Ketvirtadienis, rugsėjo 23 d.

Projektas "Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas" Psichologas (Kelmė, Radviliškis)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69577
Skelbimo data: 2021-03-23
Konkursą inicijuojanti įstaig: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Projektas "Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas" Psichologas (Kelmė, Radviliškis)
Pareiginės algos koeficientas: 7.40
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. V-286
(Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. V-380 redakcija)

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „JAUNIMO SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ DIDINIMAS“ PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ (toliau – Projektas) psichologas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš šio Projekto finansavimui skiriamų lėšų. Ši pareigybė priskirta Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių I grupei.
2. Pareigybės lygis – A1.
3. Psichologo pareigybė reikalinga vykdyti psichologinio konsultavimo paslaugos teikimą Projekto tikslinei grupei Kelmės, Radviliškio rajonų savivaldybėse (toliau – kuruojama teritorija).
4. Psichologas tiesiogiai pavaldus Projekto koordinatoriui kuruojamoje teritorijoje.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą Socialinių mokslų studijų srities psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologo kvalifikaciją (specialybę), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas;
5.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį, teikiant individualų ir grupinį psichologinį konsultavimą ir patirties dirbant su jaunimu;
5.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Užimtumo rėmimo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų srityje, teisės aktus, reglamentuojančius ESF remiamų projektų įgyvendinimą, dokumentų rengimą bei tvarkymą;
5.4. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
5.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
5.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
5.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas kuruojamoje teritorijoje:
6.1. užmezga ryšius ir palaiko tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis;
6.2. kartu su klientų aptarnavimo skyriaus specialistais, karjeros konsultantais priima sprendimą dėl asmens dalyvavimo Projekto veiklose, skirtose vidutinių ir mažų įsidarbinimo galimybių jauniems asmenims;
6.3. įvertina Projekto dalyvių galimybes integruotis į darbo rinką, psichologinius, asmenybės ir mokymosi sunkumus;
6.4. formuoja dalyvių grupes grupiniams užsiėmimams, veda grupinius ir individualius užsiėmimus;
6.5. koordinuoja ir užtikrina Projekto paslaugų (profesinės karjeros planavimo ir psichologinio konsultavimo) teikimą;
6.6. atstovauja jaunimo interesus suinteresuotose institucijose, teikia informaciją visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms apie savo veiklą, pasiektus rezultatus, jaunimo padėtį ir poreikius;
6.7. pagal patvirtintas formas ir nustatytais terminais rengia ir teikia dokumentus Projekto administravimo grupei savo kompetencijos klausimais;
6.8. registruoja gaunamus, siunčiamus ir vidaus dokumentus;
6.9. laikinai nesant kitam Psichologui, vykdo jo funkcijas;
6.10. vykdo kitus Užimtumo tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Projektų valdymo skyriaus vedėjo ir Projekto koordinatoriaus kuruojamoje teritorijoje pavedimus bei nurodymus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą;
6.11. ugdo Projekto tikslinės grupės asmenų gebėjimus racionaliai priimti profesinį sprendimą, padedant spręsti emocinio, asmeninio ir tarpasmeninio pobūdžio problemas, sudarančias kliūtis jų užimtumui;
6.12. palaiko tęstinį ryšį su Projekto dalyviais, pasibaigus jų dalyvavimui Projekte;
6.13. profesinės karjeros planavimo ir psichologinio konsultavimo paslaugų teikimo metu informuoja Projekto tikslinę grupę apie socialinių partnerių įgyvendinamas integracijos į darbo rinką priemones;
6.14. užtikrina visų reikiamų duomenų apie Projekto tikslinės grupės dalyvavimą vedamuose užsiėmimuose, nustatytais terminais;
6.15. užtikrina numatytų stebėsenos rodiklių pasiekimą kuruojamoje teritorijoje.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

7. Psichologas atsako už:
7.1. savo funkcijų atlikimą laiku ir kokybiškai, renkamų, analizuojamų ir pateikiamų duomenų tikslumą;
7.2. Užimtumo tarnybos konfidencialaus pobūdžio informacijos saugojimą;
7.3. darbo, priešgaisrinės saugos ir higienos normų laikymąsi;
7.4. tikslingą bei ekonomišką iš Projektui skirtų lėšų įsigyto turto naudojimą;
7.5. racionalų darbo laiko naudojimą;
7.6. tikslingą bei ekonomišką iš Projektui skirtų lėšų įsigyto turto naudojimą.
8. Darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Baigdamas savo darbo santykius, Projekto veiklų tęstinumo ir perimamumo užtikrinimui, privalo perduoti Projekto dokumentus bei supažindinti su vykdomais darbais Projekto koordinatorių kuruojamoje teritorijoje ir Psichologą, laikinai vykdantį jo funkcijas.
_______________________

Susipažinau ir sutinku:
Psichologas
_________________
(parašas)
_________________
(vardas, pavardė)
______________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 236 0770
El. paštas: info@uzt.lt
Adresas: Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.