Sekmadienis, rugpjūčio 09 d.

Projektas "Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų personalui administruoti sukūrimas ir tobulinimas" Projekto personalo ekspertas (0,5 pareigybės, pareiginės algos koeficientas yra nuo 4,18 iki 4,56, priklausomai nuo profesinio darbo patirties)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65822
Skelbimo data: 2020-07-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Projektas "Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų personalui administruoti sukūrimas ir tobulinimas" Projekto personalo ekspertas (0,5 pareigybės, pareiginės algos koeficientas yra nuo 4,18 iki 4,56, priklausomai nuo profesinio darbo patirties)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

PROJEKTO NR. 10.1.1-ESFA-V-913-01-0006 „BENDROS INFORMACINĖS SISTEMOS VALSTYBĖS ĮSTAIGŲ PERSONALUI ADMINISTRUOTI SUKŪRIMAS IR TOBULINIMAS“

Personalo eksperto PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-913-01-0006 „Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų personalui administruoti sukūrimas ir tobulinimas“ (toliau – Projektas) grupės personalo eksperto pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – teikti ekspertines žinias profesinės karo tarnybos karių personalo administravimo ir su tuo susijusių žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimo klausimais Projekto dalyviams, teikiantiems Projekto veiklų įgyvendinimo paslaugas, bei kitais su Projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Projekto vadovui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį profesinės karo tarnybos karių personalo administravimo srityje;

5.3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei dokumentais, susijusiais su pavestų funkcijų vykdymu;

5.4. turėti analitinių įgūdžių – gebėti analizuoti informaciją, procesus ar duomenis, lyginti juos tarpusavyje, pasirinkti tinkamus analizės būdus, atsižvelgdamas į analizės tikslą ir teisės aktų reikalavimus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. rengia Projekto tikslui pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti reikalingą medžiagą;

6.2. pagal kompetenciją analizuoja, vertina, apibendrina informaciją ir duomenis, reikalingus Projekto veiklų įgyvendinimui;

6.3. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant detalią personalo administravimo ir susijusių žmogiškųjų išteklių valdymo procesų analizę;

6.4. pagal kompetencija dalyvauja standartizuojant personalo administravimo procesus ar esant poreikiui koordinuoja standartizuotų personalo administravimo procesų aprašų parengimą;

6.5. pagal kompetencija dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentus paslaugoms ir (arba) darbams įsigyti, kurių reikia Projekto veikloms įgyvendinti;

6.6. pagal kompetencija dalyvauja kuriant, diegiant ir parametrizuojant VATARAS ir VATIS;

6.7. dalyvauja Projekto grupės posėdžiuose ir pasitarimuose;

6.8. pagal kompetenciją vykdo Projekto veiklų rezultatų diegimą institucijose ir įstaigose, teikia konsultacijas institucijų ir įstaigų darbuotojams Projekto veiklų rezultatų naudojimo klausimais;

6.9. teikia informaciją apie užduočių vykdymo eigą ir įvykdymą Projekto vadovui, atsižvelgus į Projekto veiklos planą;

6.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant dokumentus, susijusius su Projekto veiklomis, įskaitant Projekto veiklų pažangos ir rezultatų veiklos ataskaitas ir prezentacijas;

6.11. pagal kompetenciją vertina Projekto įgyvendinimo rizikas ir teikia pasiūlymus Projekto vadovui kaip jas valdyti;

6.12. konsultuoja už viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą atsakingus asmenis personalo administravimo ar darbo užmokesčio apskaitos klausimais;

6.13. teikia pastabas dėl kuriamų sprendimų ir rengiamų dokumentų atitikimo Projekto poreikiams;

6.14. bendradarbiauja su projekto dalyviais, kitomis suinteresuotomis institucijomis ir tikslinėmis grupėmis;

6.15. pagal kompetenciją vykdo kitus Projekto vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir Projekto vadovo pavedimų vykdymą kokybiškai ir laiku.

Susipažinau

____________________________

(Parašas)

____________________________

(Vardas ir pavardė)

____________________________

(Data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 271 71 77
El. paštas: ird@vrm.lt
Adresas: Šventaragio 2, Vilnius LT-01510
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.