Šeštadienis, lapkričio 28 d.

Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus Vyriausiasis specialistas

Skelbimo nr.: 59241
Skelbimo data: 2019-06-27
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Pareigos: Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2019 m. birželio 20 d.

įsakymu Nr. 40P-20

PROGRAMINIO, PROJEKTINIO VALDYMO IR ANALIZĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K3) ir funkcijas atliekantis Kauno mieste.

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga skyriaus vedėjui padėti rengiant, organizacinių ir ekonominių priemonių projektus dėl ministerijos vadovybės suformuotų strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų ir (ar) jų pakeitimo projektus susijusius su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 209/633 perkėlimu į nacionalinę teisę iki 2021 m. gegužės 1 d.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Europos Sąjungos direktyvų, reglamentų, sprendimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių žemės ūkio veiklos subjektų veiklą; atsiskaitymo sąlygas ir tvarką tarp žemės ūkio produkcijos pardavėjų ir pirkėjų žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje; biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų apskaičiavimo principus, žemės ūkio srities oficialiąją statistiką, ir kitus teisės aktus;

5.3. turėti patirties rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus, taip pat turėti ne mažiau kaip 3 metų ekonominio darbo patirties;

5.4. mokėti vertinti ir analizuoti žemės ūkio produkcijos gamintojų, šią produkciją superkančių ir perdirbančių įmonių bei ir kitų ūkio subjektų ekonominę ir finansinę būklę;

5.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją ir rengti išvadų projektus;

5.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

5.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. padeda rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių ekonominių santykių gerinimą tarp žemės ūkio produkcijos gamintojų, perdirbėjų ir prekybininkų žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje, bei kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, projektus susijusius su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 209/633 perkėlimu į nacionalinę teisę;

6.2. renka ir teikia informaciją, reikalingą skyriaus darbuotojams dalyvaujant ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

6.3. padeda koordinuoti biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų apskaičiavimo darbus; tobulinti žemės ūkio bendrovių ir kitų įmonių Oficialiosios statistikos formas bei žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių ir finansinių rodiklių statistinio tyrimo metodiką ir padeda koordinuoti žemės ūkio bendrovių ir kitų Oficialiosios statistikos formų rodiklių už ataskaitinius metus suvestinės parengimo darbus;

6.4. padeda skyriaus vedėjui organizuoti pasitarimų ir posėdžių savo kompetencijos klausimais rengimą;

6.5. renka informaciją, reikalingą nagrinėjant asmenų pareiškimus, skundus, pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais, rengia ar dalyvauja rengiant atsakymus paklausėjams;

6.6. renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojant įmones, įstaigas, organizacijas skyriaus kompetencijos klausimais;

6.7. atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje, siekiant užtikrinti tinkamą minėtų priemonių įgyvendinimą;

6.8. pagal kompetenciją rengia ministerijos vadovybės pasirašomų raštų projektus;

6.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau:

_____________________________

(parašas)

_____________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Telefonas: 85 2391038
El. paštas: agne.ribinskiene@nbfcentras.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.