PROJEKTAS "AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO SISTEMOS STIPRINIMAS (AMIS-3)" Projekto veiklų vykdytojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 75246
Skelbimo data: 2021-11-24
Skelbimas galioja iki: 2021-12-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Studijų kokybės vertinimo centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Studijų kokybės vertinimo centras
Pareigos: PROJEKTAS "AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO SISTEMOS STIPRINIMAS (AMIS-3)" Projekto veiklų vykdytojas
Pareiginės algos koeficientas: 6.71
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,187.67
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokestis:

6,71 pareiginės algos baziniai dydžiai (1187,67 eurai su visais mokesčiais). Sudaroma projektinio darbo sutartis (darbo sutarties terminas ~ 2 metai).
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus
2021 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-33


STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO
PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Studijų kokybės vertinimo centro (toliau vadinama – Centras) projekto „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“ (toliau – Projektas) Projekto veiklų vykdytojas (toliau vadinama – Vykdytojas) yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.
2. Pareigybės grupė – specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Vykdytojo pareigybė skirta teisės aktų nustatyta tvarka įvykdyti Centro projekto veiklas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo specialiosios veiklos srities – projektų veiklų vykdymo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygmeniu;
6.3. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
6.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos mokslo ir studijų sistemą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su mokslu ir studijomis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Teises aktų nustatyta tvarka laiku ir kokybiškai vykdo pavestas Projekto veiklas:
7.2. Tinkamai ir laiku rengia su pavesta Projekto veikla susijusius dokumentus;
7.3. Teikia Projekto administratoriui su pavesta Projekto veikla susijusius dokumentus;
7.4. Dalyvauja išoriniame aukštųjų mokyklų veiklos (esant poreikiui, studijų krypčių ar ketinamų vykdyti studijų programų) vertinime:
7.4.1. Vertina aukštųjų mokyklų vertinimui pateiktų dokumentų tinkamumą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams;
7.4.2. Organizuoja ekspertų atranką sudarydamas preliminarius ekspertų sąrašus ir teikia šiuos sąrašus svarstymui;
7.4.3. Bendradarbiauja su ekspertais:
7.4.3.1. Suderina paslaugų sutartis, vizitų datas ir vizitų darbotvarkes, siunčia vertinimui reikalingą medžiagą ir kitą reikalingą informaciją;
7.4.3.2. Organizuoja ekspertų grupėms įvadinius seminarus;
7.4.3.3. Konsultuoja vertinimą atliekančius ekspertus su išoriniu ekspertiniu vertinimu susijusiais klausimais;
7.4.3.4. Kartu su ekspertais dalyvauja vertinimo vizituose aukštosiose mokyklose;
7.4.3.5. Esant reikalui, verčia iš anglų ar į anglų kalbą vizitų metu;
7.4.3.6. Kartu su ekspertais rengia vertinimo išvadas;
7.4.3.7. Pateikia ekspertams aukštosios mokyklos ir Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos pastabas dėl vertinimo išvadų;
7.4.4. Bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis:
7.4.4.1. Konsultuoja aukštųjų mokyklų atstovus savianalizės suvestinės rengimo klausimais;
7.4.4.2. Informuoja aukštąją mokyklą apie ekspertų grupės sudėtį, derina vizitų datas ir darbotvarkes;
7.4.4.3. Pateikia ekspertų parengtus aukštosios mokyklos veiklos vertinimo išvadų projektus vertinamosioms aukštosioms mokykloms;
7.4.4.4. Konsultuoja aukštųjų mokyklų atstovus su išoriniu ekspertiniu vertinimu susijusiais klausimais;
7.4.5. Perduoda ekspertų parengtas vertinimo išvadas Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijai;
7.4.6. Bendradarbiauja su vertimų biuru, kai ekspertų išvados verčiamos iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą;
7.4.7. Renka grįžtamąjį ryšį iš aukštųjų mokyklų ir ekspertų apie buvusį vertinimą;
7.4.8. Suveda informaciją apie ekspertus Centro duomenų bazėje;
7.4.9. Užtikrina, kad ekspertų vizitai aukštosiose mokyklose vyktų sklandžiai, nepažeidžiant teisės aktuose įtvirtintos aukštosios mokyklos veiklos vertinimo eigos;
7.4.10. Užtikrina, kad vertinimo išvados būtų parengtos tinkamai, atitiktų teisės aktų reikalavimus;
7.4.11. Užtikrina vertinimo išvadų viešą skelbimą nustatyta tvarka;
7.4.12. Atsako už vertinimo išvadų originalų kaupimą Centre nustatyta tvarka;
7.4.13. Užtikrina savalaikį informacijos apie vertinimo procesą ir rezultatus pateikimą Centro internetiniame tinklalapyje;
7.5. Renka, sistemina, analizuoja su išoriniu vertinimu susijusius duomenis;
7.6. Dalyvauja tobulinant metodinę medžiagą;
7.7. Organizuoja su išoriniu vertinimu susijusius renginius;
7.8. Veda mokymus ir skaito pranešimus susijusius su išoriniu vertinimu ir studijų kokybės užtikrinimu aukštosiose mokyklose;
7.9. Atstovauja Centrui kitose įstaigose ir organizacijose, dalyvauja pasitarimuose, kuriuose svarstomi su Centro veikla susiję klausimai bei bendradarbiauja su kitomis mokslą ir studijas reguliuojančiomis ir administruojančiomis institucijomis;
7.10. Mažos vertės viešuosiuose pirkimuose atlieka organizatoriaus funkcijas;
7.11. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų;
7.12. Teikia Projekto vadovui siūlymus dėl Projekto veiklų vykdymo;
7.13. Peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi;
7.14. Nesant kito Vykdytojui, laikinai vykdo jo funkcijas;
7.15. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Projekto vadovo pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Projekto vadovui.

______________________

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 211 36 89
El. paštas: skvc@skvc.lt
Adresas: A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.