Personalo departamento Mokymų ir veiklos valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas (8)

Skelbimo nr.: 8501
Skelbimo data: 2019-06-28
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Personalo departamento Mokymų ir veiklos valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas (8)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. 40-445

PERSONALO DEPARTAMENTO MOKYMŲ IR VEIKLOS VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (PD-MVVS-2)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo departamento Mokymų ir veiklos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Personalo departamento Mokymų ir veiklos valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga vykdyti valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei Vilniaus miesto savivaldybei (toliau –Savivaldybė) nuosavybės teise priklausančių įstaigų vadovų konkursus ir atrankas, jas viešinti ir vykdyti valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, įgyvendinti darbuotojų įsitraukimo priemones.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – personalo administravimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį personalo administravimo srityje;
4.3. išmanyti Departamentui priskirtų funkcijų vykdymą ir vietos savivaldą bei viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;
4.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
5.1. vykdo konkursų ir atrankų procedūras į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija), Tarybos ir mero sekretoriato karjeros ar pakaitinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas;
5.2. vykdo konkursų į Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių įstaigų ir įmonių vadovų pareigas procedūras;
5.3. perduoda Personalo departamento Administravimo ir apskaitos skyriaus vedėjui konkursų ir atrankų protokolus ir juose dalyvavusių pretendentų dokumentus;
5.4. esant poreikiui rengia konkursų pretendentams testus egzaminams raštu;
5.5. organizuoja Administracijos, Tarybos ir mero sekretoriato, Savivaldybės kontrolieriaus įstaigos valstybės tarnautojų kasmetinės veiklos vertinimą, išvadų teikimą valstybės tarnautojų veiklos vertinimo komisijoms, kaupia vertinimo duomenis informacinėje sistemoje vataras.lt; konsultuoja ir teikia metodines rekomendacijas Savivaldybės struktūrinių padalinių vadovams veiklos vertinimo klausimais;
5.6. perduoda Personalo departamento Administravimo ir apskaitos skyriaus vedėjui pasirašytus Administracijos direktoriaus įsakymus ir Mero potvarkius dėl Administracijos bei Tarybos ir mero sekretoriato ir valstybės tarnautojų veiklos vertinimo siūlymų įgyvendinimo;
5.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
5.8. teikia Departamento direktoriui ir Skyriaus vedėjui informaciją apie vykdomus konkursus, jų eigą ir kitą informaciją;
5.9. talpina ir administruoja skelbimus apie konkursus ir atrankas Savivaldybės internetiniame tinklapyje www.vilnius.lt ir kituose viešinimo priemonėse;
5.10. rengia, informaciją Administracijos vidiniam tinklui – intranetui savo kompetencijos klausimais;
5.11. analizuoja ir teikia siūlymus Departamento direktoriui bei Skyriaus vedėjui dėl Administracijos darbo organizavimo, veiklos valdymo tobulinimo, organizacinės kultūros ir personalo politikos formavimo, rengia, keičia, papildo ir derina reikalingus teisės aktus;
5.12. vykdo įvairias darbuotojų nuomonės apklausas, analizuoja duomenis ir teikia pasiūlymus Departamento direktoriui bei Skyriaus vedėjui dėl darbuotojų įsitraukimo ir dėl įtraukiančios darbo aplinkos formavimo priemonių;
5.13. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pareiškimus, raštus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir rengia atsakymus;
5.14. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją, jo nesant;
5.15. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:
Telefonas: 852112247
El. paštas: kristina.kalesnykiene@vilnius.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-07-05
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.