Projekto "Verslo priežiūros sistemos tobulinimas" vadovas

Skelbimo nr.: 59923
Skelbimo data: 2019-08-12
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Projekto "Verslo priežiūros sistemos tobulinimas" vadovas
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro
2019 m. liepos 31 d.
įsakymu Nr. 4-451


PROJEKTO VADOVO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Projekto „Verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ (toliau – Projektas) vadovo pareigybė priskiriama pareigybių grupei – specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui.
2. Projekto vadovo pareigybės lygis – A1.
3. Projekto vadovo pareigybė reikalinga užtikrinti Projekto administravimą ir Projekto veiklų įgyvendinimą.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PROJEKTO VADOVUI

4. Šias pareigas einantis Projekto vadovas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti 1 metų darbo patirtį;
4.3. būti susipažinusiam su ES struktūrinės paramos planavimą, administravimą, įgyvendinimą, kontrolę reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas bei pasiūlymus pagal priskirtas funkcijas, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, siūlyti bei sisteminti idėjas, pateikti jas, siūlyti idėjų įgyvendinimo būdus bei užtikrinti jų įgyvendinimą;
4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketo programomis.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PROJEKTO VADOVO FUNKCIJOS

5. Projekto vadovas atlieka šias funkcijas:
5.1. formuluoja Projekto užduotis, planuoja Projekto veiksmus, darbų eigą ir valdo Projektą;
5.2. užtikrina, kad Projekto veiklos būtų atliktos laiku, su Projekto vykdytoju sutartu kokybės lygiu ir neviršijant suplanuoto biudžeto;
5.3. vertina su Projekto veiklų įgyvendinimu susijusias rizikas ir numato priemones joms valdyti, sprendžia iškilusias problemas;
5.4. reguliariai atsiskaito už Projekto eigą Projekto vykdytojui;
5.5. teikia pasiūlymus Projekto vykdytojui dėl Projekto įgyvendinimo;
5.6. prižiūri su Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA) pasirašytoje finansavimo sutartyje numatytų Projekto vykdytojo įsipareigojimų įgyvendinimą;
5.7. teikia Projekto vykdytojui pasiūlymus dėl Projekto įgyvendinimo;
5.8. rengia Projekto įgyvendinimui reikalingus planavimo ir kitus dokumentus (Projekto įgyvendinimo grafikus, Projekto pristatymus, Projekto veiklų pasikeitimus ir kt.);
5.9. Projekto įgyvendinimo klausimais bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, be kita ko, ESFA;
5.10. užtikrina Projekto viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, prižiūri, kad būtų laiku ir su Projekto vykdytoju sutartu kokybės lygiu parengti pirkimo dokumentai;
5.11. rengia su Projekto įgyvendinimu susijusią reikalingą informaciją ir dokumentus ekonomikos ir inovacijų ministrui, ekonomikos ir inovacijų viceministrams, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos kancleriui, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Finansų skyriui ir kitiems Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos administraciniams padaliniams;
5.12. nustato Projekto administratoriaus veiklos uždavinius, vertina jo darbo rezultatyvumą bei efektyvumą, o jo laikinai nesant, atlieka Projekto administratoriaus funkcijas;
5.13. organizuoja mokėjimo prašymų, Projekto ataskaitų parengimą;
5.14. rengia reikalingus Projekto pakeitimus, užtikrina jų įteisinimą;
5.15. dalyvauja ekonomikos ir inovacijų ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
5.16. atstovauja (jeigu reikia, kartu su kitais Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės tarnautojais ar darbuotojais) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai Projekto įgyvendinimą kontroliuojančiose institucijose;
5.17. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo aplinkos gerinimo departamento Verslo priežiūros politikos skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, susijusias su Projekto įgyvendinimu.

IV SKYRIUS
PROJEKTO VADOVO PAVALDUMAS

6. Projekto vadovas tiesiogiai pavaldus ir atsakingas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo aplinkos departamento Verslo priežiūros politikos skyriaus vedėjui.
7. Projekto vadovas asmeniškai atsako už pareigybės nuostatuose nustatytų funkcijų tinkamą ir savalaikį vykdymą.
_________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 38
Telefonas: 868491997
El. paštas: reimunda.talaikiene@nbfcentras.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.