Ketvirtadienis, rugsėjo 23 d.

Projektas"Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis" Mentorius (Akmenė)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69584
Skelbimo data: 2021-03-23
Konkursą inicijuojanti įstaig: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Projektas"Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis" Mentorius (Akmenė)
Pareiginės algos koeficientas: 6.80
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2020 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-81
(Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-410
redakcija)

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001 „UŽIMTUMO SKATINIMO IR MOTYVAVIMO PASLAUGŲ NEDIRBANTIEMS IR SOCIALINĘ PARAMĄ GAUNANTIEMS ASMENIMS MODELIS“ MENTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) vykdomo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001 „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (toliau – Projektas) mentoriaus pareigybė yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ir gaunantis darbo užmokestį iš šio Projekto finansavimui skiriamų lėšų. Ši pareigybė priskirta Užimtumo tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių I grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Projekto darbuotojo pareigybė reikalinga nustatyti nedirbančio asmens poreikį grįžti į švietimo sistemą ar samdomą darbą, vykdyti palydėjimo funkcijas, teikti individualias konsultacijas, stebėti asmens pažangą Akmenės teritorijoje.
4. Mentorius tiesiogiai pavaldus Projektų valdymo skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį socialinio darbo arba psichologijos krypties išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę nei 6 mėn. darbo patirtį klientų aptarnavimo, konsultavimo srityje;
5.3. būti susipažinus ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais piniginę socialinę paramą, gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą, taip pat Savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus, Administracijos ir socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu.
5.4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
5.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
5.6. dirbti komandoje bei savarankiškai organizuoti savo darbą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. suderina pokalbių dažnumą ir priemones su Projekto dalyviais;
6.2. parenka tinkamą vietą susitikimams su dalyviais;
6.3.sukuria pagarbos ir pasitikėjimo aplinką tarp savęs ir dalyvio;
6.4. bendradarbiauja su socialiniais partneriais dėl pagalbos darbo ieškantiems asmenims;
6.5. vertina darbo ieškančio asmens susidomėjimą veikla, savijautą, naujų socialinės bei darbinės veiklos įgūdžių susiformavimą ir jau turimų išsaugojimą bei numato priemones, siekiant tvaraus įsidarbinimo;
6.6. įvertina kiekvieną susitikimą ir dalyvio padarytą pažangą.
6.7. išnaudoja visus įmanomus išteklius tikslui pasiekti;
6.8. parenka ir naudoja konsultavimo ir kitus reikiamus metodus;
6.9. aptaria dalyvio ir savo lūkesčius;
6.10. apibendrina dalyvio pažangą visos programos metu;
6.11.padeda dalyviui nusistatyti asmeninius tikslus bei jų siekti;
6.12. rengia ataskaitas ir kitus oficialius dokumentus savo kompetencijos klausimais;
6.13. visus dokumentus, susijusius su Projekto įgyvendinimu (sudarytas sutartis, atliktų pirkimų ir mokėjimų dokumentų originalus, įgyvendintą veiklą įrodančius dokumentus, raštų originalus ir kt.), registruoti, kaupti ir privalomai saugoti savo buveinių patalpose ne trumpiau kaip iki Projekto sutartyje ir/ar teisės aktuose nurodytos datos;
6.14. surenka ir susistemina Projekto pateikiamus dokumentus (pažymos ir kt.), pateikia juos projekto finansininkui.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:
7.1. savo darbo funkcijų atlikimą laiku ir kokybiškai renkamų, analizuojamų ir pateikiamų duomenų tikslumą;
7.2. Užimtumo tarnybos konfidencialaus pobūdžio informacijos saugojimą;
7.3. darbo, priešgaisrinės saugos ir higienos normų laikymąsi;
7.4. tikslingą bei ekonomišką iš Projektui skirtų lėšų įsigyto turto naudojimą;
7.5. racionalų darbo laiko naudojimą.
8. Projekto darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Baigdamas savo darbo teisinius santykius Užimtumo tarnyboje, Projekto veiklos tęstinumo ir perimamumo užtikrinimui, privalo perduoti visus turimus Projekto dokumentus, kitus dokumentus bei supažindinti su vykdomais darbais Projektų valdymo skyrių arba kitą Užimtumo tarnybos direktoriaus paskirtą asmenį.
____________________________
Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 236 0770
El. paštas: info@uzt.lt
Adresas: Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.