Šeštadienis, gegužės 25 d.

Plungės rūmų Raštinės biuro Biuro vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 55685
Skelbimo data: 2023-04-13
Skelbimas galioja iki: 2023-04-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Plungės apylinkės teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Plungės rūmų Raštinės biuro Biuro vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.90
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,469.40
Darbo vieta (miestas): Plungė
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
PLUNGĖS APYLINKĖS TEISMO
TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS
PLUNGĖS RŪMŲ RAŠTINĖS BIURO
SKYRIAUS (BIURO, TARNYBOS), KURIE YRA KITAME ĮSTAIGOS PADALINYJE, VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo raštinės skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. dokumentų valdymas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla;
4.2. teisė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. teismo procesinių ir kitų dokumentų valdymo užtikrinimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. teismo posėdžių tvarkaraščio koordinavimas, teismo posėdžių sekretorių, priskirtų biurui, darbo koordinavimas;
6.2. teisės aktų projektų ir kitų su dokumentų valdymu ir asmenų aptarnavimu raštinėje susijusių dokumentų rengimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
8. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
10. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
12. Vadovauja su raštinės biuro veikla susijusių teismo dokumentų ir jų bylų rengimui ir tvarkymui, užtikrina jų apskaitą, saugojimą ir perdavimą archyvui, dalyvauja rengiant teismo dokumentacijos planą, kontroliuoja jo taikymą formuojant bylas.
13. Užtikrina bylų registravimą ir kontroliuoja paskirtų bylų perdavimą teisėjams arba teisėjų padėjėjams.
14. Užtikrina teismo posėdžių tvarkaraščių rengimą ir jų išankstinį paskelbimą, koordinuoja teismo posėdžių sekretorių, priskirtų biurui, darbą, organizuoja pavadavimą.
15. Užtikrina asmenų aptarnavimą teismo rūmuose, prašymų, pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai, organizuoja asmenų susipažinimą su bylų medžiaga.
16. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO), rengia bylų nagrinėjimo statistines ataskaitas.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – teisė (arba);
17.3. studijų kryptis – edukologija (arba);
17.4. studijų kryptis – pedagogika (arba);
17.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.7. darbo patirties sritis – dokumentų valdymo srities patirtis;
17.8. darbo patirtis srityje – 3 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
18.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
18.2. organizuotumas - 4 lygis;
18.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
18.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
18.5. komunikacija - 5 lygis.
19. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. strateginis požiūris - 3 lygis;
19.2. veiklos valdymas - 3 lygis;
19.3. lyderystė - 3 lygis.
20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 4 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Lina Pečiulienė
Telefonas: +37052196827; +37068497968
El. paštas: lina.peciuliene@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.