Sekmadienis, rugpjūčio 09 d.

Projekto duomenų vertintojas (kultūros paveldo specialistas 1)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64520
Skelbimo data: 2020-05-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Projekto duomenų vertintojas (kultūros paveldo specialistas 1)
Pareiginės algos koeficientas: 4.50
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2020 m. balandžio 14 d.
įsakymu Nr. P-195 (2020 m. gegužės
7 d. įsakymo Nr. P - 208 redakcija)


PROJEKTO „KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS PROCESŲ OPTIMIZAVIMAS BEI KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO FUNKCIONALUMŲ GERINIMAS, SIEKIANT TEIKTI EFEKTYVESNES PASLAUGAS“, PROJEKTO KODAS NR.10.1.3-ESFA-V-918-01-0011, DUOMENŲ VERTINTOJO (KULTŪROS PAVELDO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (1)


I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) vykdomo projekto „Kultūros paveldo apsaugos procesų optimizavimas bei kultūros vertybių registro funkcionalumų gerinimas, siekiant teikti efektyvesnes paslaugas“, Projekto kodas Nr.10.1.3-ESFA-V-918-01-0011 (toliau – Projektas) duomenų vertintojas (kultūros paveldo specialistas) yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A.


II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros paveldo apsaugos srityje rengiant nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus;
3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros vertybių apsaugą, Departamento informacinių sistemų valdymą, gebėti juos taikyti praktikoje;
3.4. gebėti kaupti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. analizuoja Projekto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus ir jų prieduose pateiktą medžiagą;
4.2. pagal kompetenciją teikia pastabas Projekto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektų rengėjui apie pateiktų Projekto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektų ir jų priedų atitikimą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymui, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui, Kultūros vertybių registro nuostatams, patvirtintiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1053 „Dėl Kultūros vertybių registro įsteigimo ir Kultūros vertybių registro nuostatų patvirtinimo“, Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklėms patvirtintoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“, Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašui patvirtintam Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo“, Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimties aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-259 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimties aprašo patvirtinimo“, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formai, patvirtintai Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-446 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos patvirtinimo“, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašui, patvirtintam Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į-230 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo patvirtinimo“ ir kitiems teisės aktams.
4.3. pagal kompetenciją Projekto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus ir jo priedus teikia Departamento sudarytai nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai;
4.4. teikia siūlymus, susijusius su Projekto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektų ir jų priedų rengimo tobulinimu Projekto vadovui ir Departamento vadovybei;
4.5. pagal kompetenciją teikia informaciją Projekto vadovui bei Projekto finansininkui Projekto ataskaitų parengimui ir teikimui Europos socialinio fondo agentūrai;
4.6. bendradarbiauja su Projekto valdymo ir Projekto vykdymo grupės nariais, Europos socialinio fondo agentūra ir kitais suinteresuotaisiais asmenimis bei institucijomis;
4.7. savo funkcijas vykdo vadovaujantis skaidrumo ir nešališkumo principais, imasi visų reikiamų priemonių, siekiant išvengti bet kokio galimo interesų konflikto;
4.8. vykdo kitus Projekto vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su ES projektu.Susipažinau:


(parašas)


(vardas ir pavardė)


(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 2734256
El. paštas: centras@kpd.lt
Adresas: Šnipiškių 3, LT-09309 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.