psichologinius poreikius bei būklę;
6.10. teikia išvadas dėl perkėlimo iš pataisos namų į atvirąją koloniją tęsti bausmės atlikimo įgyvendinant Bausmių vykdymo kodekso reikalavimus;
6.11. teikia išvadas administracijai po specialiųjų priemonių panaudojimo bei charakteristikas dėl tolesnio nuteistojo palikimo linkusių užpulti asmenų įskaitoje tikslingumo siekiant vykdyti smurto prevenciją;
6.12. veda paskaitas personalui psichikos sveikatos bei darbo su nuteistaisiais psichologinių ypatumų klausimais, keliant pareigūnų kvalifikaciją bei gerinant jų pasiruošimą darbui pataisos namuose;
6.13. veda paskaitas nuteistiesiems psichikos sveikatos klausimais, vykdant narkomanijos, alkoholizmo prevenciją bei švietimą aktualiomis bendravimo, krizinių situacijų, konstruktyvaus konfliktų sprendimo temomis;
6.14. organizuoja psichologinius tyrimus nuteistųjų tarpe, siekiant identifikuoti kylančias problemas bei pateikti rekomendacijas dėl jų sprendimo galimybių;
6.15. kartu su RS specialistais rengia socialinio tyrimo išvadas siekiant paruošti medžiagą Lygtinio paleidimo komisijai dėl nuteistojo lygtinio paleidimo taikymo galimybės;
6.16. teikia išvadas pataisos namų administracijai dėl teisės dirbti be sargybos ar palydos suteikimo galimybės, užtikrinant galimybę atsižvelgti į nuteistojo psichologinius poreikius bei kriminogeninius veiksnius;
6.17. darbo klausimais palaiko ryšius su nuteistųjų artimaisiais, siekiant užtikrinti psichologinės pagalbos efektyvumą;
6.18. gilina savo profesines žinias, užtikrinant kvalifikuotą psichologinės pagalbos teikimą;
6.19. teikia pasiūlymus dėl nuteistųjų pataisos programų poreikio bei rengia jų projektus, siekiant užtikrinti efektyvų nuteistųjų resocializacijos procesą;
6.20. konsultuoja įstaigos darbuotojus, siekiant padidinti psichologinį pasiruošimą darbui, darbo efektyvumą bei suteikti psichologinę pagalbą krizinių išgyvenimų metu;
6.21. vykdo kitas teisės aktuose ir direktoriaus įsakymuose numatytas funkcijas, siekiant įgyvendinti psichologinės pagalbos prieinamumą tiek nuteistiesiems, tiek pataisos namų darbuotojams.

_______________________

Susipažinau
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 315 52001
El. paštas: apn@apn.lt
Adresas: Ulonų 8a, Alytus
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.