Penktadienis, balandžio 16 d.

Projektas "Atvykimo-išvykimo sistemos įgyvendinimas" Projekto kompiuterių sistemų specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 67710
Skelbimo data: 2020-11-23
Konkursą inicijuojanti įstaig: Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Projektas "Atvykimo-išvykimo sistemos įgyvendinimas" Projekto kompiuterių sistemų specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

PROJEKTO NR. LT/2019/VSF/2.4.5.1

„ATVYKIMO-IŠVYKIMO SISTEMOS ĮGYVENDINIMAS“

KOMPIUTERIŲ SISTEMŲ SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Projekto „Atvykimo-išvykimo sistemos įgyvendinimas“ kompiuterių sistemų specialisto (toliau – Kompiuterių sistemų specialistas) pareigybė yra priskiriamas specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšomis finansuojamo projekto Nr. LT/2019/VSF/2.4.5.1 Atvykimo-išvykimo sistemos įgyvendinimas“ (toliau – Projektas) veiklų įgyvendinimą, teikti ekspertines žinias kompiuterių sistemų klausimais Projekto dalyviams pagal Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) numatytas Projekto veiklas.

4. Pareigybės pavaldumas – Kompiuterių sistemų specialistas tiesiogiai pavaldus Departamento Informacinių sistemų plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti vienerių metų darbo patirtį taikomųjų sistemų kūrimo ir diegimo srityje (Java technologijos, Perl, PHP, JavaScript, jQuery, HTML5, CSS3, reliacinės duomenų bazių valdymo sistemos (Oracle, PostgreSQL));

5.3. išmanyti veiklos procesų automatizavimo bei optimizavimo, informacinių sistemų kūrimo ir jų gyvavimo ciklo valdymo principus;

5.4. išmanyti informacinių sistemų ar registrų integravimo sprendimus;

5.5. būti susipažinęs su Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Atvykimo ir išvykimo informacinę sistemą (toliau – AIS), valstybės informacinių išteklių kūrimo, tvarkymo, valdymo, naudojimo, priežiūros, sąveikumo ir saugos reikalavimus ir sąlygas.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. atlieka Projekto funkcinių poreikių ir Europos Sąjungos nustatytos AIS, Lietuvos nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos ir kitų susijusių nacionalinių informacinių sistemų duomenų tvarkymo techninės dokumentacijos analizę;

6.2. analizuoja reikalingų integracinių sąsajų su AIS, kuriant Teisėsaugos institucijų universalią duomenų paieškos sistemą (naršyklę), ir veiksmų auditavimo, kuriant AIS duomenų analizės ir ataskaitų modulį, poreikį;

6.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus integracinių sąsajų su AIS sukūrimui ir AIS centrinių prieigos punktų (CAP) duomenų analizės ir ataskaitų modulio kūrimo darbams atlikti;

6.4. teikia siūlymus dėl informacinių technologijų produktų ir platformų, naudojamų Projekte kuriamai programinei įrangai, siekiant efektyvesnio jų veikimo ir pritaikymo naujai programinei įrangai arba atnaujintoms sąsajoms su kitomis informacinėmis sistemomis;

6.5. pagal kompetenciją atlieka paslaugų vykdymo priežiūrą ir jų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams;

6.6. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant detalią analizę, kuriant, testuojant ir diegiant AIS ir susijusių informacinių sistemų programinę įrangą, rengiant techninę dokumentaciją;

6.7. dalyvauja Projekto grupės posėdžiuose ir pasitarimuose;

6.8. pagal kompetenciją teikia konsultacijas institucijų ir įstaigų darbuotojams Projekto veiklų rezultatų naudojimo klausimais;

6.9. pagal kompetenciją vykdo kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir tiesioginio vadovo pavedimų vykdymą kokybiškai ir laiku.

Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra nuo 8,36 iki 11,5, priklausomai nuo turimos profesinio darbo patirties. Papildoma informacija dėl gyvenimo aprašymo (CV) pildymo (pagal LRV 2017 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 496):

gyvenimo aprašyme reikia nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 271 71 77
El. paštas: ird@vrm.lt
Adresas: Šventaragio 2, Vilnius LT-01510
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.