Projekto "Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas" Teisininkas (-ė)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69696
Skelbimo data: 2021-03-26
Konkursą inicijuojanti įstaig: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Projekto "Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas" Teisininkas (-ė)
Pareiginės algos koeficientas: 6.80
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Pareigybės aprašymas:
IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „JAUNIMO SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ DIDINIMAS“ TEISININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ (toliau – Projektas) teisininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš šio Projekto finansavimui skiriamų lėšų. Ši pareigybė priskirta Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių I grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Teisininko pareigybė reikalinga vykdyti teisinio konsultavimo paslaugos teikimą Projekto tikslinei grupei Kauno klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje (toliau – kuruojama teritorija).
4. Teisininkas tiesiogiai pavaldus Projekto koordinatoriui kuruojamoje teritorijoje.


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
5.2. Turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį administracinės ir/arba darbo teisės srityje;
5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykių reguliavimą, Lietuvos Respublikos darbo kodekso pagrindines nuostatas ir principus, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų, darbų saugos, gaisrinės saugos srityje, teisės aktus, reglamentuojančius ESF remiamų projektų įgyvendinimą, dokumentų rengimą bei tvarkymą;
5.4. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
5.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
5.6. turėti patirties vykdant individualias ir grupines konsultacijas;
5.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
5.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas kuruojamoje teritorijoje:
6.1. užmezga ryšius ir palaiko tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis;
6.2. supažindina Projekto tikslinės grupę su darbo santykių reglamentavimu, su darbo sutarčių pasirašymu, darbuotojų teisėmis ir pareigomis, darbdavio teisėmis ir pareigomis ir pagal poreikį kitais darbo teisės klausimais;
6.3. formuoja dalyvių grupes grupiniams užsiėmimams, veda grupinius ir individualius užsiėmimus;
6.4. koordinuoja ir užtikrina teisinių paslaugų teikimą;
6.5. atstovauja jaunimo interesus suinteresuotose institucijose, teikia informaciją visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms apie savo veiklą, pasiektus rezultatus, jaunimo padėtį ir poreikius;
6.6. pagal patvirtintas formas ir nustatytais terminais rengia ir teikia dokumentus Projekto administravimo grupei savo kompetencijos klausimais;
6.7. registruoja gaunamus, siunčiamus ir vidaus dokumentus;
6.8. laikinai nesant kitam Teisininkui, vykdo jo funkcijas;
6.9. vykdo kitus Užimtumo tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Projektų valdymo skyriaus vedėjo ir Projekto koordinatoriaus kuruojamoje teritorijoje pavedimus bei nurodymus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą;
6.10. konsultuoja Projekto tikslinei grupę darbo santykių reglamentavimo srityje visą Projekto įgyvendinimo laikotarpį ir jam pasibaigus;
6.11. užtikrina visų reikiamų duomenų pateikimą Projekto koordinatoriui kuruojamoje teritorijoje apie Projekto tikslinės grupės dalyvavimą teisininkų vedamuose užsiėmimuose, nustatytais terminais;
6.12. užtikrina numatytų stebėsenos rodiklių pasiekimą kuruojamoje teritorijoje.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

7. Teisininkas atsako už:
7.1. savo funkcijų atlikimą laiku ir kokybiškai, renkamų, analizuojamų ir pateikiamų duomenų tikslumą;
7.2. Užimtumo tarnybos konfidencialaus pobūdžio informacijos saugojimą;
7.3. darbo, priešgaisrinės saugos ir higienos normų laikymąsi;
7.4. tikslingą bei ekonomišką iš Projektui skirtų lėšų įsigyto turto naudojimą;
7.5. racionalų darbo laiko naudojimą;
7.6. tikslingą bei ekonomišką iš Projektui skirtų lėšų įsigyto turto naudojimą.
8. Darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Baigdamas savo darbo santykius, Projekto veiklų tęstinumo ir perimamumo užtikrinimui, privalo perduoti Projekto dokumentus bei supažindinti su vykdomais darbais Projekto koordinatorių kuruojamoje teritorijoje ir teisininką, laikinai vykdantį jo funkcijas.
Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos koeficientas nuo 6,8
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 236 0770
El. paštas: info@uzt.lt
Adresas: Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.