Ketvirtadienis, gegužės 23 d.

Pirkimų skyrius Viešųjų pirkimų specialistas (1894-3000 bruto; 1,07-1,69 koef.)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 95539
Skelbimo data: 2024-04-18
Skelbimas galioja iki: 2024-05-03 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Europos socialinio fondo agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Pirkimų skyrius Viešųjų pirkimų specialistas (1894-3000 bruto; 1,07-1,69 koef.)
Pareiginės algos koeficientas: 0,00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0,00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
BENDROJI DALIS
1. Europos socialinio fondo agentūros (toliau – Agentūra) Pirkimų skyriaus (toliau – Skyriaus) viešųjų pirkimų specialistas dirba pagal darbo sutartį.
2. Skyriaus viešųjų pirkimų specialistas tiesiogiai pavaldus padalinio vadovui.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

3. Į Skyriaus viešųjų pirkimų specialisto pareigas gali pretenduoti asmenys:
3.1. turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą (privalumas – išsilavinimas teisinėje srityje);
3.2. gerai mokantys valstybinę kalbą (raštu ir žodžiu) bei mokantys anglų k. ne žemesniu nei B2 lygiu;
3.3. susipažinę su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, ES teisės aktais reglamentuojančiais viešuosius pirkimus;
3.4. turintys ne mažesnę kaip trijų metų patirtį vykdant tarptautinius ir supaprastintus viešuosius pirkimus;
3.5. mokantys analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
3.6. sugebantys savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbo veiklą, numatyti problemas ir galimus jų sprendimo būdus, orientuotis į rezultatą;
3.7. turintys komandinio darbo įgūdžių;
3.8. turintys gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;
3.9. mokantys dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS);
3.10. žinantys bendrąsias raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstantys mintis raštu ir žodžiu;
3.11. turintys galiojantį Viešųjų pirkimų tarnybos išduotą pirkimų specialisto pažymėjimą.

PAREIGYBĖS TIKSLAS

4. Skyriaus viešųjų pirkimų specialistas organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus Agentūroje.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

5. Skyriaus viešųjų pirkimų specialistas atlieka šias funkcijas:
5.1. organizuoja ir vykdo prekių, paslaugų, darbų viešuosius pirkimus ir supaprastintus pirkimus Lietuvoje ir užsienyje vykdomiems projektams vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais galiojančiais teisės aktais:
5.1.1. rengia pirkimų dokumentus;
5.1.2. organizuoja rinkos konsultacijų procesą;
5.1.3. skelbia pirkimus / siunčia kvietimus tiekėjams / vykdo pirkimus CVP IS/ per CPO;
5.1.4. užtikrina pirkimo komisijų darbą, protokoluoja pirkimo komisijų posėdžiuose;
5.1.5. apibendrina viešojo pirkimo komisijos narių pasiūlymus rengiamiems konkurso dokumentams;
5.1.6. nagrinėja ir vertina tiekėjų pasiūlymus bei pretenzijas;
5.1.7. palaiko ryšį su tiekėjais, informuoja pirkimo komisijos narius ir pirmininką apie iš tiekėjų gautus raštus;
5.1.8. informuoja tiekėjus apie komisijos priimamus sprendimus;
5.1.9. pildo pirkimo procedūrų / įvykdytos ir / ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitas;
5.1.10. rengia ir derina pirkimo sutartis;
5.1.11. rengia pirkimo procedūrų ataskaitas, sutartis ir / ar sutarčių pakeitimus, ir / ar pasiūlymus bei skelbia juos CVP IS;
5.2. užtikrina su pirkimais susijusių dokumentų rengimą ir pateikimą Agentūros Dokumentų valdymo sistemoje ir Ecocost sistemoje;
5.3. atlieka rinkos tyrimus, siekiant nustatyti galimus tiekėjus ir (arba) nustatyti rinkos kainas;
5.4. dalyvauja rengiant pirkimų dokumentų technines specifikacijas;
5.5. vadovų nurodymu teikia pagalbą paskirtiems auditoriams ir kitų suinteresuotų institucijų pareigūnams;
5.6. apmoko naujus darbuotojus;
5.7. Agentūros vardu pasirašo priėmimo – perdavimo aktus ir kitus dokumentus (išskyrus sutartis), kuriais savo kompetencijos ribose priima / perduoda turtą ar paslaugas pagal Agentūros sudarytus sandorius;
5.8. pagal kompetenciją analizuoja pirkimus reglamentuojančius norminius teisės aktus, teismų praktiką, teikia jų apibendrinimus bei išaiškinimus, teikia pasiūlymus tobulinant Agentūros pirkimų procesą, rengia metodinę medžiagą Agentūros darbuotojams pirkimų vykdymo klausimais;
5.9. konsultuoja, organizuoja ir veda mokymus Agentūros darbuotojams pirkimų vykdymo klausimais;
5.10. dalyvauja Agentūros direktoriaus sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje, posėdžiuose;
5.11. pagal kompetenciją bei priskirtas Agentūros veiklos sritis, bendradarbiauja su kitų įstaigų atstovais, kitais Agentūros teisininkais;
5.12. pagal kompetenciją užtikrina tinkamą priskirtos veiklos srities valdymo ir kontrolės sistemą bei audito seką;
5.13. užtikrina išorės bei vidaus auditų rekomendacijų įgyvendinimą vykdant priskirtas veiklos sritis bei funkcijas, teikia reikiamą informaciją tiesioginiam vadovui;
5.14. užtikrina Agentūros veiklos vadybos sistemos procesų taikymą priskirtoje veikloje, peržiūrą, siūlo pakeitimus bei prižiūri jų įgyvendinimą;
5.15. pavaduoja padalinio vadovą, viešųjų pirkimų specialistą, administravimo specialistą, kai jų nėra darbe dėl ligos, komandiruotės, atostogų ar kitų priežasčių;
5.16. vykdo kitas Agentūros procesuose ir kituose dokumentuose numatytas funkcijas bei vadovų pavestas užduotis, susijusias su Agentūros veiklos tikslais ir neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos, ES įstatymams ir kitiems teisės aktams.

