Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 46934
Skelbimo data: 2021-04-20
Konkursą inicijuojanti įstaig: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
PROGRAMINIO, PROJEKTINIO VALDYMO IR ANALIZĖS SKYRIUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Stebėsena ir analizė.
4. Sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Ekonominė analizė..
6. Teisės aktų poveikio žemės ūkio ir maisto sektoriaus ekonomikai analizė..

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
9. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
13. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
14. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
16. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
18. Rengia žemės ūkio veiklos pajamų, įvertintų pagal sąlygines išlaidas, normatyvus; žemės ūkio veiklos pajamų normų hektarui žemės ūkio naudmenų reikšmes; žemės ūkio produkcijos sąlygines vertes ir rengia su šių normatyvų bei verčių įteisinimu susijusius teisės aktų projektus..
19. Kasmet parengia biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos bei licencijuotuose sandėliuose saugomų žemės ūkio produktų normatyvinių kainų projektus ir teikia juos tvirtinti..
20. Rengia žemės ūkio veiklos ir kitų ūkio subjektų ūkinės ir ekonominės veiklos apžvalgas bei ekonominės veiklos prognozes..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
21.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
21.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.5. darbo patirties sritis – nacionalinių programų administravimo patirtis;
21.6. darbo patirtis srityje – 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
22.2. organizuotumas - 3 lygis;
22.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
22.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
22.5. komunikacija - 3 lygis.
23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
24. Profesinė kompetencija:
24.1. veiklos planavimas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą: Žemės ūkio ministerijoje yra galimybė dirbti nuotoliniu būdu ir įtvirtintas lankstus darbo grafikas, t.y. galimybė pasirinkti darbo pradžios ir pabaigos laiką.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jurgita Dunauskienė
Telefonas: 8 5 2196819;8 672 89048
El. paštas: jurgita.dunauskiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.