Raudondvario medelyno vadovė (-as) Dubravos regioniniame padalinyje

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 87948
Skelbimo data: 2023-05-10
Skelbimas galioja iki: 2023-05-24
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Raudondvario medelyno vadovė (-as) Dubravos regioniniame padalinyje
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Informacija apie įstaigą: DARBO UŽMOKESTIS (bruto):NUO 1650 EUR IKI 2145 EUR

Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties.
Pareigybės aprašymas:

Esame didžiausias, regioniškiausias miškininkystės srities darbdavys, aktyviai prisidedantis prie Lietuvos miškingumo didinimo, biologinės įvairovės ir miško ekosistemų išsaugojimo. Vertiname kiekvieną VMU bendruomenės narį ir jo indėlį į #DarbąKurįMylime ir šiuo metu

PRIE KOMANDOS KVIEČIAME PRISIJUNGTI

RAUDONDVARIO MEDELYNO VADOVĘ (-Ą) DUBRAVOS REGIONINIAME PADALINYJE

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

1.planuoja medelyno veiklą, vadovauja medelyno darbuotojams, užtikrina, kad būtų pasiekti medelynui keliami tikslai, įvykdyti uždaviniai;

2.organizuoja, vykdo sėklinių miško medžių plantacijų priežiūrą bei naudojimą, sėklų miškų atkūrimui ir įveisimui rinkimą, paruošimą ir kontrolinių sėklų pavyzdžių atrinkimą bei siuntimą į Valstybinę miškų tarnybą kokybės nustatymui, rengia dokumentaciją šiais klausimais

3.organizuoja ir koordinuoja miško dauginamosios medžiagos išauginimą, laiku atliekamą priežiūrą, sodmenų paruošimą realizavimui ir realizavimą, veiklos apskaitą;

4.pagal veiklos sritį teikia pasiūlymus tiesioginiam vadovui ir atsakingam darbuotojui dėl dirvos tręšimo, įdirbimo, sodinamosios medžiagos išauginimo ir paruošimo darbų modernizavimo, numato ir taiko ekonomiškiausias šių darbų technologijas;

5.užtikrina visų medelyne ūkio ir rangos būdu atliekamų darbų kokybę, apskaitą, jų atitikimą technologiniams ir aplinkosauginiams reikalavimams;

6.organizuoja, vykdo iš chemikalų sandėlio paimtų chemikalų saugų ir tikslingą panaudojimą, laikymą ir saugojimą, panaudotų chemikalų taros apsaugą ir savalaikį pristatymą į sandėlį tolimesniam jos saugojimui ir utilizavimui;

7.stebi sodmenų sanitarinę būklę, informuoja, tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį apie kenkėjų ir ligų židinius;

8.organizuoja, vykdo profilaktines ir kitas sanitarinės sodmenų apsaugos priemones;

9.tvirtina arba derina savo veiklos srities dokumentus;

10.pagal kompetenciją dalyvauja inventorizacijose, vykdomos veiklos patikrinimuose;

11.pagal kompetenciją dalyvauja regioniniame padalinyje organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus;

12.konsultuoja, teikia metodinę pagalbą kitiems darbuotojams su darbo funkcijomis ir jų vykdymu susijusiais klausimais;

13.pagal pareigybės kompetenciją dalyvauja kitose komisijose, patikrinimuose pagal atskirus Įmonės direktoriaus įsakymus ar regioninio padalinio vadovo potvarkius;

14.pagal veiklos sritį dalyvauja nagrinėjant kitų juridinių asmenų ar piliečių prašymus, pareiškimus, skundus; dalyvauja ruošiant ar ruošia atsakymus, kitus dokumentus;

15.dalyvauja visuomenės informavimo ir švietimo miškų klausimais veiklose;

16.planuoja ir organizuoja pavaldžių darbuotojų darbą, užtikrina pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, paskirsto pavaldiems darbuotojams pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą ir įvykdymo terminus;

17.organizuoja, vykdo savo bei pavaldžių darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis ir esant poreikiui inicijuoja prekių ir paslaugų pirkimą;

18.teikia atsakingiems asmenims su pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaita susijusią informaciją ir duomenis;

19.nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių darbuotojų veiklą, teikia siūlymus dėl jų kvalifikacijos tobulinimo, skatinimo ar atsakomybės priemonių taikymo, siekiant užtikrinti tinkamą jų veiklos kokybę ir motyvaciją, teikia siūlymus Darbdaviui dėl darbo organizavimo gerinimo;

20.vykdo darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai struktūriniame padalinyje funkcijas ar įgaliojimus, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir pareigas, rūpinasi savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata;

21.pagal kompetenciją padeda užtikrinti korupcijos prevenciją Įmonėje, savo darbo srityje nustato, valdo ir nuolat vertina korupcijos pasireiškimo ir veiklos rizikas, jų pokyčius ir joms valdyti taikomų veiksmų bei priemonių veiksmingumą, organizuoja šių rizikų valdymą ir vykdo rizikos šeimininko pareigas, siūlo, identifikuoja, diegia, organizuoja ir kontroliuoja ir (ar) įgyvendina priemones nustatytos rizikos mažinimui (šalinimui) bei atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas šioje srityje

22.užtikrina jog padalinyje yra taikomi Antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimai ir yra laikomasi šių reikalavimų;

23.pagal kompetenciją diegia ir įgyvendina vidaus kontrolės priemones savo darbo srityje bei prižiūri pavaldžių darbuotojų vidaus kontrolės priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl vidaus kontrolės tobulinimo ir priemonių nustatymo, teikia informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą ir rizikos valdymą, vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo trūkumus ir rizikos veiksnius;

24.vadovaudamasis įstatymais, poįstatyminiais ar Įmonės vidaus teisės aktais arba gavęs aukštesnių pagal pavaldumą darbuotojų pavedimą, rengia ir teikia ataskaitas ir / ar kitą informaciją, apie savo, pavaldžių darbuotojų ar Įmonės veiklą;

25.vykdo kitus Darbdavio, tiesioginio vadovo, su tiesioginio vadovo žinia aukštesnių pagal pavaldumą darbuotojų nenuolatinio pobūdžio pavedimus susijusius su vykdomomis funkcijomis.

REIKALAVIMAI:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį miškininkystės arba želdynų dizaino, arba sodininkystės, arba kraštovaizdžio dizaino krypties kvalifikacinį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo miškininkystės, arba želdynų dizaino, arba sodininkystės, arba kraštovaizdžio dizaino krypties kvalifikaciją;
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį sodmenų auginimo srityje;
 3. turi atitikti teisės aktuose numatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus;
 4. turėti darbo kompiuteriu įgūdžių, mokėti dirbti Microsoft Windows aplinkoje ir su Microsoft Office programiniu paketu;
 5. mokėti valstybinę lietuvių kalbą žodžiu ir raštu.
 6. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

MES SIŪLOME:

 • papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą;
 • skiepus nuo gripo ir erkinio encefalito;
 • įdomų, dinamišką, pilną iššūkių darbą;
 • galimybę realizuoti savo idėjas, kuriant ir inicijuojant pokyčius;
 • kolegų palaikymą bei pagalbą;
 • 5 papildomas atostogų dienas.

BAZINIS DARBO UŽMOKESTIS (bruto):NUO 1650 EUR IKI 2145 EUR

Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties.

DARBO VIETA: Raudondvario medelynas Dubravos regioninis padalinys

TELEFONAS PASITEIRAUTI: 8 695 10160

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Buveinės adresas: Savanorių pr. 176 LT-03154 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.