Registro skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43729
Skelbimo data: 2020-02-11
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Registro skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.40
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus
2018 m. gruodžio 4 d. įsakymu
Nr. (1.2E) V-262


REGISTRO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Registro skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti draudėjų ir apdraustųjų duomenis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre (toliau – Registras), ir kontroliuoti priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų (toliau – įmokos), palūkanų, baudų ir delspinigių sumokėjimą.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – Registro duomenų tvarkymo ir įmokų mokėjimo kontrolės.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, asmens duomenų apsaugą, mokesčių administravimą bei įmonių bankrotą ir restruktūrizavimą; Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais reglamentuojančiais socialinį draudimą tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu. Išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, Registro duomenų tvarkymą, gebėti juos taikyti praktiškai.
4.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Tvarko jam priskirtų draudėjų ir apdraustųjų asmenų duomenis Registro duomenų bazėje vadovaudamasis Registro tvarkymo darbo procedūrų aprašu bei Registro duomenų bazėje kaupiamų duomenų tvarkymą ir tikslinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Užtikrina duomenų naudojimą pagal paskirtį bei asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.
5.2. Tvarko duomenis apie draudėjų įgaliotus fizinius asmenis, kuriems suteikiama arba panaikinama teisė atstovauti draudėjui santykiuose su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis, ir duomenis apie asmenis, kuriems draudėjai suteikia arba panaikina teisę naudotis Elektronine draudėjų aptarnavimo sistema, Draudėjų portalo Draudėjo sritimi administratoriaus teisėmis bei duomenis pagal asmenų pateiktus atsisakymus nuo draudėjų suteiktų įgaliojimų ar administratoriaus teisių.
5.3. Priima sprendimus dėl didelės rizikos nekeliančio draudžiamųjų pajamų dydžio ar draudimo laikotarpio pokyčio duomenų tikslinimo. Tikslina duomenis apie draudimo laikotarpius ir/ar draudžiamąsias pajamas bei įmokas Registre teisės aktų nustatyta tvarka.
5.4. Rengia išvadų/pažymų ar sprendimų projektus dėl savarankiškai dirbančių asmenų teisės nemokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų arba dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų skaičiavimo sustabdymo teisės aktų nustatyta tvarka.
5.5. Kontroliuoja draudėjų įmokų sumokėjimą nustatytais terminais bei palūkanų, baudų ir delspinigių sumokėjimą. Tikslina draudėjo neteisingai nurodytą įmokos kodą, skaičiuoja draudėjams delspinigius už pavėluotai pervestas įmokas.
5.6. Nustato draudėjo skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (toliau – Fondo biudžetas), rengia sprendimų projektus dėl draudėjų skolų išieškojimo priverstine tvarka, teikia mokėjimo nurodymus per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą ir kontroliuoja jų vykdymą. Rengia ir teikia draudėjams raginimus dėl skolos Fondo biudžetui sumokėjimo. Priima sprendimus dėl skolų išieškojimo priverstine tvarka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus (toliau – Teritorinis skyrius) direktoriui įgaliojus.
5.7. Nagrinėja draudėjų prašymus dėl permokėtų įmokų, palūkanų, baudų ir delspinigių sumų grąžinimo, rengia išvadas/sprendimų projektus dėl permokėtų sumų grąžinimo ar užskaitymo į kitas pajamas teisės aktų nustatyta tvarka.
5.8. Analizuoja programiniu būdu suformuotų draudėjų finansinių ataskaitų duomenų teisingumą, tikslina ir rengia priskirtų draudėjų suvestinius duomenis Teritorinio skyriaus finansinei ataskaitai sudaryti bei teikia kontroliuojančiam vyriausiajam specialistui.
5.9. Skyriaus vedėjui pavedus tvarko draudėjais registruotų ES ar EEE valstybės narės, ar Šveicarijos Konfederacijos darbdavių ir jų apdraustųjų, kuriems Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos (toliau – Užsienio išmokų tarnyba) išduotos E101 LT formos pažymos arba A1 pažymėjimai, duomenis bei asmenų, kuriems Užsienio išmokų tarnybos išduotos E 101 LT formos pažymos arba A1 pažymėjimai, tuo pačiu metu dirbančių Lietuvoje ir savarankiškai dirbančių ES ar EEE valstybėje narėje, ar Šveicarijos Konfederacijoje, valstybinį socialinį draudimą Registro duomenų bazėje bei užtikrina duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.
5.10. Formuoja, tvarko ir saugo priskirtų draudėjų dokumentų bylas pagal patvirtintą Skyriaus dokumentacijos planą bei nustatyta tvarka perduoda jas į Teritorinio skyriaus archyvą.
5.11. Skyriaus vedėjo pavedimu Skyriaus gautus per Dokumentų valdymo sistemą dokumentus paskirsto specialistams.
5.12. Informuoja Skyriaus vedėją, patarėją arba kuruojantį vyriausiąjį specialistą apie asmenis, įtariamus padarius administracinį nusižengimą, susijusį su valstybiniu socialiniu draudimu, pagal Skyriaus kompetenciją, dėl administracinio nusižengimo protokolo surašymo.
5.13. Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus, konsultuoja Skyriaus ir kitus Teritorinio skyriaus darbuotojus bei klientus pagal pareigybės kompetenciją.
5.14. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui arba patarėjui dėl veiklos ir/ar taikomosios sistemos programinės įrangos tobulinimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūrų.
5.15. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe Skyriaus vedėjui pavedus.
5.16. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Regina Filipovič-Jurgaitienė
Telefonas: 8 5 219 6821
El. paštas: regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.