Antradienis, rugpjūčio 16 d.

Priėmimo skyriaus Sveikatos priežiūros padalinio vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 80867
Skelbimo data: 2022-07-05
Skelbimas galioja iki: 2022-07-20
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika
Pareigos: Priėmimo skyriaus Sveikatos priežiūros padalinio vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 3,916.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: -
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: https://www.antakpol.lt
Pareigybės aprašymas:

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS

PRIĖMIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  1. VšĮ Antakalnio poliklinikos Priėmimo skyriaus (kurį sudaro Budinčio gydytojo tarnyba, Karščiavimo kabinetai ir Registratūra) (toliau – Priėmimo skyrius ) vedėjas organizuoja skyriaus darbą, siekiant užtikrinti kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, orientuotą į paciento poreikius, pacientų registraciją, pacientų informavimą apie teikiamas paslaugas.
  2. Priėmimo skyriaus vedėją pareigoms priima ir atleidžia poliklinikos direktorius galiojančių Lietuvos Respublikos darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
  3. Priėmimo skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus poliklinikos direktoriaus pavaduotojui medicinai.
  4. Priėmimo skyriaus vedėju dirbti priimamas asmuo, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis ar turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje, puikiai mokantis valstybinę kalbą, turintis aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos krypties išsilavinimą magistro kvalifikacinį laipsnį, įgijusiam šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją, turintį galiojančią šeimos gydytojo licenciją ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą sveikatos priežiūros įstaigoje.
  5. Priėmimo skyriaus vedėjas turi:

5.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą, darbo santykių organizavimą, sveikatos paslaugų teikimo organizavimą, šeimos gydytojo medicinos normą, gebėti užtikrinti racionalų turimų žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių panaudojimą, siekiant užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūrą, orientuotą į paciento poreikius;

5.2. turėti gerus organizacinius ir planavimo įgūdžius;

5.3. gebėti inicijuoti ir prisidėti prie veiklos procesų optimizavimo;

5.4. turėti lyderystės ir darbo komandoje įgūdžius, gebėti įtraukti, motyvuoti ir uždegti komandos narius;

5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti bei analizuoti informaciją ir rengti išvadas, priimti sprendimus savo kompetencijos ribose;

5.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), el. pašto, el. kalendoriaus ir kt. programomis);

5.7. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

5.8. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir plėtra;

5.9. mokėti anglų kalbą ir rusų kalbą.

II. PRIĖMIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGOS

  1. Priėmimo skyriaus vedėjas savo veikloje privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą, darbo santykių organizavimą, sveikatos paslaugų teikimo organizavimą, šeimos gydytojo medicinos norma, taip pat VšĮ Antakalnio poliklinikos įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, darbo tvarkos taisyklėmis, darbo organizavimo procedūromis ?, Elgesio kodeksu, pareigybės aprašymu, direktoriaus įsakymais, nurodymais bei kitomis tvarkomis ir nuostatais, laikytis etikos ir deontologijos reikalavimų;
  2. Priėmimo skyriaus vedėjas atlieka šias pareigas:

7.1. pagal kompetenciją užtikrina teisės aktų įgyvendinimą;

7.2. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant strateginius planus, metines veiklos užduotis;

7.3. koordinuoja jam pavaldžių darbuotojų veiklą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius tarp padalinio darbuotojų;

7.4. inicijuoja naujus projektus ir veiklas, inovatyvių metodų ir technologijų taikymą atitinkančius Priėmimo skyriaus veiklos pobūdį, teikia pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui medicinai dėl padalinio veiklos tobulinimo;

7.5. užtikrina tinkamą dokumentacijos pildymą;

7.6. pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus rengia įstaigos vidaus dokumentus, užtikrina jų įgyvendinimą bei atlieka vykdymo kontrolę;

7.7. užtikrina paslaugų prieinamumą, pagrįstumą, kokybę, efektyvumą savo kompetencijos ribose;

7.8. organizuoja Budinčio gydytojo tarnybos, Karščiavimo kabinetų darbą, teikiant paslaugas pagal šeimos gydytojo medicinos normą, kai pacientas ūmiai suserga, kai nėra šeimos gydytojo (vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo) dėl ligos, atostogų, kvalifikacijos tobulinimo ar kitų priežasčių) ar kai pacientai jaučia viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomus ir turi temperatūros; organizuoja Registratūros darbą registruojant pacientus ir juos informuojant apie teikiamas paslaugas;

7.9. nuolat kelia savo profesinę kvalifikaciją;

7.10. perteikia kitiems poliklinikos darbuotojams gautas apmokymuose, seminaruose, kituose renginiuose žinias ir taiko jas praktinėje veikloje;

7.11. bendradarbiauja su kitais skyriais;

7.12. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui medicinai dėl personalo valdymo tobulinimo, optimizavimo, paslaugų teikimo, naujų sprendimų diegimo;

7.13. nedelsiant informuoja direktoriaus pavaduotoją medicinai apie iškilusias su Priėmimo skyriaus veikla susijusias problemas ir gresiančią žalą;

7.14. darbo metu nevartoja alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, vaistų, galinčių paveikti gebėjimą tinkamai atlikti darbo funkcijas;

7.15. dėvi tvarkingą aprangą;

7.16. užtikrina bendradarbiavimu grįstus, vengia asmeninių ir darbo interesų konfliktų, kenkiančių poliklinikos vardui bei prieštaraujančių jos veiklos tikslams;

7.17. žino darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos bei civilinės saugos reikalavimus;

7.18. nutraukus darbo santykius, paskutinę darbo dieną grąžina įstaigai priklausantį turtą.

