Raštinės skyriaus Posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43480
Skelbimo data: 2020-01-20
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Tauragės apylinkės teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Raštinės skyriaus Posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 5.20
Pareigybės aprašymas:
RAŠTINĖS SKYRIAUS POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Raštinės skyriaus posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta - Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai, Stoties g. 25a, Tauragė.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Raštinės skyriaus posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, tvarkyti bylas teismo posėdžiui pasibaigus, atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teismo procesinių dokumentų valdymo.

IV. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismo posėdžio eigą, protokolo turinį, jo surašymo tvarką, dokumentų rengimo principus;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais teismų veiklą, teismo procesą, valstybės tarnybą;
4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis, garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. išrašo teismo šaukimus bei pranešimus dalyvaujantiems byloje asmenims naudojantis teismų informacinėje sistemoje LITEKO paruoštais blankais, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą. Laiku išsiunčia šaukimus bei kitus dokumentus dalyvaujantiems byloje asmenims, liudytojams, ekspertams ir kt. proceso dalyviams;
5.2. siunčia elektroninėse bylose elektroninius dokumentus proceso dalyviams elektroninių ryšių priemonėmis, tvarko elektronines bylas Civilinio proceso kodekso bei Elektroninių duomenų bylose tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas nustatyta tvarka;
5.3. išsiunčia įstatymų nustatyta tvarka ir terminais byloje dalyvaujantiems asmenims ir įstatymų nustatytais atvejais nedalyvaujantiems byloje asmenims neįsiteisėjusių procesinių dokumentų patvirtintas kopijas (nuorašus). Esant galimybei pasirašytinai įteikia adresatui procesinius dokumentus teisme;
5.4. tikrina teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoja teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus;
5.5. rengia pranešimus, užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla;
5.6. pateikia raštinės atsakingam darbuotojui tvarkingai paruoštą siunčiamą korespondenciją, aiškiai nurodant adresatą, siunčiamų dokumentų skaičių bei kitus reikalingus duomenis. Dokumentus sudeda į vokus, išskyrus kai dokumentai siunčiami ne per paštą;
5.7. prieš teismo posėdį tikrina, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustato jų tapatybę bei patikrina įgaliojimus, rūpinasi, kad prieš teismo posėdį ir po posėdžio pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą informuoja teisėją;
5.8. fiksuoja Civilinio proceso kodekso numatyta tvarka posėdžio eigą civilinėse bylose. Surašo informacinę pažymą ir įsega į LITEKO prie perkelto garso įrašo ir, jei byla tvarkoma ne vien elektronine forma, prideda prie bylos medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos;
5.9. spausdina baudžiamosiose bylose posėdžio protokolą ir pateikia jį teisėjui pasirašyti Baudžiamojo proceso kodekse nustatytais terminais;
5.10. fiksuoja Administracinių nusižengimo kodekso numatyta tvarka posėdžio eigą administracinių nusižengimų bylose. Surašo informacinę pažymą ir įsega į LITEKO prie perkelto garso įrašo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos;
5.11. daro ir tvarko teismo posėdžio garso įrašą vadovaujantis teismo posėdžių garso įrašų darymo tvarka;
5.12. tvarko bylas: užpildo pašto išlaidų pažymas, chronologine tvarka įsiuva dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, posėdžio protokolą, proceso dalyvių priesaikas, teismo nutartis, sprendimą, nuosprendį, nutarimą ir kitus procesinius dokumentus, numeruoja bylos lapus, surašo į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą;
5.13. užtikrina tinkamą bylų saugojimą, kai byla yra pas posėdžių sekretorių;
5.14. išrašo ir išsiunčia arba įteikia skubaus vykdymo vykdomuosius raštus įstatymų nustatyta tvarka;
5.15. gavus atskirąjį skundą neišnagrinėtose bylose, parengia bylą ir įstatymų nustatyta tvarka išsiunčia į apeliacinę instanciją;
5.16. perduoda teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Turto arešto aktų registrui procesinius sprendimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pakeitimo ar panaikinimo civilinėse bylose bei dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo, jo termino pratęsimo ar panaikinimo baudžiamosiose bylose, kai byla yra pas teisėją ar posėdžių sekretorių;
5.17. suveda į LITEKO visus bylos proceso įvykius nuo bylos priėmimo ar posėdžio paskyrimo iki bylos perdavimo į raštinę pagal teismo nustatytą tvarką ir pareigybei priskirtas roles;
5.18. organizuoja tinkamą piliečių priėmimą, supažindinimą su nagrinėjamomis civilinėmis, baudžiamosiomis ir administracinių nusižengimų bylomis, daro reikalaujamas kopijas (nuorašus), kai byla yra pas teisėją ar posėdžių sekretorių;
5.19. teikia informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) asmenims tiesiogiai ir telefonu apie teismo darbą, paskirtų teismo posėdžių datą, laiką ir vietą, nurodo tikslius teismo darbuotojų telefonus, kompetentingus suteikti interesantą dominančią informaciją tuo atveju, jeigu prašomos suteikti informacijos negali suteikti pasinaudodamas teismo informacine sistema;
5.20. parašo ne rečiau kaip kartą į ketvirtį užklausimus atitinkamoms institucijoms sustabdytose bylose. Jeigu baudžiamojoje ar civilinėje byloje paskelbta kaltinamojo ar atsakovo paieška, užklausimus parašo ne rečiau kaip kartą į pusmetį;
5.21. užtikrina, kad teismo dokumentai būtų rengiami, tvarkomi pagal teisės aktų reikalavimus;
5.22. tvarko bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, registracijos žurnalą;
5.23. atlieka kitas procesiniuose įstatymuose numatytas funkcijas nagrinėjant bylas;
5.24. priduoda pasirašytinai į raštinę pilnai sutvarkytas išnagrinėtas bylas, patikrina, ar prie bylos elektroninės kortelės prisegti garso įrašai (jeigu buvo daromas), tarpinės rašytinės nutartys, galutinis teismo sprendimas, nuosprendis, nutarimas, nutartis, kiti būtini dokumentai, ar atžymėti visi įvykiai teismų informacinėje sistemoje LITEKO;
5.25. skelbia specialiame interneto tinklapyje teismų pranešimus pagal nustatytą tvarką;
5.26. vykdo priskirtas pareigas poilsio ir švenčių dienomis pagal nustatytą darbo laiko grafiką;
5.27. teikia teismo raštinės skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl teismo posėdžių sekretorių darbo organizavimo;
5.28. apmoko dirbti naujai priimtus posėdžių sekretorius, teikia jiems tikslią bei operatyvią metodinę ir praktinę pagalbą, užtikrinančią tinkamą pasiruošimą darbui;
5.29. dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
5.30. pavaduoja kitą posėdžių sekretorių, jam nesant darbe (dėl nedarbingumo, atostogų ar kitų priežasčių), laikinai vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
5.31. vykdo kitus teismo pirmininko, kanclerio, teisėjo, raštinės skyriaus vedėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Raštinės skyriaus vedėjui.
Informacija apie įstaigą: Tauragės apylinkės teismas Stoties g. 25A, Tauragė
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Diana Černiavska
Telefonas: 8 5 2196813
El. paštas: diana.cerniavska@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.