Trečiadienis, rugpjūčio 17 d.

Pirkimų procedūrų poskyrio Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 81564
Skelbimo data: 2022-08-04
Skelbimas galioja iki: 2022-08-19
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Pirkimų procedūrų poskyrio Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,357.50
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokesčio koeficientas priklauso nuo darbo patirties viešųjų pirkimų srityje (nuo 7,5 iki 8). Suteikiama iki 20 proc. kintamoji atlyginimo dalis.

Siūlome:
- darbą vienoje didžiausių ir moderniausių viešojo sektoriaus įstaigų Vilniuje;
- profesionalių ir draugiškų kolegų kolektyvą;
- mentoriaus pagalbą pirmaisiais darbo mėnesiais ir naujoko adaptacijos programą;
- lankstų darbo grafiką (pasirenkant darbo pradžios ir pabaigos laiką) bei visas sąlygas bent dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu;
- sveikatos draudimą su galimybe pasirinkti sveikatinimo programą;
- "Vilniečio" kortelę nemokamam viešajam transportui arba vietą automobiliui požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje;
- papildomai vieną laisvą apmokamą dieną per mėnesį - 12 dienų per metus;
- apmokamus kvalifikacijos tobulinimo kursus;
- papildomas motyvacines priemones.
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. d.
įsakymu Nr.


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ POSKYRIO PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (VPS-PPP-11)


I. PAREIGYBĖ

1. Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) Pirkimų procedūrų poskyrio (toliau – Poskyris) prekių ir paslaugų pirkimo specialistas (243113) (toliau – darbuotojas) yra priskiriamas specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – vykdyti prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo procedūras.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
5.1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą teisės studijų krypties išsilavinimą;
5.1.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, nustatančius vietos savivaldos institucijų veiklą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;
5.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
5.4. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. konsultuoja Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) kontroliuojamas perkančiąsias organizacijas viešųjų pirkimų klausimais;
6.2. administruoja siunčiamuosius, gautus, vidaus ir susipažinti skirtus dokumentus Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“;
6.3. atlieka vykdomų viešųjų pirkimų procedūras (nagrinėja gautus dalyvių pasiūlymus, rengia kvalifikacijos duomenų ir pasiūlymų vertinimo atitikties lenteles, nagrinėja gautas pretenzijas ir teikia išvadas Viešųjų pirkimų komisijai, raštu praneša apie dalyvių kvalifikacijos patikrinimo rezultatus, pasiūlymų atmetimo priežastis ir nustatytą pasiūlymų eilę, sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo arba sprendimą nutraukti viešąjį pirkimą, komisijos sprendimą dėl pretenzijos ir kt.);
6.4. atlieka Viešųjų pirkimų komisijų eksperto funkcijas;
6.5. rengia viešojo pirkimo procedūrų protokolus ir teikia Viešųjų pirkimų komisijai;
6.6. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie Savivaldybės administracijos įsigijimus viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus;
6.7. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus;
6.8. siekdamas užtikrinti Poskyrio darbų tęstinumą, Poskyrio vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Poskyrio darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 85 2112616
El. paštas: savivaldybe@vilnius.lt
Adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.