Projekto "Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas" karjeros konsultantas (Vilniaus m.) (pareiginės algos koeficientas nuo 6,8)

Skelbimo nr.: 58934
Skelbimo data: 2019-06-13
Konkursą organizuojanti įstaiga: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Projekto "Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas" karjeros konsultantas (Vilniaus m.) (pareiginės algos koeficientas nuo 6,8)
Pareigybės aprašymas:

iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“KARJEROS KONSULTANTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ (toliau – Projektas) karjeros konsultantas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš šio Projekto finansavimui skiriamų lėšų. Ši pareigybė priskirta Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių I grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Karjeros konsultanto pareigybė reikalinga Projekto įgyvendinimo metu užtikrinti konsultavimą, informavimą ir tarpininkavimą tikslinei Projekto grupei Vilniaus miesto savivaldybėje (toliau – kuruojama teritorija).

4. Karjeros konsultantas tiesiogiai pavaldus Projekto koordinatoriui kuruojamoje teritorijoje.

II SKYRIUS

SPECIALūs REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų patirtį vykdant individualias ir grupines konsultacijas, dirbant su jaunimu;

5.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Užimtumo rėmimo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų srityje, teisės aktus, reglamentuojančius ESF remiamų projektų įgyvendinimą, dokumentų rengimą bei tvarkymą;

5.4. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;

5.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;

5.6. išmanyti individualaus ir darbo grupėse metodus, gebėti identifikuoti jauno žmogaus poreikius;

5.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas kuruojamoje teritorijoje:

6.1. užmezga ryšius ir palaiko tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis;

6.2. kartu su klientų aptarnavimo skyriaus specialistais, siauros srities specialistu-psichologu priima sprendimą dėl asmens dalyvavimo Projekto veiklose, skirtose vidutinių ir mažų įsidarbinimo galimybių jauniems asmenims;

6.3. teikia jauniems asmenims individualias konsultacijas apie tolimesnius žingsnius Projekte, nustato ir įvertina dalyvių poreikius;

6.4.formuoja dalyvių grupes grupiniams užsiėmimams, veda grupinius ir individualius užsiėmimus, parenka kiekvienam Projekto dalyviui grupinių užsiėmimų temas;

6.5. formuoja dalyvių grupes susipažinimo su darbo rinka ir/ar švietimo sistema veikloms įgyvendinti;

6.6. atstovauja jaunimo interesus suinteresuotose institucijose, teikia informaciją visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms apie savo veiklą, pasiektus rezultatus, jaunimo padėtį ir poreikius;

6.7. pagal patvirtintas formas ir nustatytais terminais rengia ir teikia dokumentus Projekto administravimo grupei savo kompetencijos klausimais;

6.8. registruoja gaunamus, siunčiamus ir vidaus dokumentus;

6.9. laikinai nesant kitam karjeros konsultantui, vykdo jo funkcijas;

6.10. vykdo kitus Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktoriaus, Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėjo ir Projekto koordinatoriaus kuruojamoje teritorijoje pavedimus bei nurodymus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą;

6.11. dalijasi gerąja patirtimi darbo su jaunimu srityje;

6.12. palaiko tęstinį ryšį su Projekto dalyviais, pasibaigus jų dalyvavimui Projekte;

6.13. užtikrina Projekto viešinimą;

6.14. užtikrina teisingą Projekto dalyvių duomenų įvedimą į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą;

6.15. stebi Projekto dalyvių dalyvavimo eigą, jų pasiektus rodiklius, naudodamasis Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos moduliu;

6.16. užtikrina numatytų stebėsenos rodiklių pasiekimą kuruojamoje teritorijoje.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO darbuotojo ATSAKOMYBĖ

7. Karjeros konsultantas atsako už:

7.1. savo funkcijų atlikimą laiku ir kokybiškai, renkamų, analizuojamų ir pateikiamų duomenų tikslumą;

7.2. Užimtumo tarnybos konfidencialaus pobūdžio informacijos saugojimą;

7.3. darbo, priešgaisrinės saugos ir higienos normų laikymąsi;

7.4. tikslingą bei ekonomišką iš Projektui skirtų lėšų įsigyto turto naudojimą;

7.5. racionalų darbo laiko naudojimą.

8. Darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Baigdamas savo darbo santykius, Projekto veiklų tęstinumo ir perimamumo užtikrinimui, privalo perduoti Projekto dokumentus bei supažindinti su vykdomais darbais Projekto koordinatorių kuruojamoje teritorijoje ir karjeros konsultantą laikinai vykdantį jo funkcijas.

_______________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius
Telefonas: (8 5) 270 08 04
El. paštas: zita.paulauskaite@uzt.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.