Planavimo ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 11528
Skelbimo data: 2023-03-24
Skelbimas galioja iki: 2023-03-31
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Planavimo ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 9.40
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,748.40
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Informacija apie įstaigą: Išsamesnė informacija Personalo skyriuje: vyriausioji specialistė Milda Kaminskienė, el. p. milda.kaminskiene@klaipeda.lt arba tel. (8 46) 39 64 48.
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PLANAVIMO IR ANALIZĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. stebėsena ir analizė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. finansų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Finansinių išteklių stebėsena ir analizė.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Lėšų poreikio planavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
9. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
10. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
14. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
15. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
16. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
17. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
18. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
21. Atlieka einamąją finansų kontrolę.
22. Planuoja, derina, renka ir analizuoja kuruojamų biudžetinių įstaigų ir savivaldybės administracijos padalinių asignavimų poreikį ir paskirstymą pagal Strateginio veiklos plano priemones.
23. Organizuoja kuruojamų biudžetinių įstaigų ir savivaldybės administracijos padalinių vykdomų programų projektų rengimą, kontroliuoja jų vykdymą, skirtų asignavimų paskirstymą (perskirstymą) ir papildomų lėšų skyrimą.
24. Kontroliuoja priskirtų įstaigų pareigybių etatų sąrašų ir pedagoginių darbuotojų tarifinių sąrašų teisėtumą ir efektyvumą, konsultuoja įstaigas pareigybių etatų ir pedagoginių darbuotojų tarifinių sąrašų sudarymo klausimais.
25. Rengia viešųjų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija nėra savivaldybė, finansavimo sutartis bei jų pakeitimus, kontroliuoja jų vykdymą.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
26.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
arba:
26.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.5. darbo patirties sritis – ekonomikos srityje;
26.6. darbo patirtis srityje – 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
27.2. organizuotumas - 3 lygis;
27.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
27.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
27.5. komunikacija - 3 lygis.
28. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
29. Profesinė kompetencija:
29.1. finansų valdymas ir apskaita - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Personalo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Milda Kaminskienė
Telefonas: +37046396448
El. paštas: milda.kaminskiene@klaipeda.lt
Adresas: Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
Skelbimas publikuojamas iki: 2023-03-31
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.