IV. PRIĖMIMO SKYRIAUS VEDĖJO TEISĖS

  1. Priėmimo skyriaus vedėjo teisės numatytos galiojančiuose Lietuvos Respublikos darbo teisinius santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų institucijų bei poliklinikos vidaus teisės aktuose.
  2. Priėmimo skyriaus vedėjas turi teisę gauti visą reikalingą informaciją iš tiesioginio vadovo, administracijos darbuotojų, sveikatos priežiūros specialistų ir kitų darbuotojų.

10. Teikti pasiūlymus pagal kompetenciją veiklos organizavimo klausimais.

11. Kelti savo kvalifikaciją.

12. Dalyvauti komisijų, darbo grupių veikloje.

13. Gauti visas darbui reikalingas priemones.

V. PRIĖMIMO SKYRIAUS VEDĖJO ATSAKOMYBĖ

14. Priėmimo skyriaus vedėjas atsako už:

14.1. Už pavestų poliklinikos veiklos sričių koordinavimą, privalomų terminų laikymąsi bei pavestų poliklinikos vykdomų projektų tinkamą ir savalaikį įvykdymą;

14.2. pareigybės aprašyme, vidaus tvarkos taisyklėse, Elgesio kodekse, darbo tvarkos taisyklėse, įsakymuose numatytų pareigų bei funkcijų kokybišką vykdymą;

14.3. teisingos informacijos apie darbo rezultatus teikimą;

14.4. privalomų terminų laikymąsi;

14.5. patikėtų materialinių vertybių saugojimą;

14.6. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos reikalavimų vykdymą;

14.7. kuruojamos srities veiklą ir jos rezultatus;

14.8. dėl savo kaltės padarytą žalą;

14.9. už einamąją finansinę kontrolę.

15. Darbuotojas įsipareigoja išlaikyti visišką žinių ir informacijos, kurią ji/jis gavo dirbdamas VšĮ Antakalnio poliklinikoje, slaptumą. Darbuotojas įsipareigoja neatskleisti jokių veiklos ir komercinių paslapčių, ar kitos konfidencialaus pobūdžio informacijos, susijusios su VšĮ Antakalnio poliklinika, jos partneriais, vadovybe, kontrahentais, arba kitais asmenimis, susijusiais su VšĮ Antakalnio poliklinika, nepaisant to, ar tokia informacija liečia pačią VšĮ Antakalnio polikliniką ar, ji buvo perduota jai ar Darbuotojui trečiosios šalies. Šis įsipareigojimas galioja nepriklausomai nuo to, ar šios veiklos/komercinės paslaptys susijusios su Darbuotojo pareigomis VšĮ Antakalnio poliklinikoje. Veiklos/komercinės paslaptys yra duomenys, kuriuos VšĮ Antakalnio poliklinika siekia išlaikyti konfidencialiais. Veiklos/komercinėmis paslaptimis yra laikomi šie duomenys: informacija, susijusi su bendromis VšĮ Antakalnio poliklinikos veiklos operacijomis, tokiomis, kaip: veiklos planai ir ataskaitos, gautos pajamos, kaštai, pelnas, kainų struktūra, ūkinės veiklos organizavimas, kontrahentų, tiekėjų ir pacientų sąrašai, tiekėjų ir pacientų kontaktiniai ir asmens duomenys, sąlygos taikomos tiekėjams ir pacientams, informacija apie kitus VšĮ Antakalnio poliklinikos darbuotojus, bet kokia informacija apie VšĮ Antakalnio poliklinikos sukurtus ar naudojamus technologinius procesus, bet kokia informacija apie VšĮ Antakalnio poliklinikos vykdomus ir planuojamus tyrimus, bet kokia informacija apie VšĮ Antakalnio poliklinikos sudarytas ar planuojamas sudaryti sutartis, prisiimtus įsipareigojimus, jų sąlygas, taip pat kita VšĮ Antakalnio poliklinikos konfidenciali informacija. Darbuotojas privalo gauti tiesioginį išankstinį raštišką VšĮ Antakalnio poliklinikos pritarimą bet kokiai išimčiai dėl veiklos/komercinių paslapčių įsipareigojimų. Darbuotojas negali daryti jokių VšĮ Antakalnio poliklinikos dokumentų ar duomenų laikmenų kopijų asmeniniais tikslais.

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 234 4518
El. paštas: info@antakpol.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 59
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.