PAREIGOS

6. Skyriaus viešųjų pirkimų specialistas privalo:
6.1. vykdydamas funkcijas, laikytis įstatymuose, kituose teisės aktuose, vidiniuose Agentūros dokumentuose nustatytos tvarkos;
6.2. derinti priimamus sprendimus su tiesioginiu vadovu ir kitais suinteresuotais Agentūros padaliniais, jeigu sprendimai yra susiję su šių padalinių veikla;
6.3. kreiptis į tiesioginį vadovą, jeigu abejoja dėl priimamo sprendimo pagrįstumo;
6.4. užtikrinti Skyriaus veikloje naudojamų duomenų apsaugą ir konfidencialumą;
6.5. užtikrinti tinkamą rengiamų dokumentų, kuriamų sistemų, atliekamų darbų ir jų rezultatų kokybę;
6.6. tvarkyti ir saugoti dokumentus, susijusius su Skyriaus viešųjų pirkimų specialisto veikla, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų tęstinumas;
6.7. kaupti, sisteminti ir analizuoti dokumentus, informaciją bei patirtį, reikalingą Skyriaus uždaviniams spręsti;
6.8. naudoti konfidencialią informaciją tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su ja susipažinti bei pasinaudoti;
6.9. darbo priemones naudoti tik su darbu susijusioms funkcijoms vykdyti;
6.10. nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą apie įvykusius arba įtariamus pažeidimus.

TEISĖS

7. Skyriaus viešųjų pirkimų specialistas turi šias teises:
7.1. dalyvauti pagal kompetenciją svarstant su Skyriaus veikla susijusius klausimus;
7.2. gauti aiškias užduotis ir veiklos prioritetines kryptis;
7.3. teikti tiesioginiam vadovui pastabas ir pasiūlymus dėl Agentūros veiklos, jos organizavimo ir vertinimo pokyčių;
7.4. gauti iš kitų Agentūros darbuotojų duomenis, išvadas, žodinius ir rašytinius paaiškinimus bei kitą informaciją, reikalingą Skyriaus viešųjų pirkimų specialisto funkcijoms vykdyti;
7.5. pagal poreikį naudotis Skyriui priskirtomis (suteiktomis) informacinėmis sistemomis, duomenų bazėmis, programine įranga, Agentūros interneto svetainėse paskelbta informacija;
7.6. į tinkamas darbo sąlygas bei tinkamas priemones Skyriaus viešųjų pirkimų specialisto funkcijoms atlikti;
7.7. kelti kvalifikaciją seminaruose, konferencijose, mokymuose ir kituose renginiuose;
7.8. naudotis kitomis teisės aktais suteiktomis teisėmis.

ATSAKOMYBĖ


8. Skyriaus viešųjų pirkimų specialistas už netinkamą funkcijų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 618 34848
El. paštas: eimante.sebestijone@esf.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., M. Katkaus g. 44
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.