Penktadienis, balandžio 16 d.

Projektas "Atvykimo-išvykimo sistemos įgyvendinimas" Projekto kompiuterių sistemų analitikas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 68599
Skelbimo data: 2021-01-27
Konkursą inicijuojanti įstaig: Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Projektas "Atvykimo-išvykimo sistemos įgyvendinimas" Projekto kompiuterių sistemų analitikas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

PROJEKTO NR. LT/2019/VSF/2.4.5.1

„ATVYKIMO-IŠVYKIMO SISTEMOS ĮGYVENDINIMAS“

KOMPIUTERIŲ SISTEMŲ ANALITIKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Projekto „Atvykimo-išvykimo sistemos įgyvendinimas“ kompiuterių sistemų analitiko (toliau – Kompiuterių sistemų analitikas) pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšomis finansuojamo projekto Nr. LT/2019/VSF/2.4.5.1 Atvykimo-išvykimo sistemos įgyvendinimas“ (toliau – Projektas) veiklų įgyvendinimą, teikti ekspertines žinias kompiuterių sistemų analitikos klausimais Projekto dalyviams pagal Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) numatytas Projekto veiklas.

4. Pareigybės pavaldumas – Kompiuterių sistemų analitikas tiesiogiai pavaldus Departamento Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti darbo patirtį informacinių technologijų srityje;

5.3. išmanyti informacinių sistemų analizės ir specifikavimo principus ir gebėti rengti technines specifikacijas;

5.4. išmanyti veiklos procesų automatizavimo bei optimizavimo, informacinių sistemų kūrimo ir jų gyvavimo ciklo valdymo principus;

5.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Atvykimo ir išvykimo informacinę sistemą (toliau – AIS), valstybės informacinių išteklių kūrimo, tvarkymo, valdymo, naudojimo, priežiūros, sąveikumo ir saugos reikalavimus ir sąlygas;

5.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. atlieka Projekto funkcinių poreikių ir Europos Sąjungos nustatytos AIS techninės dokumentacijos analizę;

6.2. analizuoja Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius AIS, Lietuvos nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos ir kitų susijusių nacionalinių informacinių sistemų duomenų tvarkymą;

6.3. analizuoja reikalingų integracinių sąsajų su AIS, kuriant Teisėsaugos institucijų universalią duomenų paieškos sistemą (naršyklę), ir veiksmų auditavimo, kuriant AIS duomenų analizės ir ataskaitų modulį, poreikį;

6.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus integracinių sąsajų su AIS sukūrimui ir AIS centrinių prieigos punktų (CAP) duomenų analizės ir ataskaitų modulio kūrimo darbams atlikti;

6.5. vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus;

6.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentus paslaugoms ir (arba) darbams įsigyti, atlieka paslaugų vykdymo priežiūrą ir jų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams;

6.7. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant detalią analizę, kuriant, testuojant ir diegiant AIS programinę įrangą, rengiant techninę dokumentaciją;

6.8. dalyvauja Projekto grupės posėdžiuose ir pasitarimuose;

6.9. pagal kompetenciją teikia konsultacijas institucijų ir įstaigų darbuotojams Projekto veiklų rezultatų naudojimo klausimais;

6.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant dokumentus, susijusius su Projekto veiklomis, įskaitant Projekto veiklų pažangos ir rezultatų veiklos ataskaitas ir prezentacijas;

6.11. pagal kompetenciją vertina Projekto įgyvendinimo rizikas ir teikia pasiūlymus kaip jas valdyti;

6.12. pagal kompetenciją vykdo kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir tiesioginio vadovo pavedimų vykdymą kokybiškai ir laiku.

Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra nuo 8,36 iki 11,5, priklausomai nuo turimos profesinio darbo patirties. Papildoma informacija dėl gyvenimo aprašymo (CV) pildymo (pagal LRV 2017 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 496):

gyvenimo aprašyme reikia nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 271 71 77
El. paštas: ird@vrm.lt
Adresas: Šventaragio 2, Vilnius LT-01510
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.