Personalo skyrius Vyresnysis specialistas (6,54 - 8,66)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 70427
Skelbimo data: 2021-05-03
Konkursą inicijuojanti įstaig: Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Personalo skyrius Vyresnysis specialistas (6,54 - 8,66)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus
2020 m. liepos 1 d. Nr. V-20ADMINISTRAVIMO VALDYBOS PERSONALO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Administravimo valdybos Personalo skyriaus (toliau – Personalo skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė yra priskiriama biudžetinių įstaigų specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo ir tarnybos santykius, viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos (toliau –Tarnyba) veiklą;
3.3. žinoti dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
3.4. mokėti savarankiškai dirbti, organizuoti darbą, rinkti, tvarkyti ir kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją, rengti išvadas;
3.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir Internet Explorer;
3.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui personalo asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
4.2. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), tarnyba ar darbo santykiais Tarnyboje;
4.3. pagal kompetenciją suveda duomenis į Tarnybos naudojamas informacines sistemas;
4.4. padeda direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
4.5. atlieka konkursų ir atrankų organizavimo procedūras, siekiant priimti asmenis į pareigas;
4.6. vykdo pretendentų į Tarnybą tikrinimą (nepriekaištingos reputacijos, lojalumo Lietuvos valstybei ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka;
4.7. pagal kompetenciją vykdo asmenų, kurie pretenduoja gauti leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, tikrinimo procedūras;
4.8. rengia pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti;
4.9. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir informaciją Tarnybos darbuotojams personalo veiklos klausimais;
4.10. vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą;
4.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Tarnybos veikla susijusius pavedimus.Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

_________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 870663111
El. paštas: lrvad@vad.lt
Adresas: Vilnius, Pamėnkalnio g. 21
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.