Penktadienis, balandžio 16 d.

Projektas "Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų personalui administruoti sukūrimas ir tobulinimas" Projekto viešųjų pirkimų specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 68500
Skelbimo data: 2021-01-21
Konkursą inicijuojanti įstaig: Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Projektas "Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų personalui administruoti sukūrimas ir tobulinimas" Projekto viešųjų pirkimų specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-913-01-0006

,,BENDROS INFORMACINĖS SISTEMOS VALSTYBĖS ĮSTAIGŲ PERSONALUI ADMINISTRUOTI sukūrimas ir TOBULINIMAS“

viešųjų pirkimų specialisto

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-913-01-0006 ,,Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų personalui administruoti sukūrimas ir tobulinimas“ (toliau – Projektas) viešųjų pirkimų specialisto pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – teikti ekspertines žinias viešųjų pirkimų srityje, užtikrinti viešųjų pirkimų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinant Projekto 2.1 veiklą „DUAIP įdiegimas, automatizuojant visus procesus susijusius su darbo užmokesčio apskaičiavimu ir išmokėjimu, VATARAS / VATIS tobulinimo reikalavimų diegėjui ir techninės specifikacijos parengimas, tobulinimo įsigijimas ir diegimas“.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Projekto vadovui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

5.3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei dokumentais, susijusiais su pavestų funkcijų vykdymu;

5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją užtikrina Projekto viešųjų pirkimų dokumentų paslaugoms ir (arba) darbams įsigyti, kurių reikia Projekto 2.1. veiklai įgyvendinti, rengimą;

6.2. rengia atsakymų projektus į tiekėjų pateiktus paklausimus ir / ar pretenzijas vykdant Projekto 2.1.veiklos viešųjų pirkimų procedūras;

6.3. vertina tiekėjų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, atlieka pasiūlymų vertinimą;

6.4. dalyvauja Projekto grupės posėdžiuose ir pasitarimuose;

6.5. pagal kompetenciją konsultuoja Projekto administravimo komandą, kitus Projekto ekspertus;

6.6. teikia informaciją apie viešųjų pirkimų paslaugoms ir (arba) darbams įsigyti, kurių reikia Projekto veikloms įgyvendinti, vykdymo eigą Projekto vadovui;

6.7. pagal kompetenciją vertina viešųjų pirkimų paslaugoms ir (arba) darbams įsigyti, kurių reikia Projekto veikloms įgyvendinti, vykdymo rizikas ir teikia pasiūlymus Projekto vadovui kaip jas valdyti;

6.8. bendradarbiauja su Projekto dalyviais, kitomis suinteresuotomis institucijomis ir tikslinėmis grupėmis;

6.9. pagal kompetenciją vykdo kitus Projekto vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir Projekto vadovo pavedimų vykdymą kokybiškai ir laiku.

Informacija apie įstaigą: 0,5 pareigybės, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra nuo 4,4 iki 4,6, priklausomai nuo turimos profesinio darbo patirties. Darbo sutartis su konkursą laimėjusiu pretendentu sudaroma 6 mėn. Papildoma informacija dėl gyvenimo aprašymo (CV) pildymo (pagal LRV 2017 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 496):

gyvenimo aprašyme reikia nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 271 71 77
El. paštas: ird@vrm.lt
Adresas: Šventaragio 2, Vilnius LT-01510
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.