Personalo padalinio vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69003
Skelbimo data: 2021-02-19
Konkursą inicijuojanti įstaig: Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Personalo padalinio vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Prienai
Pareigybės aprašymas:
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SPORTUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Prienų rajono kūno kultūros ir sporto centro centro (toliau – Centro) direktoriaus pavaduotojo sportui pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2) lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Direktoriaus pavaduotojas sportui – tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį sporto srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius fizinio aktyvumo ir sporto veiklos planavimą, organizavimą, vykdymą ir aptarnavimą, sporto įstaigų administravimą ir finansavimą, dokumentų rengimo bei įforminimo taisykles, kalbos kultūrą;
4.4. mokėti savarankiškai dirbti, planuoti savo veiklą;
4.5. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologinėmis priemonėmis, dirbti kompiuterinėmis programomis, naudotis socialiniais tinklais;
4.6. žinoti varžybų organizavimo metodiką ir principus.
4.7. žinoti viešųjų pirkimų įstatymą ir viešųjų pirkimų procedūras.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vykdo viešuosius pirkimus, rengia ir nurodytais terminais pateikia ataskaitas, viešųjų pirkimų planą bei jo papildymus, viešųjų pirkimų sutarčių projektus, viešina sutartis;
5.2. kontroliuoja sporto bazių užimtumą;
5.3. kontroliuoja Centro komandų dalyvavimą varžybose;
5.4. rengia jam pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus;
5.5. vykdo sportinio inventoriaus poreikio tyrimą ir rengia dokumentus jam gauti;
5.6. rengia ir teikia tvirtinti Centro direktoriui įsakymų, susijusių su fizinio aktyvumo ir sporto centro veikla, projektus;
5.7. padeda organizuoti ir kontroliuoja Centre plėtojamų sporto šakų atstovų ryšius su kitų Lietuvos ir užsienio šalių sportinių organizacijų sportininkais;
5.8. organizuoja Centro tradicines šventes, varžybas, edukacinius renginius;
5.9. koordinuoja Centro metinio veiklos plano, programų, projektų, rengimą ir jų vykdymą;
5.10. organizuoja sporto renginių rėmėjų paieškas, rengia programas, organizuoja sporto projektų rengimą, kontroliuoja projektinį darbą ir projektų realizavimą;
5.11. teikia pasiūlymus dėl jam pavaldžių Centro darbuotojų skatinimo ir nuobaudų taikymo.
5.12. vaduoja Centro direktorių, atostogų, komandiruočių ar ligos metu;
5.13. atlieka ir kitus, pareigybės aprašyme nenustatytus, Centro direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.

_______________________________________
(darbuotojo vardas, pavardė, parašas)
Informacija apie įstaigą: Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras. Biudžetinė įstaiga. Prienai, Birutės g. 7 Tel. nr. (8 319) 60053 Internetinės svetainės adresas www.prienusportas.lt El. p. info@prienusportas.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-319) 60051
El. paštas:
Adresas: Prienai, Birutės g. 7
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.