Penktadienis, balandžio 16 d.

Projektas "Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos sukūrimas ir diegimas" Projekto informacinių technologijų sistemų administratorius

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 68194
Skelbimo data: 2021-01-04
Konkursą inicijuojanti įstaig: Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Projektas "Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos sukūrimas ir diegimas" Projekto informacinių technologijų sistemų administratorius
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

PROJEKTO „DOKUMENTŲ VALDYMO BENDROSIOS

INFORMACINĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS“

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SISTEMŲ ADMINISTRATORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ (toliau – Projektas) grupės informacinių technologijų sistemų administratoriaus pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – vykdyti bei organizuoti Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (toliau – DBSIS) administravimą, priežiūrą ir diegimą įstaigose.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Projekto vadovui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų informacinių sistemų kūrimo, modernizavimo, diegimo arba tokių informacinių sistemų palaikymo darbo patirtį;

5.3. išmanyti veiklos procesų automatizavimo ir optimizavimo, informacinių sistemų kūrimo ir jų gyvavimo ciklo valdymo ir informacinių sistemų veikimo principus;

5.4. būti susipažinus su informacinių sistemų administravimu ir informacinių sistemų saugumo užtikrinimo priemonėmis.

5.5. gebėti analizuoti informaciją, procesus ar duomenis, lyginti juos tarpusavyje, pasirinkti tinkamus analizės būdus ir priemones, atsižvelgdamas į analizės tikslą ir teisės aktų reikalavimus;

5.6. išmanyti viešojo administravimo, dokumentų, projektinio valdymo principus, sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;

5.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

5.8. turėti bendravimo ir komandinio darbo įgūdžių – gebėti aiškiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, perteikti informaciją, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgdamas į informacijos teikimo tikslą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. atlieka įstaigų, naudojančių DBSIS (toliau – DBSIS paslaugų gavėjų) funkcinių poreikių analizę;

6.2. pagal kompetenciją rengia technines užduotis paslaugoms ir (arba) darbams, kurių reikia Projekto veikloms įgyvendinti, įsigyti, vertina gautus pasiūlymus;

6.3. konsultuoja ir koordinuoja įstaigas, įgyvendinančias pokyčių priemonių planus, skirtus pasiruošti darbui su DBSIS, kontroliuoja priemonių įgyvendinimo terminus;

6.4. dalyvauja DBSIS sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikėjui atliekant detalią DBSIS funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų analizę;

6.5. dalyvauja DBSIS sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikėjui kuriant DBSIS integracines sąsajas su kitomis valstybės informacinėms sąsajomis, vertina jų realizaciją ir veikimą;

6.6. pagal kompetenciją vykdo DBSIS diegimo veiklas bandomosiose ir kitose įstaigose, teikia konsultacijas įstaigų darbuotojams DBSIS naudojimo klausimais;

6.7. derina ir koordinuoja DBSIS ir jos atnaujinimų diegimą eksploatacinėje (gamybinėje), testinėje ir mokomojoje aplinkose;

6.8. administruoja DBSIS programinę įrangą;

6.9. tvarko DBSIS paslaugų gavėjų paskyras, bazinius dokumentų, užduočių ir darbų eigų šablonus, klasifikatorius bei vykdo šių esybių stebėseną, užtikrina DBSIS integracinių sąsajų veikimą;

6.10. dalyvauja Projekto grupės posėdžiuose ir pasitarimuose;

6.11. teikia informaciją apie užduočių vykdymo eigą ir įvykdymą Projekto vadovui;

6.12. rengia dokumentus, susijusius su Projekto veiklomis pagal nustatytas metines veiklos užduotis, ir užtikrina jų tvarkymą ir perdavimą Projekto vadovui;

6.13. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant kitus dokumentus, susijusius su Projekto veiklomis, įskaitant Projekto veiklų pažangos ir rezultatų veiklos ataskaitas;

6.14. dalyvauja vykdant DBSIS bandymus ir testavimus;

6.15. pagal kompetenciją atlieka Projekto veiklų plano įgyvendinimo ir rezultatų stebėseną;

6.16. pagal kompetenciją vertina Projekto įgyvendinimo rizikas ir teikia pasiūlymus Projekto vadovui, kaip jas valdyti;

6.17. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Projekto vadovo pavedimus, susijusius su projekto įgyvendinimu.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir Projekto vadovo pavedimų vykdymą kokybiškai ir laiku.

Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra nuo 8,36 iki 11,4, priklausomai nuo turimos profesinio darbo patirties. Papildoma informacija dėl gyvenimo aprašymo (CV) pildymo (pagal LRV 2017 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 496):

gyvenimo aprašyme reikia nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 271 71 77
El. paštas: ird@vrm.lt
Adresas: Šventaragio 2, Vilnius LT-01510
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.