Penktadienis, balandžio 16 d.

Projektas "Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų personalui administruoti sukūrimas ir tobulinimas" Projekto darbo užmokesčio apskaitos ekspertas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 67510
Skelbimo data: 2020-11-11
Konkursą inicijuojanti įstaig: Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Projektas "Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų personalui administruoti sukūrimas ir tobulinimas" Projekto darbo užmokesčio apskaitos ekspertas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

PROJEKTO NR. 10.1.1-ESFA-V-913-01-0006 „BENDROS INFORMACINĖS SISTEMOS VALSTYBĖS ĮSTAIGŲ PERSONALUI ADMINISTRUOTI SUKŪRIMAS IR TOBULINIMAS“

darbo užmokesčio apskaitos EKSPERTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-913-01-0006 „Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų personalui administruoti sukūrimas ir tobulinimas“ (toliau – Projektas) grupės darbo užmokesčio apskaitos eksperto pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – teikti ekspertines žinias darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis medicinos, švietimo ir kitose viešojo sektoriaus srityse, valstybės tarnautojų, politikų bei valstybės pareigūnų darbo užmokesčio apskaitos ir su tuo susijusių žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimo klausimais Projekto dalyviams, teikiantiems Projekto veiklų įgyvendinimo paslaugas, bei kitais su Projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Projekto vadovui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį darbo apmokėjimo sąlygų taikymo ar darbo užmokesčio apskaitos srityje, skirtingų profesijų ir/ arba kategorijų darbuotojams (valstybės tarnautojams);

5.3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei dokumentais, susijusiais su pavestų funkcijų vykdymu;

5.4. turėti analitinių įgūdžių – gebėti analizuoti informaciją, procesus ar duomenis, lyginti juos tarpusavyje, pasirinkti tinkamus analizės būdus, atsižvelgdamas į analizės tikslą ir teisės aktų reikalavimus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. rengia Projekto tikslui pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti reikalingą medžiagą;

6.2. pagal kompetenciją analizuoja, vertina, apibendrina informaciją ir duomenis, reikalingus Projekto veiklų įgyvendinimui;

6.3. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant detalią darbo užmokesčio apskaitos ir susijusių žmogiškųjų išteklių valdymo procesų analizę;

6.4. pagal kompetencija dalyvauja standartizuojant darbo užmokesčio apskaitos procesus ar esant poreikiui koordinuoja darbo užmokesčio apskaitos procesų aprašų parengimą;

6.5. pagal kompetencija dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentus paslaugoms ir (arba) darbams įsigyti, kurių reikia Projekto veikloms įgyvendinti;

6.6. pagal kompetencija dalyvauja kuriant, diegiant ir parametrizuojant VATARAS ir VATIS;

6.7. dalyvauja Projekto grupės posėdžiuose ir pasitarimuose;

6.8. pagal kompetenciją vykdo Projekto veiklų rezultatų diegimą institucijose ir įstaigose, teikia konsultacijas institucijų ir įstaigų darbuotojams Projekto veiklų rezultatų naudojimo klausimais;

6.9. teikia informaciją apie užduočių vykdymo eigą ir įvykdymą Projekto vadovui, atsižvelgus į Projekto veiklos planą;

6.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant dokumentus, susijusius su Projekto veiklomis, įskaitant Projekto veiklų pažangos ir rezultatų veiklos ataskaitas ir prezentacijas;

6.11. pagal kompetenciją vertina Projekto įgyvendinimo rizikas ir teikia pasiūlymus Projekto vadovui kaip jas valdyti;

6.12. konsultuoja už viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą atsakingus asmenis darbo užmokesčio apskaitos klausimais;

6.13. teikia pastabas dėl kuriamų sprendimų ir rengiamų dokumentų atitikimo Projekto poreikiams;

6.14. bendradarbiauja su projekto dalyviais, kitomis suinteresuotomis institucijomis ir tikslinėmis grupėmis;

6.15. pagal kompetenciją vykdo kitus Projekto vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir Projekto vadovo pavedimų vykdymą kokybiškai ir laiku.

Informacija apie įstaigą: (0,5 pareigybės, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra nuo 4,18 iki 4,56), priklausomai nuo turimos profesinio darbo patirties) Papildoma informacija dėl gyvenimo aprašymo (CV) pildymo (pagal LRV 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496):

gyvenimo aprašyme reikia nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 271 71 77
El. paštas: ird@vrm.lt
Adresas: Šventaragio 2, Vilnius LT-01510
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.