Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44489
Skelbimo data: 2020-05-21
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.60
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2018-12-21 įsakymu Nr. P-577
(2020-05-15 įsakymo Nr. P-212 redakcija)

REGISTRO TVARKYMO, VIEŠŲJŲ RYŠIŲ IR EDUKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (4) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS
2. Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis yra koordinuoti ir organizuoti su kultūros paveldu supažindinančius ir jį garsinančius renginius, rinkti ir sisteminti informaciją apie organizacijas, dirbančias su kultūros paveldo pažinimo bei pažinimo sklaidos (edukacijos) projektais, tarptautines organizacijas, programas ir projektus šioje srityje, koordinuoti ir organizuoti kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų vykdymą, vykdant kultūros paveldo apsaugos nacionalinę politiką.
III. VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios srities kultūros paveldo pažinimo sklaidos renginių ir projektų Lietuvoje ir užsienyje organizavimo ir vykdymo funkcijas.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų krypčių išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų patirtį paveldosaugos srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, kultūros vertybių apsaugą, kitais teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis, konvencijomis, reglamentuojančiomis kultūros paveldo apsaugą;
4.4. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos finansuojamoms programoms bei jų projektų rengimo ir koordinavimo principais;
4.5. gerai mokėti raštvedybos taisykles, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.7. mokėti (kalbėti ir rašyti) bent dvi užsienio kalbas B1 lygiu, viena kurių būtų Europos Sąjungos valstybės narės (anglų, prancūzų, vokiečių).
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas:
5.1. koordinuoja (derina) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) kultūros paveldo pažinimo sklaidos renginių ir projektų Lietuvoje ir užsienyje organizavimą bei vykdymą;
5.2. renka ir sistemina informaciją apie organizacijas, dirbančias su kultūros paveldo pažinimo bei pažinimo sklaidos projektais;
5.3 dalyvauja koordinuojant Departamento tarptautinius ryšius kultūros paveldo apsaugos srityje;
5.4. renka ir sistemina informaciją apie programas, tarptautines organizacijas, dirbančias kultūros paveldo pažinimo bei pažinimo sklaidos srityje, tarptautinius projektus kultūros paveldo apsaugos srityje;
5.5. dalyvauja koordinuojant Departamento atstovavimą tarptautinių kultūros paveldo apsaugos srities organizacijų veikloje;
5.6. pagal kompetenciją palaiko ryšius su Europos Sąjungos institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis kultūros paveldo apsaugos srityje;
5.7. organizuoja tarptautinius pasitarimus, seminarus, konferencijas, susitikimus, kultūros paveldo apsaugos klausimais;
5.8. Departamento vadovybės pavedimu atstovauja Departamentui tarptautiniuose renginiuose, projektuose ir programose Lietuvoje ir užsienyje;
5.9. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant paveldosaugos specialistų dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose ir stažuotėse užsienio valstybėse;
5.10. pagal kompetenciją, Skyriaus vedėjui pavedus, palaiko ryšius su kitomis institucijomis dokumentų bei informacijos pateikimo ir gavimo, pavedimų vykdymo klausimais;
5.11. dalyvauja, rengiant tarptautinių sutarčių kultūros paveldo apsaugos srityje projektus ir koordinuojant jų įgyvendinimą;
5.12. teikia siūlymus nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo programai, dalyvauja ją rengiant;
5.13. pagal kompetenciją nagrinėja gautus raštus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atsako į užklausimus;
5.14. dalyvauja darbo grupėse, rengiant teisės aktų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, projektus;
5.15. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia Departamento raštų, direktoriaus įsakymų savo kompetencijos klausimais projektus;
5.16. bendradarbiauja su Departamento struktūriniais padaliniais, teikia jiems metodinę pagalbą savo kompetencijos klausimais, pasitelkia kitų Departamento struktūrinių padalinių atitinkamų sričių specialistus (šių darbuotojų tiesioginių vadovų sutikimu) specifinių užduočių atlikimui;
5.17. Skyriaus vedėjui pavedus, gauna informaciją, reikalingą funkcijų atlikimui iš kitų Departamento struktūrinių padalinių bei kitų valstybės ir savivaldybių institucijų;
5.18. pagal kompetenciją bendradarbiauja su ministerijų, Vyriausybės įstaigų, apskričių viršininkų administracijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovais bei specialistais;
5.19. pagal kompetenciją formuoja ir kaupia rašytinėje ir elektroninėje formoje bylas ir pateikia jas Departamento archyvui pagal Departamento direktoriaus patvirtintą metų dokumentacijos planą;
5.20. rengia ir teikia tiesioginiam vadovui metinius veiklos planus bei metines veiklos ataskaitas;
5.21. pagal kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus organizaciniais ir kitais klausimais;
5.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus ir jo pavaduotojo pavedimus.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

__________________________________

Susipažinau:
______________________
(parašas)
________________________
(vardas ir pavardė)
_________________________
(data)
Informacija apie įstaigą: www.kpd.lt
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Diana Černiavska
Telefonas: 8 5 2196813
El. paštas: diana.cerniavska@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.