Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 7,1)

Skelbimo nr.: 8450
Skelbimo data: 2019-06-26
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Pareigos: Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 7,1)
Pareigybės aprašymas:

Aktuali redakcija nuo 2019 m. sausio 1 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 26 d.

įsakymu Nr. PS1-1135

(Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d.

įsakymo Nr. PS1-1396 redakcija)

PERSONALO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą (toliau – mokymas), rengti vidinių teisės aktų personalo valdymo klausimais projektus, atlikti darbo pareigų pažeidimų ir tarnybinių nusižengimų tyrimus, atstovauti Agentūrai teismuose ir kitose institucijose.

III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendros veiklos srities funkcijas –personalo valdyme.

IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;

4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, valstybės tarnybą ir viešuosius pirkimus;

4.3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, sugebėti rengti teisės aktų projektus;

4.5. gebėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. įgyvendina Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir su jais susijusių teisės aktų nuostatas, rengia teisės aktų, nustatančių NMA personalo mokymo politiką, mokymo proceso valdymą ir vykdymą, projektus, bendrus NMA personalo mokymo perspektyvinius bei metinius planus, mokymo paslaugų pirkimo planus, formuoja NMA struktūrinių padalinių personalo mokymo poreikius;

5.2. konsultuoja NMA personalą mokymo klausimais, organizuoja Agentūroje vidinį – įvadinį mokymą naujai į darbą priimtiems darbuotojams bei bendrus seminarus, kursus ir kt. mokymo renginius;

5.3. bendradarbiauja su kvalifikacijos tobulinimo įstaigomis: analizuoja kvalifikacijos tobulinimo įstaigų mokymo programas bei mokymo renginių pasiūlą;

5.4. tvarko valstybės tarnautojų registrą personalo valdymo klausimais bei NMA personalo apskaitos ir valdymo sistemą personalo valdymo klausimais ir mokymo paslaugų įsigijimo klausimais, komplektuoja su personalo mokymu susijusius dokumentus;

5.5. organizuoja mokymo paslaugų pirkimus: vykdo pirkimo procedūras, rengia mokymo paslaugų pirkimų dokumentus; mokymo paslaugų pirkimo sutarčių projektus ir kitus dokumentus;

5.6. pagal kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus NMA personalo atrankos, adaptavimo, kvalifikacijos tobulinimo, motyvavimo bei karjeros sistemos formavimo, tobulinimo ir įgyvendinimo klausimais;

5.7. rengia direktoriaus įsakymų, NMA direktoriaus įsakymais patvirtintų vidaus teisės aktų bei jų pakeitimų, raštų ir kitų tvarkomųjų dokumentų projektus, reikalui esant, derina juos su suinteresuotomis institucijomis, pagal kompetenciją vertina kitų NMA struktūrinių padalinių parengtų dokumentų projektus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus;

5.8. atstovauja Agentūrai teismuose ir kitose institucijose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai, kylantys iš darbo ar tarnybos teisinių santykių;

5.9. atlieka darbo pareigų pažeidimų ir tarnybinių nusižengimų tyrimus, rengia visą reikalingą su tyrimais susijusią dokumentaciją;

5.10. tvarko Skyriui priskirtas bylas NMA personalo klausimais, atsako už jų saugojimą ir pateikimą NMA archyvui;

5.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja NMA ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

5.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus pavedimus, kad būtų pasiekti NMA strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:
Telefonas: (8 5) 247 6533
El. paštas: sonata.trepeikaite@nma.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-07-03
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.