Protokolo skyriaus (biuro, tarnybos), kurie nėra kitame įstaigos padalinyje, vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 45339
Skelbimo data: 2020-09-23
Konkursą inicijuojanti įstaig: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Protokolo skyriaus (biuro, tarnybos), kurie nėra kitame įstaigos padalinyje, vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 14.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos
2020 m. rugsėjo 17 d.
įsakymas Nr. V-747
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS
PROTOKOLO SKYRIAUS
SKYRIAUS (BIURO, TARNYBOS), KURIE NĖRA KITAME ĮSTAIGOS PADALINYJE, VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus viceministrui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. tarptautiniai ryšiai.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Tarptautinis protokolas. Vizitų, ceremonijų ir protokolinių renginių organizavimas, tarnybinio protokolo reikalavimų užtikrinimas..

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus
15. Rengia ir įgyvendina užsienio valstybių gynybos ministrų, kariuomenių vadų, tarptautinių organizacijų politinių ir karinių institucijų vadovybės ir kitų užsienio valstybių politinių ir karinių pareigūnų vizitų programas.
16. Koordinuoja užsienio valstybių aukšto lygio delegacijų, diplomatinių atstovybių vadovų susitikimus su LR Krašto apsaugos ministru ir Lietuvos kariuomenės vadu, užsienio valstybių karinių diplomatinių atstovų akreditavimo ir atsisveikinimo ceremonijas, pagal protokolą
17. Rengia LR Seimo, Vyriausybės, KAM vadovybės ir Lietuvos kariuomenės vado išvykas į KAS padalinius (susitikimus, išvažiuojamuosius posėdžius ir pan.), bendradarbiauja su LR Užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamentu rengiant aukščiausio lygio vizitus
18. Rengia ir įgyvendina valstybinių renginių scenarijus ir karinius ceremonialus, organizuoja KAS reprezentuojančius renginius, įformina pagal protokolą LR Krašto apsaugos ministro ir Lietuvos kariuomenės vado vidaus ir tarptautinius raštus (kvietimus, sveikinimus ir kt.).
19. Rengia LR Krašto apsaugos ministro ir Lietuvos kariuomenės vado vardu įvairius priėmimus ir proginius renginius LR ir užsienio valstybių aukštiems svečiams, kariniam diplomatiniam korpusui ir KAS pareigūnams Lietuvos valstybinių ir kitų švenčių proga
20. Bendradarbiauja su KAS, kitų LR ir užsienio valstybių institucijų ir tarptautinių organizacijų atstovais, vykdydamas Skyriaus kompetencijai paskirtas užduotis

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – komunikacija (arba);
21.3. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
21.4. studijų kryptis – vadyba (arba);
21.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
21.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.7. darbo patirties sritis – protokolo srities patirtis;
21.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;
arba:
21.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.10. darbo patirties sritis – tarptautinių santykių patirtis;
21.11. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;
22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
22.1. kalba - anglų;
22.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.
23. Atitikimas kitiems reikalavimams:
23.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
24.2. organizuotumas - 4 lygis;
24.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
24.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
24.5. komunikacija - 5 lygis.
25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. strateginis požiūris - 4 lygis;
25.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
25.3. lyderystė - 4 lygis.
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. tarpkultūrinė komunikacija - 5 lygis.
27. Profesinė kompetencija:
27.1. tarptautinių ryšių išmanymas - 5 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Agnė Šniukovienė
Telefonas: 8 5 219 6816
El. paštas: agne.sniukoviene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.